ქირავნობის ხელშეკრულება (18.11.2020)

გამოქვეყნების თარიღი: 18.11.2020

გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე ხელშეკრულება ილევენის მომხახურებით ხელმისაწვდომამდე და ელექტრონული სკუტერით სარგებლობის დაწყებამდე

1. მხარეები

1.1. გამქირავებელი – შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ ილვენ ჯი ი“, საიდენტიფიკაციო ნომერი 405386452, იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, საბურთალოს რაიონი, პეტრიწის ქ. 5ა-40.

1.2. დამქირავებელი / თქვენ – ისეთი ფიზიკური პირი, რომელმაც მიაღწია 18 წლის ასაკს, აგრეთვე, ვინც აკმაყოფილებს ამ შეთანხმების და ამჟამინდელი კანონმდებლობის სხვა მოთხოვნებს, გაიარა რეგისტრაციისა და ავტორიზაციის პროცედურა და სათანადოდ შეუერთდა ამ ხელშეკრულებას.

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1. მხარეები დებენ წინამდებარე ხელშეკრულებას, რომლის თანახმად გამქირავებელი გადასცემს დროებით მფლობელობაში და სარგებლობაში დამქირავებელს ელექტრონულ სკუტერს, რომელიც აღნიშნულია სავაჭრო ნიშანი „ელევენი“ (სკუტერი) და დამქირავებელი ვალდებულია ისარგებლოს სკუტერით ამ ხელშეკრულების პირობათა თანახმად, ასვე დროულად და სრულად გადაიხადოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გადასახადი.

2.2. ხელშეკრულება არ არის იჯარის ხელშეკრულება. ხელშეკრულება არ არის მოწვევა ოფერტზე. გამქირავებელი თავისუფალია დადოს ხელშეკრულება.

2.3. თუ დამქირავებელი სხვას გადასცემს სკუტერს სარგებლობაში, ხელშეკრულების თანახმად პასუხისმგებელ პირად რჩება დამქირავებელი.

2.4. სკუტერების გაქირავების მომსახურება (შემდეგში – „ილევენის“ მომსახურება) უზრუნველყოფილი გამქირავაბლის მიერ.

2.4.1. დამქირავებელთა მიერ  მობილური აპლიკაციით „ილევენ“ სარგებლობა (აპლიკაცია) – პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც დამქირავებელთათვის ხელმისაწვდომია AppStore (itunes.apple.com) და/ან  Google Play (play.google.com)-ში., რომელიც წარმოადგენს  ელექტრონული მოწყობილობებისათვის შემუშავებულ პროგრამას. (პლანშეტი, მობილური ტელეფონი, სმარტფონი და სხვ.) შემუშავებულია Android და Apple iOS ოპერაციული სისტემებით სარგებლობისათვის, რომელთა საშუალებითაც შესაძლებელია პროგრამის რეგისტრირებულ და უფლებამოსილ მომხმარებლებს მოძებნონ (შეარჩიონ) არსებული სკუტერები, იქირაონ (დროებითი ფლობა და გამოყენება) სკუტერები, შეწყვიტონ ქირავნობა, გააუქმონ ქირავნობა და სხვა ფუნქციების შესრულება, რომელიც გათვალისწინებულია აპლიკაციით.

2.4.2. სკუტერი აღჭურვილია ტექნიკის მოდულით, რომელიც უზრუნველყოფს GPS თვალთვალის სისტემის მუშაობას, სკუტერის დისტანციურ განბლოკვას, ასევე სკუტერის ქირაობის სერვისისათვის საჭირო სხვა ფუნქციებს.

2.5. სკუტერის დაქირავებას ახორციელებს დამქირავებელი თვითმომსახურების ფორმით

2.6. ამ შეთანხმების ფარგლებში, დამქირავებელს უფლება აქვს სკუტერის განმეორებით დაქირავებაზე.

3. ხელშეკრულების დადების პროცედურა

3.1. Дხელშეკრულება წარმოადგენს შეთანხმებას მიერთებაზე, იმდენად რამდენადაც მისი პირობები განსაზღვრულია გამქირავებლის მიერ და მიღებულია დამქირავებლის მიერ მთლიან ხელშეკრულებაზე მიერთების გზით.

3.2. დამქირავებელი ხელშეკრულებაზე მიერთებით ადასტურებს, რომ  მან სრულად და არა ორაზროვნად შეაფასა ხელშეკრულების დადების შესაძლებლობა და აუცილებლობა, სრულად ეცნობა მის პირობებს, ეთანხმება მას და კისრულობს მისი პირობების უპირობო შესრულების ვალდებულებას.

3.3. დამქირავებლის მიერ ხელშეკრულებისათვის მიერთება გამოიხატება კონკრეტული მოქმედებების განხორციელებაში, რომლებიც დაადასტურებს მის თანხმობას ხელშეკრულების დადებაზე, კერძოდ:

ნებისმიერი ქმედება დამქირავებლის აპლიკაციით  და სკუტერით სარგებლობისას, მათ შორის საბანკო ბარათის გამოყენება ქირავნობის საფასურის გადასახდელათ ხელშეკრულების თანახმად,  სკუტერის განსაბლოკად განხორციელებული მოქმედებები – წარმოადგენს იმ დამქირავებლის მოქმედებებს, რომელიც მიმართულია ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე.

3.4. დამქირავებელი, ადასტურებს რომ:

გამქირავებელი კისრულობს რისკებს, რომლებიც დაკავშირებულია ყალბი მონაცემების მიწოდებასთან. მონაცემების შეცვლის შემთხვევაში, დამქირავებელი ვალდებულია აცნობოს გამქირავებელს მის შესახებ, შეცვალოს განაცხადში არსებული მონაცემები.

3.5. ხელშეკრულების დადებისთანავე, დამქირავებელი აძლევს გამქირავებელს თანხმობას, ილევენის სამსახურის მიერ კონფიდენციალურობის პოლიტიკასა და მონაცემების დამუშავების პირობების თანახმად მონაცემების დამუშავებაზე.

3.6. ხელშეკრულებაში შესვლისთანავე დამქირავებელი ეთანხმება გამქირავებელს, რომ აღრიცხოს მისი საუბრები გამქირავებლის დამხმარე სამსახურთან და მესამე მხარეს მიაწოდოს ასეთი ჩანაწერი.

4. სკუტერით სარგებლობის დაწყება/დასრულება

4.1. დამქირავებელი იაზრებს და ეთანხმება, რომ სკუტერების დაქირავება ილევენის მომსახურების ფარგლებში შესაძლებელია მხოლოდ აპლიკაციის გამოყენებით, რომელიც დაყენებულია დამქირავებლის მობილურ ტელეფონზე გარკვეული ფუნქციების აუცილებელი გამოყენებით (ინტერნეტთან წვდომა, ადგილმდებარეობის შესახებ ინფორმაციის გადაცემა, ჩამონტაჟებული კამერის გამოყენება, და სხვა აპლიკაციაში ჩართული ფუნქციები).

4.2. ილევენის მომსახურებით სარგებლობისათვის, დამქირავებელი კისრულობს დროულად, დამოუკიდებლად და თავისი პირადი  ხარჯებით უზრუნველყოს მობილურ ტელეფონზე ან სხვა მოწყობილობაზე თანხა მობილური ტელეფონით სარგებლობისთვის, ასევე შემოსული და გასული ზარების განსახორციელებლად, უზრუნველყოს მოწყობილობის ელემენტის დატენვა მთელი გასავლელი მანძილის განმავლობაში, ასევე სხვა ფუნქციების განხორციელებისათვის, რომელიც აუცილებელია აპლიკაციის მუშაობისათვის.

4.3. მხარეები თანხმდებიან კონკრეტული სკუტერის გაქირავებაზე დამქირავებლის მიერ აპლიკაციის გამოყენებით თავისუფალი სკუტერის არცევის გზით.

4.4. სკუტერის მიღება და დაბრუნება ხორციელდება დამქირავებლის მიერ აპლიკაციის გამოყენებით. სკუტერის იდენტიფიცირება ხორციელდება სკუტერის საჭეზე მითითებული ინდივიდუალური ნომრით (შემდეგში- QR-ნომერი), ასევე  ილევენის აპლიკაციისა და ტექნოლოგიური პლატფორმის გამოყენებით.

4.5. დამქირავებელი უფლებამოსილია აპლიკაციის შესაბამისი ფუნქციის გამოყენებით არაუმეტეს 15 წუთისა დაჯავშნოს სკუტერი.  ჯავშნის მოქმედების პერიოდში მხოლოდ დამქირავებელია უფლებამოსილი განბლოკოს სკუტერი აპლიკაციის გამოყენების გზით.

4.6. სკუტერის განბლოკვა აპლიკაციით QR-ნომრის სკანირების გზით წარმოადგენს მოქმედებას რომელიც ადასტურებს დამქირავებლის მიერ  სკუტერის მიღებას. სკუტერის დაბლოკვა ხორციელდება აპლიკაციის გამოყენებით „მგზავრობის დასრულება“-ზე მითითებით და სკუტერის ფოტო სურათის გაგზავნით, რომელიც ადასტურებს დამქირავებლის მიერ სკუტერის დაბრუნებას.

4.7. სკუტერის ქირაობის ვადა გამოითვლება სკუტერის განბლოკვის (QR კოდის სკანირებაზე) სკუტერის ბლოკირების მომენტამდე (სკუტერის ფოტოების გაგზავნით “End მოგზაურობის დაჭერით”) და აისახება განაცხადში სკუტერის დაბლოკვის შემდეგ.

4.8. გამქირავებელი აძლევსდამქირავებელს შესაძლებლობას, ყოველდღიურად იქირაოს სკუტერი 24 საათიან რეჟიმში.

4.9. სკუტერის გამოყენება არ არის გათვალისწინებული ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი წესით, მათ შორის სკუტერის უსაფრთხოების და კონტროლის სისტემის გამორთვა, სკუტერის დაზიანება, რომელიც ხელს უშლის კონტროლის სისტემის მუშაობას, სკუტერის გადაადგილებას პროგრამის საშუალებით მისი განბლოკვის გარეშე, სხვა პირის მონაცემების გამოყენებით ან სკუტერის სხვა არაკანონიერი გამოყენებით, უკანონოა და ექვემდებარება კვალიფიკაციას კანონის შესაბამისად.

4.10. ქირავნობის დასასრულებლად (სკუტერის დაბლოკვა), დამქირავებელი ვალდებულია სკუტერი დატოვოს შესამჩნევ ადგილზე, ვერდიკალურ მდგომარეობაში, სკუტერის დიზაინით გათვალისწინებული ფეხის საყრდენის გამოყენებით. სკუტერის გაქირავების შეწყვეტა შესაძლებელია / დაიშვება შემდეგი პირობების შესაბამისად:

4.11. ქირავნობის დასასრულებლად (სკუტერის დაბლოკვა), დამქირავებელმა ასევე უნდა შეავსოს განაცხადში სკუტერის მდგომარეობის ფოტოგრაფიული ჩანაწერი. მეიჯარის მიერ თანდართული ფოტოები უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ სავალდებულო კრიტერიუმებს: ფოტოსურათზე უნდა ჩანდეს სკუტერი მთლიანად; ფოკუსები აშკარად ფოკუსირებულია (არ არის ბუნდოვანი), ხოლო ფოტოგრაფიული კუთხე იძლევა საშუალებას გადამოწმდეს წესებით დაცვით შეირჩა თუ არა იჯარის შეწყვეტის ადგილი.

4.12. სკუტერის დაქირავება ავტომატურად ჩერდება, თუ სკუტერი უქმადაა პარკინგის ზონაში 10 წუთზე მეტი ხნის განმავლობაში.

5. სკუტერით სარგებლობის წესები

5.1. დამქირავებელი იღებს ვალდებულებას, გამოიყენოს სკუტერი ფრთხილად, უზრუნველყოს მისი უსაფრთხოება გაქირავების დროს და მიიღოს ყველა შესაძლო ზომა სკუტერის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად. სკუტერის გამოყენების შეწყვეტისთანავე, დაუბრუნებს გამქირავებელს შესაბამის ტექნიკურ მდგომარეობაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პროცედურის შესაბამისად. დამქირავებელი ასევე კისრულობს ვალდებულებას არ დააყენოს, დაამონტაჟოს სკუტერზე აღჭურვილობა, ნებისმიერი მოწყობილობები, არ განახორციელოს რემონტი ან მისცეს ზემოთხსნებულის განხორციელების უფლება მესამე პირებს, არ გამოიყენოს ტექნოლოგიები და არ განახორციელოს რაიმე ქმედებები, რამაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს გამქირავებელის ინტერესებს ან საკუთრებას.

5.2. სკუტერის დაზიანების აღმოჩენის შემთხვევაში ინფორმაცია მიაწოდოს გამქირავებლის დამხმარე სამსახურს.  დაქირავებამდე ამ ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში უკანასკნელს არ აქვს ხარვეზზე (დაზიანებაზე) მითითების უფლება, ასევე იმაზე რომ ისინი სკუტერით სარგებლობამდე წარმოიშვა.

დამქირავებელი ასევე ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს დამხმარე სამსახურს სკუტერის ქურდობის შესახებ ან მასზე რაიმე ზიანის შესახებ, რაც წარმოიშვა ქირავნობის პერიოდში.

სკუტერის გამოყენების დროს მისი დაზიანების შემთხვევაში, რაც გამორიცხავს შემდგომი გადაადგილების შესაძლებლობას ან უფრო სერიოზულ ზიანის საფრთხეს წარმოშობს, დამქირავებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ შეაჩეროს სკუტერის გამოყენება.

5.3. იმის გათვალისწინებით, რომ ელექტრო ენერგია გამოიყენება სკუტერის გადასაადგილებლად, დამქირავებელი ეთანხმება შემდეგ პირობებს:

5.4. გამქირავებლის სკუტერების რაოდენობა შეზღუდულია და, შესაბამისად, იგი არ იძლევა გარანტიას სკუტერების ხელმისაწვდომობა ნებისმიერ ადგილზე ან / და კონკრეტულ დროს.

6. უსაფრთხოება

6.1. დამქირავებელი იღებს ვალდებულებას, გამოიყენოს სკუტერები საგზაო მოძრაობის წესებისა და სხვა კანონმდებლობის მოთხოვნების სრული დაცვით. დამქირავებელი ინდივიდუალურად არის პასუხისმგებელი საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევაზე და ამ დარღვევებთან დაკავშირებით წარმოქმნილ შედეგებზე.

6.2. დამქირავებელი ადასტურებს, რომ იგი კარგად იცნობს სკუტერის გამოყენებისა და უსაფრთოების წესებს, დამოუკიდებლად განსაზღვრავს სკუტერის მუშაობისთვის მისი ფიზიკური შესაძლებლობებისა და უნარების საკმარისობას, აგრეთვე აფასებს სკუტერის გამოყენებისთვის ამინდისა და სხვა პირობებს.

გამოყენების პირობები და უსაფრთხოება წესები თავისუფლად არის ხელმისაწვდომი ინტერნეტში გამქირავებლის ვებსაიტზე. გამქირავებელმა, სკუტერის გამოყენების დაწყებამდე, შეიძლება დაუკავშირდეს გამქირავებელს სკუტერის გამოყენების საკითხის გასარკვევად.

დამქირავებელი პასუხისმგებელია ყველა რისკზე, რომლებიც დაკავშირებულია სკუტერის გამოყენებასთან დაკავშირებით რაიმე სახის დაზიანებისა და დაავადებების მიღების შესაძლებლობასთან. გამქირავებელი გირჩევთ გამოიყენოთ სკუტერის დაქირავებისას უსაფრთხოების ჩაფხუტი.

6.3. სკუტერის ყოველი გამოყენებამდე, დამქირავებელი იღებს ვალდებულებას, შეამოწმოს სკუტერის უსაფრთხოება, მათ შორის ბორბლებზე წნევის ვიზუალური შემოწმება, მუხრუჭების და ფანრების მოქმედება, ჩარჩოს მთლიანობა, საჭის დასაკეცი მექანიზმის ფოლხვა (ლუფტი) დასაკეცი მექანიზმის არარსებობისას, საჭის სვეტის ჩამოსხმა საყრდენში, აკუმულატორის დამუხტვა ან დაზიანების ნებისმიერი სხვა ნიშნისთვის.

დამქირავებლის მიერ აკრძალულია სკუტერის გამოყენება იმ ზიანით, რაც ხელს უშლის სკუტერის გამოყენებას, რაც გამოვლინდა როგორც სკუტერის გამოყენების დაწყებამდე, ასევე მისი მუშაობის დროს. თუ დამქირავებელი იყენებს დაზიანებულ სკუტერს, გამქირავებელი არ აგებს პასუხისმგებლობას დამქირავებლის მიერ ასეთი სკუტერის გამოყენებიდან გამომდინარე შედეგებზე.

6.4. დამქირავებელი სრულ პასუხისმგებლობას კისრულობს სკუტერის უსაფრთხო მუშაობაზე. იმავდროულად, დამქირავებელს ეკრძალება შემდეგი მოქმედებების შესრულება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს უარყოფითი შედეგები მისთვის, მესამე მხარისათვის ან მესაკუთრის საკუთრების მიმართ:

6.4.1. მძიმე საგნების განთავსება საჭეზე, მაგალითად, ზურგჩანთები ან ჩანთები, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს სკუტერის მუშაობაზე;

6.4.2. სკუტერის ერთი ხელით მართვა, ან ზურგჩანთის, ჩანთის ან სხვა ობიექტის ერთ ან ორივე ხელში დაჭერისა, რამაც შეიძლება შეცვალოს ბალანსი ან შეუშალოს სკუტერის უსაფრთხო მოქმედებას;

6.4.3. სკუტერის მართვის დროს მობილური ტელეფონის ან სხვა ელექტრონული მოწყობილობის გამოყენება, რომელმაც შეიძლება ხელი შეუშალოს სკუტერის უსაფრთხო მართვას;

6.4.4. სკუტერის ექსპულატაცია ალკოჰოლის, ნარკოტიკების, მედიკამენტების ან სხვა ნივთიერებების ზემოქმედების ქვეშ, რამაც შეიძლება გავლენა იქონიოს სკუტერის უსაფრთხო მართვის უნარზე.

6.4.5. მეორე პირის ტრანსპორტირება;

6.4.6. გამოიყენოს სხვა ბლოკირების მექანიზმები, გარდა სახელმძღვანელოს მიერ მითითებული;

6.4.7. სკუტერის გამოყენება რბოლებისთვის ან ტრიკუებისთვის , გრუნტიან გზებზე ან სხვა პირობებში, რამაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს სკუტერს ან ზიანი მიაყენოს მესამე პირებს ან მათ ქონებას, მათ შორის სკუტერზე ხტომა,  გადახტომა ან გადმოხტომა ტარების პროცესში ბორდიურებზე;

6.4.8. სკუტერის დატვირთვა 110 კგ-ზე მეტი წონით;

6.4.9. სკუტერით ჩასვლა მეტროში ან სხვა ადგილებში, სადაც GPS / GLONASS სისტემებზე, ან ინტერნეტზე, ან მობილური ქსელებზე წვდომა 1 წუთზე მეტხანს შეუძლებელია;

6.4.10. სკუტერის დაკეცვა, მათ შორის სტანდარტული მექანიზმის გამოყენებით.

7. გადახდის პროცედურა

7.1. სკუტერის სარგებლობისთვის დამქირავებელი უხდისქირავნობის საფასურს გამქირავებელს.

7.2. სკუტერის გამოყენებისას, ქირავნობის ფასი განისაზღვრება ქირავნობის ორი ნაწილის:

7.2.1. ქირის ფიქსირებული  ნაწილი ქირავნობის გაცემის პერიოდის მიუხედავად – 1,5 ლარი;

7.2.2. ქირის ცვლადი ნაწილი, რომლის საბოლოო ოდენობა განისაზღვრება ქირავნობის ვადის მიხედვით:

ხელშეკრულების ამ პუნქტის შესაბამისად გამოანგარიშებული ქირა მოიცავს დღგ-ს რაოდენობას.

სკუტერის ქირავნობის ვადა ქირის ცვლადი ნაწილის ოდენობის განსაზღვრისათვის და განაცხადის “Ride on pause” ფუნქციის გამოყენებისას გამოითვლება საათებში, წუთებში და წამებში.

7.3. ქირის გადასხდელად დამქირავებელმა უნდა მიაბას აპლიკაციაში თავისი კუთვნილი ბარათი საბანკო რეკვიზიტების მითითებით აპლიკაციის სპეციალურად გამოყოფილ ველში, რომლიდანაც ჩამიჭრილი იქნება ფულადი რესურსი ხელშეკრულების თანახმად. ასევე მისაღებია აპლიკაციაში დამქირავებლის მიერ ორი საბანკო ანგარიში მიბმა.

7.4. გადახდა ხელშეკრულების თანახმად ხორციელდება თანხის ჩამოჭრით დამქირავებლის საბანკო ანგარიშიდან, რომელიც დაკავშირებულია მის მიერ მის ანგარიშზე აპლიკაციაში და მითითებულია მის მიერ როგორც მთავარ გადახდის წყაროდ.  დამქირავებელი თანახმაა დამატებიტი თანხმობის გარეშე თანხის ჩამოჭრაზე მქომედი ხელშეკრულების ფარგლებში.

7.5. როდესაც დამქირავებელი აკავშირებს საბანკო ბარათს ხორციელდება დადებითი ბალანსის შემოწმება დაკავშირებლ საბანკო ბარათზე, რისთვისაც ჩამოიჭრება ფულადი თანხა 6,5 ლარი ოდენობით, რაც აუცილებელია დაკავშირებული ბარათის სიზუსტისა და ნამდვილობის დასადგენად.  ტრანზაქციის წარმატებით განხორციელების შემთხვევაში მითითებული თანხა დაბრუნდება მომხმარებლის მიერ მითითებულ ბარათზე ჩამოჭრიდან 24 საათის განმავლობაში. მითითებული თანხის ჩამოჭრის წარუმატებელი მცდელობა გულისხმობს დაკავშირებული ბარათის დამატების შეუძლებლობას ან/და უნაღდო ანგარიშწორების ფუნქციის შეუძლებლობას. დადებითი ბალანსის შემოწმება შესაძლოა ასევე განხორციელდეს სკუტერის დაქირავების დაწყებამდეც.

7.6. დამქირავებელს უფლება აქვს განახორციელოს ქირავნობის საფასურის გადახდა „საფულის“ ფუნქციის გამოყენებით აპლიკაციაში მისი ანგარიშიდან. (შემდეგში – დამქირავებლის საფულე)აპლიკაციის ჯგუფური მგზავრობის ფუნქციის გამოსაყენებლად ( შემდეგში – ჯგუფური მგზავრობის უფლება) დამქირავებელი ვალდებულია ქირავნობის საფასური გადაიხადოს მხოლოდ დამქირავებლის საფულის გამოყენებით.

7.7. თუ დამქირავებლის საფულის პოზიტიური ბალანსი არასაკმარისია (ამოიწურა), ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გადახდები მოხდება დამქირავებლის საბანკო ბარათებიდან თანხების დებეტირების გზით. თუ გამქირავებლის საფულის დადებითი ბალანსი არასაკმარისია (მთავრდება) მგზავრობის საფასურის გადახდაზე, გამქირავებელს უფლება აქვს იძულებითი შეწყვიტოს სკუტერის გაქირავება.  ჯგუფის მოგზაურობის საფასურის გადახდა დამქირავებლის საფულის არასაკმარისი (საბოლოო) დადებითი ბალანსის შემთხვევაში, გამქირავებელს უფლება აქვს იძულებითი შეწყვიტოს ჯგუფური მოგზაურობის განმავლობაში ყველა სკუტერის გაქირავება.

7.8. დამქირავებელს ასევე უფლება აქვს გამოიყენოს განაცხადში საფულის ავტომატური შევსების ფუნქცია, დამქირავებლის მიერ განსაზღვრული ოდენობით. ამ ფუნქციის გამოყენებისას, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გადახდა განხორციელდება ავტომატურად, როდესაც დამქირავებლის საფულეზე ნაშთი ნულის ტოლია.

7.9. საფულის დადებით ნაშთი გამოიყენება დამქირავებლის მიერ ქირის გადასახდელად, აგრეთვე სხვა გადახდებისათვის ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

7.10. გამქირავებელს არ აქვს მომხმარებლის მიერ მითითებული საბანკო ბარათის მონაცემებზე  დაშვება და არ არის პასუხისმგებელი გადახდის დროს გადაცემული მონაცემების უსაფრთხოებასა და კონფიდენციალურობაზე. ყველა გადახდა ხორციელდება bePaid– ის ელექტრონული გადახდის სისტემის საშუალებით (საიტის ბმული – www.bepaid.by). დასაშვებია შემდეგი საბანკო ბარათები: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro და სხვა საბანკო ბარათები, რომლებიც მიიღება გადახდისთვის bePaid ელექტრონული გადახდის სისტემის მიერ.

BePaid გადახდის სისტემა აკმაყოფილებს მონაცემთა გადაცემის უსაფრთხოების ყველა მოთხოვნას (PCI DSS დონე 1). ყველა კონფიდენციალური მონაცემი ინახება დაშიფრული და მაქსიმალურად მდგრადია ჰაკერებისადმი.საბანკო ბარათის მიერ გაცემული ონლაინ გადასახდებს დამქირავებელი ანხორციელებს დამოუკიდებლად.  თუ ბარათი უზრუნველყოფს 3-D უსაფრთხო ტექნოლოგიას, დამქირავებელს მოეთხოვებათ გაიაროს ბარათის გამცემი ბანკის გვერდზე განთავსებული სტანდარტული ბარათის მფლობელის გადამოწმების სტანდარტული პროცედურა. პირველი გადახდის შემდეგ, 3-D Secure შემოწმება დაკავშირებულ ბარათზე აღარ მოხდება.

7.11. გამქირავებელს უფლება აქვს მესამე პირების ჩართოს გადასახადების მიღების პროცესში, მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, აგენტებისა, გადახდის პროვაიდერების, გადახდის სისტემების ჩათვლით.

7.12. დამქირავებლის მიერ გადასახდელი თანხა შესაძლებელია ჩამოიჭრეს დამქირავებლის სურვილისამებრ როგორც ერთი ტრანზაქციით, ასევე რამდენიმე ტრანზაქციის გზით. ცვლადი და ფიქსირებადი ნაწილი ქირის შეიძლება ჩამოიჭრეს ცალ-ცალკე. დამქირავებლის მიერ გადასახდელი თანხები შეუძლება საბანკო ანგარიშიდან ჩამოიჭრეს გამქირავებლის შეხედულებისამებრ ქირავნობის დაწყებამდე, ქირავნობის განმავლობაში ან მისი დასრულების შემდეგ, მიუხედავად ქირავნობის დასრულების თარიღიდან თანხის ჩამოჭრას შორის დროითი შუალედისა.

7.13. დამქირავებელმა უნდ აუზრუნველყოს საბანკო ანგარიშზე, რომელიც მიბნულია დამქირავებლის ანგარიშზე აპლიკაციაში, საკმარისი თანხა, ქირავნობის თანხის ჩამოჭრამდე.

7.14. დამქირავებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში, მათ შორის, ქირავნობის თანხის გადახდასთან დაკავშირებით, მის ანგარიშზე მიბმული ნებისმიერი საბანკო ბარათიდან შეიძლება ჩამოიჭრეს თანხა ნებისმიერ დროს, როდესაც ამ ანგარიშებზე აღმოჩნდება საკმარისი თანხა.

7.15. გამქირავებელი მიიჩნევს ვადაგადაცილებულად ქირავნობის თანხის გადახდის ვალდებულებას იმ მომენტიდან როდესაც გამქირავებელი (მის მიერ უფლებამოსილი პირი) გადახდის სისტემიდან მიიღებს შეტყობინებას საბანკო ანგარიშზე თანხების არარსებობის შესახებ.

7.16. დამქირავებლმა თავად უნდა აკონტროლოს ქირის გადახდა. დამქირავებლის ინფორმირებისათვის ქირის გადაუხდელობაზე აპლიკაციის ეკრაზე გამოჩნდება შეტყობინება ქირის გადახდის საჭიროებასთან დაკავშირებით.

7.17. გამქირავებელი ვალდებულია დამოუკიდებლად უზრუნველყოს ბანკის მიერ გაცემული საბანკო ბარათის კავშირი SMS- ინფორმირების სერვისთან საბანკო ბარათის დებეტებთან დაკავშირებით და დამოუკიდებლად აკონტროლებს მითითებული დავალიანებები, ასევე შეინახოს გადახდის მონაცემებს. გამქირავებელს (მის უფლებამოსილ პირს) უფლება აქვს შეატყობინოს მესაკუთრეს სახსრების ჩამოწერის ფაქტთან დაკავშირებით

7.18. საბანკო ბარათით გადახდის უზრუნველყოფაზე დამქირავებელს შეიძლება მიმწოდებლისაგან უარი ეთქვას, კანონით და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, მათ შორის, საბანკო ანგარიშის ინტერნეტ გადახდებზე ხელმისაწვდომობის არარსებობისას, ანგარიშზე საკმარისი თანხის არარსებობისას, საბანკო რეკვიზიტების არასწორად მითითების შემთხვევაში, საბანკო ბარათის მოქმედების ვადის გასვლისას და სხვა შემთხვევებში.

7.19. დამქირავებელს ეკრძალება საბანკო ბარათის ანგარიშთან დაკავშირება, რომ გადაიხადოს ქირა, თუ ამ ბარათზე არის დავალიანება სხვა ანგარიშზე ილევენის მომსახურების სისტემაში. დამქირავებელი დამოუკიდებლად უზრუნველყოფს დადგენილ პირობებთან შესაბამისობას და მისი დარღვევის შემთხვევაში, ხელშეკრულებით და კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა ეკისრება.

7.20. დამქირავებლის საბანკო ანგარიშიდან თანხის არასწორად ჩამოჭრის შემთხვევაში მას უფლება აქვს გამქირავებსლ დაუკავშირდეს შეცდომით განხორციელებული გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტების მისაღებად.

7.21. თანხის დაბრუნება ხორციელდება დამქირავებლის მიერ მითითებულ საბანკო ბარათზე 30 დღის განმავლობაში დამქირავებლის მიერ წერილობითი განაცხადის წარდგენის შემდეგ, რომელიც ადასტურებს თანხის შეცდომით ჩამოწერას და პირადობის დამადასტუებელი მოწმობა, თუ უფრო მეტი ვადა საბანკო პროცედურებით არაა განსაზღვრული. ნაღდი ანგარიშსწორების გზით ფულის დაბრუნება არ დაიშვება.

7.22. თანხის შეცდომით ჩამოჭრა მისი დამქირავებლისათვის დაბრუნებამდე, ასევე საფულეში გადარიცხული თანხა დამქირავებლის მიერ „საფულე“ ფუნქციის გამოყენებისას, არ მიიჩნევა კომერციულ სესხად, და მათზე პროცენტებით სარგებლობა არ ვრცელდება.

7.23. სახსრების არარსებობის ან დამქირავებლის ანგარიშიდან მათი ჩამოჭრის შეუძლებლობის შემთხვევაში, თუ დამქირავებელს აქვს დავალიანება, ასევე იმ შემთხვევაში, თუ გამქირავებელს აქვს ინფორმაცია საბანკო ბარათის გამოყენების შესახებ, რომელიც არ ეკუთვნის დამქირავებელს, გამქირავებელს (მის უფლებამოსილ პირს) უფლება აქვს იძულებითი შეწყვიტოს სკუტერის ქირავნობა. ან დაბლოკოს დამქირავებელი აპლიკაციაში და შეაჩეროს დამქირავებლისათვის ილევენის სერვისის წვდომა.

7.24. მხარეები შეთანხმდნენ იმაზე, რომ თითოეული მხარისათვის ინდივიდუალურად გაიცემა ძირითადი სააღრიცხვო დოკუმენტები.

7.25. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ დამქირავებელს არ შეუძლია წაშალოს საბანკო ბარათი აპლიკაციაში, სანამ გამქირავებლის წინაშე დავალიანება სრულად არ დაფარდება. გამქირავებელს უფლება აქვს, ილევენის სერვისის პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით, შეზღუდოს დამქირავებლის მიერ აპლიკაციიდან ბარათის ამოღების შესაძლებლობა.

8. ბონუსები და აქციები

8.1. გამქირავებელი იტოვებს უფლებას უზრუნველყოს ფასდაკლებით დამქირავებლები,  აგრეთვე განახორციელოს ღონისძიებები (აქციები), რომლებიც გამოიხატება ილევენის სერვისით სარგებლობისათვის გათვალისწინებული პირობებისაგან განსხვავებული პირობების შეთავაზებაში, მათ შორის ფასდაკლებით, რომლებიც დამტკიცებულია მეწარმეობის ადგილობრივი აქტით, დამოუკიდებლად, შესაბამისი აქციის მოქმედების განმავლობაში.

8.2. სხვაობა დამქირავებლის მიერ სკუტერის სარგებლობისთვის გადასახდელი თანხის ოდენობასა და გათვალისწინებული ფასდაკლების ოდენობას შორის, ისევე როგორც თავად ფასდაკლების თანხას შორის, არ არის გადახდილი ნაღდი ფული და არ ანაზღაურდება სხვა ეკვივალენტში.

8.3. ხელშეკრულების დასრულებისთანავე, ფასდაკლებით ან ილევენის მომსახურებით სარგებლობის სხვა პირობებით, რომლებიც განსხვავდება შეთანხმებისაგან, გათვალისწინებულია განხორციელებული ღონისძიებების (აქციები) ნაწილი, არ დაბრუნდება, მათი ფულადი ეკვივალენტი არ გადაიხდება.

9. პასუხისმგებლობა

9.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არასათანადოდ შესრულებისთვის, მხარეები პასუხისმგებელნი იქნებიან კანონმდებლობისა და შეთანხმების შესაბამისად.

9.2. დამქირავებელი ან ნებისმიერი სხვა პირი, ვისთაც სკუტერი გადასცა დამქირავებელმა, არის სრულად დამოუკიდებელიად პასუხიმგებელი სკუტერის გამოყენების დროს განხორციელებული ქმედებებისთვის, მათ შორის საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის, სკუტერზე გადაადგილებასთან დაკავშირებული სხვა იურიდიული მოთხოვნების, მესამე პირისათვის ან ქონებისათვის ზიანის შემთხვევაში.

9.3. გამქირავებლის საკუთრების დაზიანების შემთხვევაში, მათ შორის სკუტერის დაზიანებით ან განადგურებით, მასზე დამონტაჟებული მოწყობილობებით, სტიკერების დაზიანებით, შეღებვით, სკუტერის მნიშვნელოვანი დაბინძურებით, დამქირავებელმა უნდა აანაზღაუროს  ყველა ამ დაზიანებით გამოწვეული ყველა დამდგარი ზარალი.

9.4. დამქირავებლის მიერ 4.10 პუნქტის პირობების დარღვევის შემთხვევაში, პუნქტი 4.11, პუნქტი 6.4., პუნქტი 7.19. შეთანხმების შესაბამისად, დამქირავებელი ვალდებულია გადაიხადოს ჯარიმა 350 ლარი ოდენობით, ხელშეკრულების რომელიმე მითითებული პირობის თითოეული დარღვევისათვის.

9.5. იმ შემთხვევაში, თუ დამქირავებელი შეასრულებს ხელშეკრულების 4.9 პუნქტით გათვალისწინებულ მოქმედებებს ან არღვევს ხელშეკრულების 5.1 პუნქტის პირობებს, დამქირავებელი გამქირავებელს გადაუხდის ჯარიმას 1 300 ლარი ოდენობით, თითოეული ამ მოქმედების შესრულების ან დარღვევის შესახებ ხელშეკრულების რომელიმე მითითებული პირობით.

9.6. ქირავნობის თანხის გადახდის პირობების დარღვევისათვის ხელშეკრულების 7.15 პუნქტის შესაბამისად, მესაკუთრეს უფლება აქვს მოითხოვოს ჯარიმის გადახდა 700 ლარის ან დავალიანების ოდენობით, თუ მისი ოდენობა ააჭარბებს 700 ლარს, ცალ-ცალკე განსაზღვრულ ვადაში ქირავნობის გადასახადის გადაუხდელობის გამო.

9.7. დამქირავებელი იყენებს სკუტერს საკუთარი რისკის ქვეშ, შესაბამისად, გამქირავებელი არ არის პასუხისმგებელი დამქირავებლის წინაშე რაიმე შემთხვევისათვის, რომელიც ზიანს აყენებს დამქირავებელს ან მის ქონებას, რაც დაკავშირებულია სკუტერის არაკომპეტენტურ ექსპლუატაციასთან, დამქირავებლის მიერ  ამინდის არასათანადო შეფასებით და სხვა სკუტერის საექსპლუატაციო პირობების, სამოძრაო მარშუტის არასათანდო შერჩევისთვის,  განათების, გზისა და გზის საფარის არასათანდო არასათანადო შერჩევისთვის, დამქირავებლის მიერ სკუტერის ტექნიკური მდგომარეობის არასათანადო შემოწმება მოძრაობის დაწყებამდე, დამქირავებლის მიერ საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევა და დამქირავებლის სხვა ქმედებები, რამაც მას უარყოფითი შედეგები გამოიწვია სკუტერის ქირაობის განმავლობაში. სკუტერის ქირაობისას, დამქირავებელი ასევე პასუხისმგებელია მესამე მხარისათვის მათ მიერ მიყენებულ ზიანზე.

10. დავების გადაწყვეტა

10.1. მხარეთა შორის ყველა დავა უნდა გადაწყდეს მოლაპარაკების გზით. საჩივრის პროცედურის საფუძლეზე, რომლის განხილვისა და მაზე პასუხის გაცემის ვადაა 10 კალენდარული დღე.

10.2. დამქირავებლის მხრიდან ყველა პრეტენზია იგზავნება წერილობითი ფორმით, რომელსაც მიწერილი აქვს დამქირავებელის მიერ გამქირავებლის საფოსტო მისამართი, ისე, რომ დაადასტუროს ის ფაქტი, რომ გამქირავებელმა მიიღო შესაბამისი დოკუმენტი და საშუალებას მისცემს გამქირავებელს დაადგინოს გამგზავნი.

10.3. თუ მხარეები შეთანხმებას ვერ მიაღწევენ მოლაპარაკების გზით, მაშინ დავა მხარეთა შორის უნდა განიხილოს სასამართლოს დამქირავებლის საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით.

11. ხელშეკრულების მოქმედება

11.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის დადებისთანავე

11.2. მხარეები თანხმდებიან, რომ გამქირავებელს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს შეიტანოს ხელშეკრულების პირობებეში ცვლილებები.  ცვლილებები ხელშეკრულების პირობებში ძალაში შედის მათი გამქირავებლის მიერ საიტზე ან აპლიკაციაში გამოქვეყნებიდან მომდევნო დღეს eleven.city.

11.3. დამქირავებელმა თავად უნდა ადევნოს თვალი საიტზე ან აპლიკაციაში ხელშეკრულების პირობების ცვლილებას.

11.4. ამგვარი გამოქვეყნების შემდეგ დამქირავებლის მიერ ილევენის სკუტერის ქირაობის სერვისის გამოყენება წარმოადგენს თანხმობას ცვლილებებზე ხელშეკრულებაში.

11.5. თუ დამქირავებელი არ ეთანხმება ცვლილებებს, მას უფლება აქვს ცალმხრივად უარი თქვას ხელშეკრულების შესრულებაზე და შეწყვიტოს ილევენის სკუტერის ქირაობით სარგებლობა. ამ შემთხვევაში, ხელშეკრულება განიხილება შეწყვეტილად მას შემდეგ, რაც დამქირავებელი შეტყობინებას მიიღებს. თუ დამქირავებელი, ხელშეკრულების შესრულებაზე ცალმხრივი უარის თქმის შესახებ შეტყობინების გაგზავნის შემდეგ, განაგრძობს ილევენის სერვისის გამოყენებას, ხელშეკრულება არ წყდება და აგრძელებს მოქმედებას.

11.6. თითოეულ მხარეს აქვს უფლება ცალმხრივად დატოვონ ხელშეკრულება, ამის შესახებ მეორე მხარისათვის შეტყობინების შემდეგ. ხელშეკრულების შეწყვეტა არ წყვეტს მხარეთა ვალდებულებებს, რომლებიც წარმოიშვა ხელშეკრულების შეწყვეტამდე. ხელშეკრულების შეწყვეტა გამქირავებლის მხრიდან ცალმხრივად უარის თქმის შემთხვევაში, ხორციელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დამქირავებლის წინაშე არ არის დავალიანება.

12. საბოლოო დებულებები

12.1. ხელშეკრულების გაფორმებასთან დაკავშირებით, მხარეები ცნობენ იურიდიულ ძალას, რომელიც მიმართულია ან შესრულებულია აპლიკაციის, საიტის მეშვეობით, დამქირავებლის  ტელეფონის ნომრის ან ელექტრონული ფოსტის მისამართების გამოყენებით.

12.2. გამქირავებელი აცნობებს თავის დეტალების ცვლილებას აპლიკაციის ან საიტის საშუალებით. დამქირავებელი თავის მონაცემებში ცვლილებების შემთხვევაში აპლიკაციის ანგარიშში შეიტანს შესაბამის ცვლილებებს.

12.3. დამქირავებელი იღებს ყველა საჭირო მოქმედებას განაცხადში თავისი ანგარიშის დასაცავად, განაცხადის შესასვლელად საჭირო მონაცემების ჩათვლით. დამქირავებელს ეკისრება პასუხისმგებლობა სხვა პირთა აპლიკაციაზე უნებართვო წვდომის შემთხვევაში დამქირავებლის ანგარიშის გამოყენებით. დამქირავებელი ადასტურებს. რპმ აპლიკაციაში ნებისმიერი ქმედება, რომელიც ხორციელდება დამქირავებლის ანგარიშით, გამოხატავს დამქირავებლის ნებას.

12.4. მომხმარებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ შეატყობინოს ილევენ-ს (გამქირავებელს) წერილობით ან მხარდაჭერის სამსახურისათვის მიმართვით, იმ მობილური ტელეფონის ნომრით სარგებლობის შეწყვეტის თაობაზე, რომელიც მითითებულია აპლიკაციაზე რეგისტრაციისას.  წინააღმდეგ შემთხვევაში, მომხმარებელს დაეკისრება პასუხსიმგებლობა  გარეშე პირების მიერ აპლიკაციაში, მის ანგარიშზე არსებულ ინფორმაციაზე არასანქიცირებულ წვდომაზე, ისევე როგორც, ნებისმიერ ქმედებებზე, რომლებიც განხორციელდება მომხმარებლის ანგარიშზე,  რაც შეფასებულ იქნება მხარეების მიერ, როგორც დამქირავებლის ნების გამოხატვა.

12.5. დამქირავებელი ეთანხმება, რომ მონაცემები რომელიც გადაცემულია ილევენის ტექნოლოგიური პლატფორმის გამოყენების გზით, წარმოადგენს მტკიცებულებას ქირავნობის ვადისა და მის მიერ პირობების შესრულების.

13. გამქირავებლის რეკვიზიტები

შპს ილევენ ჯი ი

საიდენტიფიკაციო ნომერი 405386452,

იურიდიული მისამართი საქართველო, ქ. თბილისი, საბურთალოს რაიონი, პეტრიწის ქ. 5ა-40