ქირავნობის ხელშეკრულება

გამოქვეყნების თარიღი: 19.07.2021

გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე ხელშეკრულება ილევენის მომხახურებით ხელმისაწვდომამდე და ელექტრონული სკუტერით სარგებლობის დაწყებამდე
გამქირავებელი — შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ” ილვენ ჯი”, საიდენტიფიკაციო ნომერი 405386452, იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, საბურთალოს რაიონი, პეტრიწის ქ. 5ა-40.
დამქირავებელი / თქვენ — ისეთი ქმედუნარიანი ფიზიკური პირი, რომელმაც მიაღწია 18 წლის ასაკს, აგრეთვე, ვინც აკმაყოფილებს ამ შეთანხმების და ამჟამინდელი კანონმდებლობის სხვა მოთხოვნებს, გაიარა რეგისტრაციისა და ავტორიზაციის პროცედურა და სათანადოდ შეუერთდა ამ ხელშეკრულებას.

1. ტერმინებიდაგანმარტებები

პროგრამა – ხელმისაწვდომია AppStore (itunes.apple.com) ან / და Google Play (play.google.com) ინტერნეტით, მობილური Android და iOS პროგრამით “Eleven”, რაც აპლიკაციის რეგისტრირებულ და უფლებამოსილ მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს გამოიყენონ ,,ELEVEN” სერვისის ფუნქციები, მათ შორის ხელმისაწვდომი სკუტერების ძებნა (შერჩევა), სკუტერების დაქირავება (დროებითი ფლობა და გამოყენება), ქირავნობის შეწყვეტა, ქირავნობის გაუქმება და აპლიკაციის გათვალისწინებული სხვა ფუნქციების გამოყენება. 

1.2. სკუტერი არის ელექტრო სკუტერი, რომელიც აღინიშნება Eleven სავაჭრო ნიშნით და აღჭურვილია პროგრამული უზრუნველყოფითა და აპარატურით, რომელიც უზრუნველყოფს GPS თვალთვალის სისტემის მუშაობას, სკუტერის დისტანციურად განბლოკვას და ასევე ,,ELEVEN” სერვისის მუშაობისთვის საჭირო სხვა ფუნქციების შესრულებას.

1.3. სერვისი ,,ELEVEN” არის სკუტერების დაქირავების სერვისი, ორგანიზებული პროგრამული უზრუნველყოფისა და ტექნიკის კომპლექსის საშუალებით, რომელიც მოიცავს უამრავ ურთიერთდაკავშირებულ ობიექტს, მათ შორის აპლიკაციასა და სკუტერებს.

1.4. შეზღუდული სიჩქარის ზონა – დანართში მითითებული ტერიტორია, რომლის ფარგლებშიც, პროგრამული უზრუნველყოფისა და ტექნიკის გამოყენებით, სკუტერის მაქსიმალური სიჩქარე ფუნქციურად შემოიფარგლება დანართში მითითებული მნიშვნელობით. მითითებულ არეალში შესვლისთანავე სკუტერი ავტომატურად შეცვლის სიჩქარის რეჟიმს უფრო ნელაზე (რაც შეესაბამება სიჩქარის შეზღუდვას).

1.5. სამოგზაურო ზონა – რუკაზე, რომელიც დანართში არის მითითებული ყვითელი ფერით, სადაც დამქირავებელს შეუძლია გამოიყენოს სკუტერი წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად. სამგზავრო ზონის გარეთ სკუტერის გამოყენება არ არის გათვალისწინებული და წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების პირობების დარღვევას.

1.6 საგზაო მოძრაობის წესები – საქართველოს საგზაო მოძრაობის წესები და საგზაო მოძრაობის წესის მარეგულირებელი სხვა ნორმატიული სამართლებრივი აქტები. საგზაო მოძრაობის წესებზე მითითება ნიშნავს მოქმედ შესაბამის მარეგულირებელ სამართლებრივ აქტზე მითითებას (მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტის ამჟამინდელი გამოცემა ან, იმ შემთხვევაში, თუ მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტის სხვა გამოცემა ექვემდებარება განცხადება, აქტის შესაბამისი მოქმედი გამოცემის ბმული).

2. ხელშეკრულებისსაგანი

2.1. მხარეები დებენ წინამდებარე ხელშეკრულებას, რომლის თანახმად გამქირავებელი გადასცემს დროებით მფლობელობაში და სარგებლობაში დამქირავებელს ელექტრონულ სკუტერს, რომელიც აღნიშნულია სავაჭრო ნიშანი „ELEVEN“ (სკუტერი) და დამქირავებელი ვალდებულია ისარგებლოს სკუტერით ამ ხელშეკრულების პირობათა თანახმად, ასვე დროულად და სრულად გადაიხადოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გადასახადი.

2.2. ხელშეკრულება არ არის იჯარის ხელშეკრულება. ხელშეკრულება არ არის მოწვევა ოფერტზე. გამქირავებელი თავისუფალია დადოს ხელშეკრულება.

2.3. თუ დამქირავებელი სხვას გადასცემს სკუტერს სარგებლობაში, ხელშეკრულების თანახმად პასუხისმგებელ პირად რჩება დამქირავებელი.

2.4 სკუტერის დაქირავებას ახორციელებს დამქირავებელი თვითმომსახურების ფორმით.

2.5. ამ შეთანხმების ფარგლებში, დამქირავებელს უფლება აქვს სკუტერის განმეორებით დაქირავებაზე.

3. ხელშეკრულებისდადებისპროცედურა

3.1. ხელშეკრულება წარმოადგენს შეთანხმებას მიერთებაზე, იმდენად რამდენადაც მისი პირობები განსაზღვრულია გამქირავებლის მიერ და მიღებულია დამქირავებლის მიერ მთლიან ხელშეკრულებაზე მიერთების გზით.

3.2. დამქირავებელი ხელშეკრულებაზე მიერთებით ადასტურებს, რომ  მან სრულად და არა ორაზროვნად შეაფასა ხელშეკრულების დადების შესაძლებლობა და აუცილებლობა, სრულად ეცნობა მის პირობებს, ეთანხმება მას და კისრულობს მისი პირობების უპირობო შესრულების ვალდებულებას.

3.3. დამქირავებლის მიერ ხელშეკრულებისათვის მიერთება გამოიხატება კონკრეტული მოქმედებების განხორციელებაში, რომლებიც დაადასტურებს მის თანხმობას ხელშეკრულების დადებაზე, კერძოდ:

ნებისმიერი ქმედება დამქირავებლის აპლიკაციით  და სკუტერით სარგებლობისას, მათ შორის საბანკო ბარათის გამოყენება ქირავნობის საფასურის გადასახდელათ ხელშეკრულების თანახმად,  სკუტერის განსაბლოკად განხორციელებული მოქმედებები – წარმოადგენს დამქირავებლის მოქმედებებს, რომელიც მიმართულია ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე.

3.4. დამქირავებელი, ადასტურებს რომ:

გამქირავებელი კისრულობს რისკებს, რომლებიც დაკავშირებულია ყალბი მონაცემების მიწოდებასთან. მონაცემების შეცვლის შემთხვევაში, დამქირავებელი ვალდებულია აცნობოს გამქირავებელს მის შესახებ, შეცვალოს განაცხადში არსებული მონაცემები.

3.5. ხელშეკრულების დადებისთანავე, დამქირავებელი აძლევს გამქირავებელს თანხმობას, ილევენის სამსახურის მიერ კონფიდენციალურობის პოლიტიკასა და მონაცემების დამუშავების პირობების თანახმად მონაცემების დამუშავებაზე.

3.6. ხელშეკრულებაში შესვლისთანავე დამქირავებელი ეთანხმება გამქირავებელს, რომ აღრიცხოს მისი საუბრები გამქირავებლის დამხმარე სამსახურთან და მესამე მხარეს მიაწოდოს ასეთი ჩანაწერი.

4. სკუტერითსარგებლობისდაწყება/დასრულება

4.1. დამქირავებელი იაზრებს და ეთანხმება, რომ სკუტერების დაქირავება ,,ELEVEN” -ის მომსახურების ფარგლებში შესაძლებელია მხოლოდ აპლიკაციის გამოყენებით, რომელიც დაყენებულია დამქირავებლის მობილურ ტელეფონზე გარკვეული ფუნქციების აუცილებელი გამოყენებით (ინტერნეტთან წვდომა, ადგილმდებარეობის შესახებ ინფორმაციის გადაცემა, ჩამონტაჟებული კამერის გამოყენება და სხვა აპლიკაციაში ჩართული ფუნქციები).

4.2 სკუტერის იდენტიფიკაცია ხორციელდება სკუტერის საჭეზე მითითებული ინდივიდუალური ნომრით (შემდგომში QR კოდი), რომელიც აგრეთვე გამოყენებულია აპლიკაციისა და ,,ELEVEN” -ის სერვისის ტექნოლოგიურ პლატფორმაში.

4.3 დამქირავებელი უფლებამოსილია აპლიკაციის შესაბამისი ფუნქციის გამოყენებით არაუმეტეს 15 წუთისა დაჯავშნოს სკუტერი.  ჯავშნის მოქმედების პერიოდში მხოლოდ დამქირავებელია უფლებამოსილი განბლოკოს სკუტერი აპლიკაციის გამოყენების გზით. თუ ჯავშანი არ გაუქმდა და სკუტერი არ გაქირავა ჯავშნის პერიოდის დასრულებამდე, ჯავშანი უქმდება.

4.4 სკუტერის დაქირავება (ქირავნობის დაწყება)  და სკუტერის დაბრუნება (ქირავნობის დასრულება) ხორციელდება დამქირავებლის მიერ აპლიკაციის მეშვეობით.

4.5 სკუტერის განბლოკვა აპლიკაციით QR-ნომრის სკანირების გზით წარმოადგენს მოქმედებას რომელიც ადასტურებს დამქირავებლის მიერ  სკუტერის მიღებას.

4.6 სკუტერის დაბლოკვა ხორციელდება აპლიკაციის გამოყენებით „მგზავრობის დასრულება“-ზე მითითებით და სკუტერის ფოტო სურათის გაგზავნით, რომელიც ადასტურებს დამქირავებლის მიერ სკუტერის დაბრუნებას და რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს ხელშეკრულების 4.7 და 4  პუნქტით დადგენილ დავალდებულო მოთხოვნებს:

4.7 სკუტერის დაბლოკვისთვის (ქირავნობის დასრულებისთვის), დამქირავებელი ასევე ვალდებულია აპლიკაციაში,  ატვირთოს სკუტერის ფოტო, სკუტერის მდგომარეობის გრაფაში, დამქირავებლის მიერ დამატებული ფოტოები უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ სავალდებულო კრიტერიუმებს: ფოტოსურათზე უნდა ჩანდეს სკუტერი მთლიანად; ფოკუსები აშკარად ფოკუსირებულია (არ არის ბუნდოვანი), ხოლო ფოტოგრაფიული კუთხე იძლევა საშუალებას გადამოწმდეს წესებით დაცვით შეირჩა 

4.8 სკუტერის ქირავნობის ვადა გამოითვლება სკუტერის განბლოკვის მომენტიდან სკუტერის დაბლოკვამდე და აისახება განაცხადში სკუტერის დაბლოკვის შემდეგ.

ქირავნობის ვადის ასახვა დანართში არ წარმოადგენს დამქირავებლის მიერ ხელშეკრულებით დადგენილი ქირავნობის შეწყვეტის სავალდებულო მოთხოვნების (პირობების) დადასტურებას. ქირავნობის შეწყვეტასთან დაკავშირებული ხელშეკრულების პირობების დარღვევა შეიძლება მოიძიოს გამქირავებელმა სკუტერის დაბლოკვის შემდეგაც.

აპლიკაციაში “ბოლო გასეირნებაზე” დაჭერით სკუტერი დაბლოკავს (დაქირავების პერიოდის დაასრულებს) მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სკუტერი მდებარეობს პარკირების ზონაში, რომელიც მითითებულია პროგრამაში. როდესაც სკუტერი არის პარკინგის ზონის გარეთ, ღილაკზე “დასრულება გასეირნება” არ დასრულდება ქირავნობა  და ქირავნობა გაგრძელდება მის დასრულებამდე მითითებული თანმიმდევრობით.

4.9. სკუტერის დაქირავება შეიძლება გამქირავებლის მიერ ავტომატურად შეწყდეს, თუ სკუტერი მუშაობს პარკინგის ზონაში 30 წუთზე მეტი ხნის განმავლობაში მოძრაობის გარეშე.

4.10. სკუტერის მფლობელობაში ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესით, მათ შორის სკუტერის უსაფრთხოების და კონტროლის სისტემის გამორთვით, სკუტერის დაზიანება, რომელიც ხელს უშლის კონტროლის სისტემის მუშაობას, სკუტერის გადაადგილება პროგრამის განბლოკვის გარეშე, სხვა პირის მონაცემების გამოყენება ან სკუტერის სხვა უკანონო გამოყენება, ეს არის უკანონო ქმედება და ექვემდებარება კვალიფიკაციას კანონის შესაბამისად.

5. სკუტერითსარგებლობისწესები/უსაფრთხოება

სკუტერის გამოყენების პირობები და უსაფრთხოების წესები თავისუფლად შეგიძლიათ იხილოთ ინტერნეტში ვებგვერდზე www.eleven.city და აპლიკაციაში. სკუტერის გამოყენების დაწყებამდე, დაქმირავებელს შეუძლია დაუკავშირდეს გამქირავებელს სკუტერის გამოყენების საკითხის გასარკვევად.

5.1. დამქირავებელი სრულად აგებს პასუხს სკუტერის უსაფრთხო ფუნქციონირებაზე, ასევე ადასტურებს, რომ იგი იცნობს გამოყენების წესებსა და უსაფრთხოების წესებს, დამოუკიდებლად განსაზღვრავს მისი ფიზიკური შესაძლებლობების და უნარ-ჩვევების სკუტერის მუშაობას, ასევე აფასებს ამინდს და სკუტერის სხვა საოპერაციო პირობებს. დამქირავებელი პასუხისმგებელია ყველა რისკზე, რომლებიც დაკავშირებულია სკუტერის გამოყენებასთან დაკავშირებით ნებისმიერი დაზიანებისა და დაავადების მიღების შესაძლებლობასთან.

5.2 დამქირავებელი ვალდებულია გამოიყენოს სკუტერი სრული მოძრაობის წესების მოთხოვნების შესაბამისად. იგი დამოუკიდებლად არის პასუხისმგებელი საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევასა და ასეთ დარღვევებთან დაკავშირებით წარმოქმნილ შედეგებზე.

5.3 დამქირავებელმა უნდა მართოს სკუტერი სიჩქარით, რომელიც არ აღემატება დადგენილ ზღვარს, მოძრაობის ინტენსივობის, სკუტერის მახასიათებლებისა და მდგომარეობის, გზისა და მეტეოროლოგიური პირობების, განსაკუთრებით ხილვადობის მიმართულებით. საგზაო მოძრაობის საშიშროების შემთხვევაში, რომელიც დამქირავებელს შეუძლია დაადგინოს, მან უნდა მიიღოს ზომები, რათა შეამციროს სიჩქარე სკუტერის გაჩერებამდე.

5.4 სკუტერის გამოყენებისას უპირატესობა ენიჭება ფეხით მოსიარულეებს, რომლებიც მოგზაურობენ სკუტერის გამოყენების გარეშე. მომხმარებელმა სკუტერზე უნდა იმოძრაოს ისე, რომ მისი ქმედებები პროგნოზირებადი იყოს სხვა საგზაო მომხმარებლებისთვის, მათ შორის ფეხით მოსიარულეთათვის. თუ სკუტერზე მოძრაობა საფრთხეს უქმნის ან ხელს უშლის ქვეითთა ​​მოძრაობას, მოიჯარემ უნდა შეამციროს სიჩქარე უსაფრთხო სიჩქარით ან ჩამოხვიდეს სკუტერიდან მანამ, სანამ სიტუაცია არ დაუშვებს სკუტერს უსაფრთხოდ ფეხით მოსიარულეთათვის. საცალფეხო გადასასვლელზე გზის გადაკვეთისას, მოიჯარე ვალდებულია ჩამოხვიდეს სკუტერიდან და გადაკვეთოს გზა, მის გვერდით მიაწოდოს სკუტერი.

5.5. დამქირავებელი იღებს ვალდებულებას გამოიყენოს სკუტერი დანიშნულებისამებრ. დამქირავებელი იღებს ვალდებულებას გამოიყენოს სკუტერი სიფრთხილით და უზრუნველყოს მისი უსაფრთხოება გაქირავების დროს და მიიღოს ყველა შესაძლო ზომა სკუტერის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად. სკუტერის გამოყენების შეწყვეტისთანავე, მას დაუბრუნებს გამქირავებელს შესაბამის ტექნიკურ მდგომარეობაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პროცედურის შესაბამისად. დამქირავებელი ასევე კისრულობს ვალდებულებას არ დააყენოს, დაამონტაჟოს სკუტერზე აღჭურვილობა, ნებისმიერი მოწყობილობები, არ განახორციელოს რემონტი ან მისცეს ზემოთხსნებულის განხორციელების უფლება მესამე პირებს, არ გამოიყენოს ტექნოლოგიები და არ განახორციელოს რაიმე ქმედებები, რამაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს გამქირავებელის ინტერესებს ან საკუთრებას.

5.6 სკუტერის გამოყენებამდე დამქირავებელი იღებს ვალდებულებას შეამოწმოს სკუტერის უსაფრთხოება, მათ შორის საბურავის წნევის ვიზუალური შემოწმება, მუხრუჭებისა და შუქების მუშაობა, ჩარჩოს მთლიანობა, საჭეების დასაკეცი მექანიზმის უკუცემა დასაკეცი მექანიზმის არარსებობა, საჭის თაროს სადესანტო ჩასმა, ბატარეის დამუხტვა ან დაზიანების სხვა ნიშნები.

თუ სკუტერს რაიმე დაზიანება მიგიღიათ, შეატყობინეთ გამქირავებლის დახმარების სამსახურს. თუ დამქირავებელი ვერ ასრულებს ამ ვალდებულებას სკუტერის გამოყენების დაწყებამდე, მოიჯარეს არ აქვს უფლება მიუთითოს იმ ფაქტზე, რომ ასეთი ხარვეზები გაჩნდა სკუტერის გამოყენების დაწყებამდე.

5.7. აკრძალულია  დაზიანებული სკუტერის გამოყენება, რაც ხელს უშლის სკუტერის მუშაობას და იდენტიფიცირებადია, როგორც სკუტერის გამოყენებამდე, ასევე მისი მუშაობის დროს.

მისი გამოყენების დროს სკუტერის დაზიანების შემთხვევაში, რომელიც გამორიცხავს შემდგომი გადაადგილების შესაძლებლობას ან ემუქრება უფრო სერიოზულ ზიანს, დამქირავებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს სკუტერის გამოყენება.

თუ მოსარგებლზე იყენებს დაზიანებულ სკუტერს, გამქირავებელი არ აგებს პასუხს ასეთი სკუტერის გამოყენებიდან გამომდინარე შედეგებზე.

დამქირავებელი ასევე იღებს ვალდებულებას დაუყოვნებლივ (პირველი შესაძლებლობის შემთხვევაში) აცნობოს დამხმარე სამსახურს მესამე მხარის მიერ სკუტერის უკანონო ჩამორთმევის ან (ან) სკუტერის დაქირავების დროს მიყენებული დაზიანების შესახებ.

5.8 სკუტერის გამოყენებისას მკაცრად გირჩევთ გამოიყენოთ დამცავი მოწყობილობა (უსაფრთხოების ჩაფხუტი და ა.შ.).

5.9. აკრძალული:

5.10. სკუტერზე დამონტაჟებული მობილური ტელეფონის დამჭერის გამოყენების დროს, დამქირავებელი უნდა დარწმუნდეს, რომ ტელეფონი თავისუფლად ჯდება მასში და საიმედოდ არის ჩასმული. არ არის რეკომენდებული დამჭერის გამოყენება, თუ ტელეფონს აქვს დიდი დიაგონალი, რადგან ის შეიძლება დაზიანდეს.

5.11. დამქირავებელი ვალდებულია დროულად, დამოუკიდებლად და საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს, რომ მობილური ტელეფონის ან სხვა მოწყობილობის პირად ანგარიშზე ჰქონდეს საკმარისი თანხები მობილური ინტერნეტით სარგებლობისთვის, აგრეთვე შემომავალი და გამავალი ზარების განსახორციელებლად, რათა უზრუნველყოს კვების ელემენტის აკუმულატორი. მოწყობილობა იტენება მგზავრობის განმავლობაში და მოწყობილობის ფუნქციების გამოყენება, რაც აუცილებელია პროგრამის მუშაობისთვის.

5.12. იმის გათვალისწინებით, რომ ელექტროენერგია გამოიყენება სკუტერის წამოსაწყებად, მოიჯარე თანახმაა შემდეგ პირობებზე:

– მოიჯარე ვალდებულია შეამოწმოს კვების ელემენტის დატენვის დონე სკუტერის გამოყენებამდე;

– აკუმულატორის დატენვის დონე მუდმივად შემცირდება სკუტერის გამოყენებისას (როგორც დროში, ასევე მანძილზე) და დატენვის დონის შემცირებისთანავე შეიძლება შემცირდეს სკუტერის სიჩქარე და სხვა ოპერაციული შესაძლებლობები;

– აკუმულატორის დატენვის დონე ნაჩვენებია აპლკაციაში და არანაირი გარანტია არ არსებობს გამქირავებლის მიერ;

– სკუტერის გამოყენებისას ბატარეის ენერგიის დაკარგვის სიჩქარე ვერავითარ შემთხვევაში ვერ იქნება გარანტირებული გამქირავებლის მიერ და დამოკიდებულია სკუტერის, გზის ან ამინდის პირობებსა და სხვა ფაქტორებზე.

-გამქირავებელი არ იძლევა გარანტიას სკუტერის მანძილზე და / ან გამოყენების დროზე, დარჩენილი ბატარეის დონის მიხედვით. სკუტერი შეიძლება განთავისუფლდეს და შეწყვიტოს მუშაობა ქირავნობის განმავლობაში ნებისმიერ დროს, მათ შორის, სანამ დამქირავებელი მიაღწევს დანიშნულების ადგილს. თუ ქირავნობის დროს სკუტერის აკუმულატორის დატენვის დონე არასაკმარისია, დამქირავებელი ვალდებულია დაასრულოს ქირავნობის ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

5.13. გამქირავებლის სკუტერების რაოდენობა შეზღუდულია და ამიტომ გამქირავებელი არ იძლევა სკუტერების ხელმისაწვდომობის გარანტიას ნებისმიერ ადგილას და / ან კონკრეტულ დროს.

5.14. როდესაც სკუტერი სიჩქარის შეზღუდვის ზონაშია, გამქირავებელს უფლება აქვს, პროგრამული და აპარატურის გამოყენებით, შეამციროს სკუტერის დასაშვები სიჩქარე დადგენილ ზღვრამდე.

5.15. თუ მოსარგებზლე იყენებს სკუტერს განაცხადში მითითებულ ტერიტორიაზე, სადაც მოგზაურობა აკრძალულია (მოგზაურობის აკრძალვის ზონა), გამქირავებელს უფლება აქვს, საკუთარი შეხედულებისამებრ, დაბლოკოს სკუტერის მოძრაობა პროგრამული უზრუნველყოფისა და ტექნიკის გამოყენებით (გამორთეთ სკუტერი ძრავა) სანამ დამქირავებელი არ დატოვებს მითითებულ ტერიტორიას, ან მოგზაურობას შეწყვეტს ცალმხრივად. როდესაც სკუტერი მითითებულ ტერიტორიაზეა, ქირავნობის დასრულება დაუშვებელია.

5.16. თუ სკუტერი ამოღებულია სამგზავრო ზონის საზღვრებიდან 1 კილომეტრზე მეტი ხნით ან სხვა შემთხვევებში, რომლებიც აღძრავს გამქირავებლის ეჭვებს დამქირავებლის არასათანადო მოპყრობასთან დაკავშირებით (სკუტერის ქურდობა, თაღლითური მოქმედებები და ა.შ.), გამქირავებელს უფლება აქვს დაბლოკოს სკუტერის გადაადგილება პროგრამული და აპარატურის გამოყენებით, აგრეთვე განახორცეილოს მოქმედებები კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა მეთოდების გამოყენებით თავისი უფლებებისა და საკუთრების დასაცავად.

6. გადახდისპროცედურა

6.1 სკუტერის სარგებლობისთვის დამქირავებელი უხდის ქირავნობის საფასურს გამქირავებელს.

6.2 . სკუტერის გამოყენებისას, ქირის ფასი განისაზღვრება ორი ნაწილის შეჯამებით:

6.2.1 ქირავნობის ფიქსირებული ნაწილი, სკუტერის განბლოკვის დროს,  საიჯარო ვადის მიუხედავად;

6.2.2 ქირავნობის ცვალებადი ნაწილი, რომლის საბოლოო ოდენობა განისაზღვრება ქირის პერიოდის მიხედვით, ქირავნობის 1 წუთით (სკუტერის გამოყენება), ან აპლიკაციის “პაუზაზე გადასვლა” გამოყენების 1 წუთის მიხედვით. სკუტერის ქირავნობის ვადა, ქირავნობის ცვალებადი ნაწილის ოდენობის დასადგენად და განაცხადის “პაუზა გასეირნების” ფუნქციის გამოყენებისას გამოითვლება საათებში, წუთებში და წამებში.

ხელშეკრულების ამ პუნქტის შესაბამისად გამოთვლილი ქირა მოიცავს დღგ-ს ოდენობას.

6.3 გამქირავებლისთვის საანგარიშსწორებლო თანხები  შეიძლება ჩამოიჭრას დამქირავებლის საბანკო ანგარიშიდან გამქირავებლის შეხედულებისამებრ, როგორც ერთი, ისე რამოდენიმე ტრანზაქციის განხორციელების გზით ქირავნობის საფასურის ოდენობით. ქირის ფიქსირებული და ცვლადი ნაწილები შესაძლოა ჩამოიჭრას ცალ-ცალკე. 

გამქირავებლისთვის საანგარიშსწორებლო თანხები გამქირავებლის შეხედულებისამებრ, დამქირავებლის საბანკო ანგარიშიდან შეიძლება ჩამოიჭრას გაქირავების დაწყებამდე, ქირავნობის პროცესში ან ქირავნობის დასრულების შემდგომ, მიუხედავად მიუხედავად ქირავნობის დასრულების მომენტიდან თანხის ჩამოჭრას შორის დროითი შუალედისა. 

დამქირავებელი ადასტურებს, რომ იგი თანახმაა ქირავნობის, ჯარიმების და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სხვა გადასახადების პირდაპირი წესით, დამატებითი თანხმობის გარეშე ჩამოწერაზე.

6.4 . ქირის გადასხდელად დამქირავებელმა უნდა დააკავშიროს აპლიკაციას თავისი კუთვნილი ბარათი (შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას შემდეგი საბანკო ბარათები: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro და სხვა საბანკო ბარათები, რომლებიც მიღებულია გადახდისთვის შესაბამისი პროვაიდერების მიერ.) საბანკო რეკვიზიტების მითითებით აპლიკაციის სპეციალურად გამოყოფილ ველში, რომლიდანაც ჩამიჭრილი იქნება ფულადი რესურსი ხელშეკრულების თანახმად. ასევე მისაღებია აპლიკაციაში დამქირავებლის მიერ ორი საბანკო ანგარიში მიბმა.

6.5 როდესაც დამქირავებელი აკავშირებს საბანკო ბარათს ხორციელდება დადებითი ბალანსის შემოწმება დაკავშირებლ საბანკო ბარათზე, რისთვისაც ჩამოიჭრება ფულადი თანხა 7 ლარი ოდენობით, რაც აუცილებელია დაკავშირებული ბარათის სიზუსტისა და ნამდვილობის დასადგენად.  ტრანზაქციის წარმატებით განხორციელების შემთხვევაში მითითებული თანხა დაბრუნდება მომხმარებლის მიერ მითითებულ ბარათზე, ჩამოჭრიდან 24 საათის განმავლობაში. მითითებული თანხის ჩამოჭრის წარუმატებელი მცდელობა გულისხმობს დაკავშირებული ბარათის დამატების შეუძლებლობას ან/და უნაღდო ანგარიშწორების ფუნქციის შეუძლებლობას. თუ საბანკო ბარათის დეტალები სწორია, სწორია და ამ ბარათის გამოყენება თერთმეტი სერვისის საშუალებით ტექნიკურად შესაძლებელია, მითითებული საბანკო ბარათი იძენს ,,დაკავშირებულის“ სტატუსს და ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას ქირის გადახდისთვის

6.6 დასაშვებია ერთზე მეტი საბანკო ბარათის მიბმა. ერთზე მეტი საბანკო ბარათის დაკავშირებისას, ხელშეკრულების თანახმად, გადასახადები ძირითადად ჩამოიჭრება საბანკო ბარათზე, რომელიც მონიშნულია როგორც მთავარი.თუ დამქირავებელი დაარღვევს ხელშეკრულების პირობებს, მათ შორის ქირავნობის გადასახადის გადახდის ვალდებულების შესრულების შეფერხების შემთხვევაში, თანხა შეიძლება ჩამოიხდის გამქირავებელის  (მისი უფლებამოსილი პირის) მიერ დამქირავებლის ნებისმიერი საბანკო ბარათიდან, რომელიც აპლიკაციაში მითითებულია მის ანგარიშში ნებისმიერ დროს, როგორც კი ისინი ხელმისაწვდომი გახდება.

6.7 დამქირავებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს იმ საბანკო ბარათზე, რომელიც დაკავშირებული აქვს გამქირავებლის ანგარიშთან,  საკმარისი თანხების ქონა სანამ სკუტერის ქირავნობის საფასური დადებეტდება. ქირავნობის გადახდის უზრუნველსაყოფად, გამქირავებელს უფლება აქვს სკუტერის ყოველი განბლოკვის დროს დაბლოკოს თანხა 15 (თხუთმეტი) ლარის ოდენობით, რომელიც დაკავშირებულია დამქირავებლის ბარათზე. თუ გამქირავებლისთვის საანგარიშსწორებლო თანხა აღემატება დამქირავებლის საბანკო ბარათზე დაბლოკილი თანხის ოდენობას, გამქირავებელს უფლება აქვს ვადაგადაცილების მომენტიდან ქირავნობის დასრულებამდე, მათ შორის ქირავნობის პროცესშიც განახორციელოეს შემდგომი ბლოკირება დამქირავებლის საბანკო ბარათზე დავალიანების ოდენობით ფულადი თანხისა.

თუ დაბლოკილი თანხების ოდენობა აღემატება გამქირავებლისთვის საანგარიშსწორებლო  თანხას, ნამეტი თანხაზე დაბლოკვა მოიხსნება და ზედმეტი თანხის ოდენობა დარჩება დამქირავებლის ბარათზე.

6.8 დამქირავებელს უფლება აქვს განახორციელოს ქირავნობის საფასურის გადახდა „საფულის“ ფუნქციის გამოყენებით აპლიკაციაში მისი ანგარიშიდან. (შემდეგში – დამქირავებლის საფულე) აპლიკაციის ჯგუფური მგზავრობის ფუნქციის გამოსაყენებლად ( შემდეგში – ჯგუფური მგზავრობის უფლება) დამქირავებელი ვალდებულია ქირავნობის საფასური გადაიხადოს მხოლოდ დამქირავებლის საფულის გამოყენებით.

6.9 დამქირავებელს ასევე უფლება აქვს გამოიყენოს განაცხადში ,,საფულის“ ავტომატური შევსების ფუნქცია, დამქირავებლის მიერ განსაზღვრული ოდენობით. ამ ფუნქციის გამოყენებისას, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გადახდა განხორციელდება ავტომატურად, როდესაც დამქირავებლის საფულეზე ნაშთი ნულის ტოლია. საფულის პოზიტიური ნაშთი გამოიყენება გამქირავებლის მიერ ქირავნობის, აგრეთვე სხვა გადასახდელების გადახდისათვის, ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

6.10 თუ დამქირავებლის საფულის პოზიტიური ბალანსი არასაკმარისია (ამოიწურა), ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გადახდები მოხდება დამქირავებლის საბანკო ბარათებიდან თანხების დებეტირების გზით. თუ გამქირავებლის საფულის დადებითი ბალანსი არასაკმარისია (იწურება) ჯგუფური მგზავრობის საფასურის გადახდისათვის, გამქირავებელს უფლება აქვს იძულებითი შეწყვიტოს ჯგუფური მოგზაურობის განმავლობაში ყველა სკუტერის გაქირავება.

6.11 დამქირავებელი კისრულობს ვალდებულებას, დამოუკიდებლად ადევნოს თვალი ქირავნობის საფასურის დაფარვის პროცესს. დამქირავებლის ინფორმირებისათვის ქირის გადაუხდელობაზე აპლიკაციის ეკრაზე გამოჩნდება შეტყობინება ქირის გადახდის ვალდებულებასთან დაკავშირებით.

6.12 დამქირავებელი ვალდებულია დამოუკიდებლად უზრუნველყოს ბანკის მიერ გაცემული საბანკო ბარათის კავშირი SMS – ინფორმირების სერვისთან საბანკო ბარათის დებეტებთან დაკავშირებით და დამოუკიდებლად აკონტროლებს მითითებული დავალიანებები, ასევე შეინახოს გადახდის მონაცემებს. გამქირავებელს (მის უფლებამოსილ პირს) უფლება აქვს შეატყობინოს მესაკუთრეს სახსრების ჩამოწერის ფაქტთან დაკავშირებით.

6.13 თანხების უკმარისობის ან ამ ხელშეკრულებით დადგენილი თანხის ოდენობით დამქირავებლის ანგარიშიდან მათი ჩამოჭრის შეუძლებლობის შემთხვევაში, გამქირავებლის წინაშე დავალიანების არსებობის შემთხვევაში, აგრეთვე თუ გამქირავებელს აქვს ინფორმაცია იმს საბანკო ბარათის შესახებ, რომელიც არ ეკუთვნის დამქირავებელს, გამქირავებელს (მის უფლებამოსილ პირს) უფლება აქვს იძულებითი შეწყვიტოს სკუტერის დაქირავება ან დაბლოკოს მოქირავნე აპლიკაციაში და შეაჩეროს მიმღების წვდომა ELEVEN-ის მომსახურებაზე.

6.14 ივარაუდება, რომ მოიჯარემ გადადო საიჯარო გადასახადის გადახდის ვალდებულების შესრულება იმ მომენტიდან, როდესაც გამქირავებელი (მისი უფლებამოსილი პირი) მიიღებს შეტყობინებას აპლიკაციაშ, დამქირავებლის ანგარიშზე დაკავშირებულ საბანკო ბარათზე თანხების არარსებობის შესახებ.

6.15  დამქირავებელს ეკრძალება საბანკო ბარათის ანგარიშთან დაკავშირება, რომ გადაიხადოს ქირა, თუ ამ ბარათზე არის დავალიანება სხვა ანგარიშზე ELEVEN-ის მომსახურების სისტემაში. დამქირავებელი დამოუკიდებლად უზრუნველყოფს დადგენილ პირობებთან შესაბამისობას და მისი დარღვევის შემთხვევაში, ხელშეკრულებით და კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა ეკისრება.

6.16 გამქირავებელს არ აქვს მომხმარებლის მიერ მითითებული საბანკო ბარათის მონაცემებზე  დაშვება და არ არის პასუხისმგებელი გადახდის დროს გადაცემული მონაცემების უსაფრთხოებასა და კონფიდენციალურობაზე.

6.17 ყველა გადახდა ხორციელდება უფლებამოსილი ოპერატორების მონაწილეობით, პირდაპირი გადახდის, ან ელექტრონული ფულის ოპერატორების, ან სხვა საანგარიშსწორებლო მონაწილეებისათვის, საინფორმაციო-ტექნოლოგიების ურთიერთქმედებით, რაც რეგულირდება საერთაშორისო გადახდის სისტემების, ბანკების (მათ შორის, ბანკ ემიტეტის მიერ გაცემული ბარათის ჩათვლით) და საანგარიშსწორებო სისტემის სხვა მონაწილეების მიერ. 

6.18 დამქირავებლის საბანკო ანგარიშიდან თანხის არასწორად ჩამოჭრის შემთხვევაში მას უფლება აქვს გამქირავებლს დაუკავშირდეს შეცდომით განხორციელებული გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტების მისაღებად.

თანხის დაბრუნება ხორციელდება დამქირავებლის მიერ მითითებულ საბანკო ბარათზე 30 დღის განმავლობაში, თუ უფრო მეტი ვადა საბანკო პროცედურებით არაა განსაზღვრული,  დამქირავებლის მიერ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობისა და  წერილობითი განაცხადის წარდგენის შემდეგ, რომელიც ადასტურებს თანხის შეცდომით ჩამოჭრას. ნაღდი ანგარიშსწორების გზით თანხის დაბრუნება არ დაიშვება.

6.19 თანხის შეცდომით ჩამოჭრა მისი დამქირავებლისათვის დაბრუნებამდე, ასევე საფულეში გადარიცხული თანხა დამქირავებლის მიერ „საფულე“ ფუნქციის გამოყენებისას, არ მიიჩნევა კომერციულ სესხად და მათზე პროცენტებით სარგებლობა არ ვრცელდება.

6.20 მხარეები თანხმდებიან თითოეული მხარისათვის, ინდივიდუალურად, ძირითადი სააღრიცხვო დოკუმენტების გაცემაზე.

6.21 მხარეები თანხმდებიან, რომ დამქირავებელს არ შეუძლია წაშალოს საბანკო ბარათი აპლიკაციაში, სანამ გამქირავებლის წინაშე დავალიანება სრულად არ დაიფარება. გამქირავებელს უფლება აქვს, ELEVEN-ის სერვისის პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით, შეზღუდოს დამქირავებლის მიერ აპლიკაციიდან ბარათის ამოღების შესაძლებლობა.

7. ბონუსებიდააქციები

7.1. გამქირავებელი იტოვებს უფლებას უზრუნველყოს ფასდაკლებებით დამქირავებლები,  აგრეთვე განახორციელოს ღონისძიებები (აქციები), რომლებიც გამოიხატება ELEVEN-ის  სერვისით სარგებლობისათვის გათვალისწინებული პირობებისაგან განსხვავებული პირობების შეთავაზებაში, მათ შორის ფასდაკლებით, რომელიც დამქირავებლის ადგილობრივი აქტით დამტკიცებულია შესაბამისი ღონისძიებების პერიოდში.

7.2. სხვაობა დამქირავებლის მიერ სკუტერის სარგებლობისთვის გადასახდელი თანხის ოდენობასა და გათვალისწინებული ფასდაკლების ოდენობას შორის, ისევე როგორც თავად ფასდაკლების თანხას შორის, არ გადაიხდება ნაღდი ფულით და არ ანაზღაურდება სხვა ექვივალენტში.

7.3. ხელშეკრულების დასრულებისთანავე, ფასდაკლებით ან ELEVEN-ის მომსახურებით სარგებლობის სხვა პირობებით, რომლებიც განსხვავდება შეთანხმებისაგან, გათვალისწინებულია განხორციელებული ღონისძიებების (აქციები) ნაწილით, არ დაბრუნდება, არ გადაიხდება მათი ფულადი ეკვივალენტი.

8. პასუხისმგებლობა

8.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არასათანადოდ შესრულებისთვის, მხარეები პასუხისმგებელნი იქნებიან კანონმდებლობისა და შეთანხმების შესაბამისად. იმ შემთხვევაში, თუ დამქირავებელი გადასცემს სკუტერს გამოსაყებლად სხვა პირს (პირებს, გამქირავებელის წინაშე პასუხისმგებლობა დაეკისრება დამქირავებელს ხელშეკრულების შესაბამისად.

8.2  დამქირავებელი იყენებს სკუტერს საკუთარი რისკის ქვეშ, შესაბამისად, გამქირავებელი არ არის პასუხისმგებელი დამქირავებლის წინაშე რაიმე შემთხვევისათვის, რომელიც ზიანს აყენებს დამქირავებელს ან მის ქონებას, რაც დაკავშირებულია სკუტერის არაკომპეტენტურ ექსპლუატაციასთან, დამქირავებლის მიერ  ამინდის არასათანადო შეფასებით და სხვა სკუტერის საექსპლუატაციო პირობების, სამოძრაო მარშუტის არასათანდო შერჩევისთვის,  განათების, გზისა და გზის საფარის არასათანდო არასათანადო შერჩევისთვის,   დამქირავებლის მიერ სკუტერის ტექნიკური მდგომარეობის არასათანადო შემოწმება მოძრაობის დაწყებამდე, დამქირავებლის მიერ საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევა და დამქირავებლის სხვა ქმედებები, რამაც მას უარყოფითი შედეგები გამოიწვია სკუტერის ქირაობის განმავლობაში. სკუტერის ქირაობისას, დამქირავებელი ასევე პასუხისმგებელია მესამე მხარისათვის მათ მიერ მიყენებულ ზიანზე.

8.3 დამქირავებელი ან ნებისმიერი სხვა პირი, ვისაც სკუტერი გადასცა დამქირავებელმა, არის სრულად დამოუკიდებელიად პასუხიმგებელი სკუტერის გამოყენების დროს განხორციელებული ქმედებებისთვის, მათ შორის საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის, სკუტერზე გადაადგილებასთან დაკავშირებული სხვა სამართლებრივ მოთხოვნების, მესამე პირისათვის ან ქონებისათვის ზიანის შემთხვევაში.

თუ დამქირავებელი ან ნებისმიერი სხვა პირი, ვისაც სკუტერი გადასცა დამქირავებელმა, სკუტერის გამოყენების დროს, ზიანს მიაყენებს მესამე მხარის სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას ან ქონებას, სხვა საგზაო მომხმარებლების ჩათვლით, დამქირავებელი ვალდებულია აუნაზღაუროს მისი მოქმედებით გამოწვეული ზიანი, როგორც მესამე პირების, ისე გამქირავებლს.

8.4 დამქირავებელი იხდის ჯარიმას 25 (ოცდახუთი) ლარის ოდენობით, განსაზღვრული მოქმედებების შეუსრულების ან ხელშეკრულების რომელიმე განსაზღვრული პირობის დარღვევისათვის (თუ შესაბამისი დარღვევით ზიანი არ მიადგა გამქირავებელს):

  8.4.1 სკუტერის დატოვება სამგზავრო ზონის გარეთ (შეთანხმების პუნქტი 5.16, პუნქტი 5);

  8.4.2. მოგზაურობის დასრულება (სკუტერის დატოვება) პარკინგის ზონის გარეთ  (შეთანხმების პუნქტი 4.7, პუნქტი 4);

  8.4.3. დადგენილი სიჩქარის შეზღუდვა;

  8.4.4. საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევა სკუტერის გამოყენებისას.

 8.5. დამქირავებელი იხდის ჯარიმას 45 (ორმოცდახუთი) ლარის ოდენობით განსაზღვრული მოქმედებების შეუსრულებისას ან ხელშეკრულების რომელიმე მითითებული პირობის დარღვევისათვის (თუ შესაბამისი დარღვევის ჩადენით ზიანს არ მიადგა გამქირავებლის ქონებას):

8.5.1. სკუტერის გადაცემა და (ან) სამართავად გადაცემა პირისათვის, რომელსაც არ მიუღწევია სრულწლოვანების ასაკს;

8.5.2. სკუტერის მართვა ან სხვაგვარად სკუტერის გადაადგილება სამოგზაურო ზონის გარეთ და სკუტერის სამგზავრო ზონაში არ დაბრუნება  30 წუთზე მეტი ხნის განმავლობაში;

8.5.3. ქირავნობის შეწყვეტის ნებისმიერი პირობების დარღვევა (სკუტერის დაბლოკვა), ქვეპუნქტში მითითებული. ხელშეკრულების 4.6., 4.7 გვ. 4;

8.5.4. დამქირავებლის მიერ ხელლშეკრულების 5.5., 5.8., 5.10. 5  პუნქტებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევა. 

8.6 7 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით ქირავნობის გადასახადის გადახდის პირობების დარღვევისათვის, დამქირავებელი გადაუხდის გამქირავებელს ჯარიმას 65 (სამოცდახუთი) ლარის ოდენობით ან დავალიანების ოდენობით, თუ იგი აღემატება 65-ს ( სამოცდახუთი) ლარი, თითოეული დარღვევის ყოველი შემთხვევისთვის  დამოუკიდებლად.

8.7 დამქირავებლის მიერ ამ ხელშეკრულების რომელიმე პირობის დარღვევის შემთხვევაში, თუ ამგვარი დარღვევა ზიანს აყენებს სკუტერს მისი დაკარგვის გარეშე (ე.ი. სკუტერის აღდგენის შესაძლებლობითა და ეკონომიკური მიზანშეწონილობით), მაგალითად, მაგრამ არა მხოლოდ, ზიანი მიადგა სკუტერზე დამონტაჟებულ აღჭურვილობას, სტიკერებს, ფერწერას, სკუტერის მნიშვნელოვან დაბინძურებას, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ჯარიმის გარდა, ხელშეკრულების შესაბამისი დებულების დარღვევისთვის, დამქირავებელი  დამატებით გადაიხდის ჯარიმას 470 ოდენობით. (ოთხას სამოცდაათი) ლარი.

8.8 დამქირავებლის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების რომელიმე პირობის დარღვევის შემთხვევაში, თუ ასეთმა დარღვევამ გამოიწვია სკუტერის დაკარგვა (მათ შორის სკუტერის ფაქტობრივი დაკარგვა ქურდობის, ჩაძირვის და ა.შ. გზით, აგრეთვე იმგვარი ზიანის მიყენება რომლის შემდეგაც მისი მისი აღდგენა შეუძლებელია და (ან) ეკონომიკურად მიზანშეუწონელია)  ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ჯარიმის გარდა, ხელშეკრულების შესაბამისი დებულების დარღვევისთვის, დამქირავებელი დამატებით გადაიხდის ჯარიმას 3 820 (სამი ათას რვაას ოცი) ლარის ოდენობით. 


8.9. გადასახდელიჯარიმისოდენობაგამქირავებლისმიერდებეტდებადამქირავებლისბარათიდანწინასწარიავტორიზაციისჯარიმებისგადახდადა (ან) ჯარიმაარათავისუფლებსმოიჯარესანაზღაურებისაგანგამქირავებლისქონებისთვისმიყენებულიზიანისანაზღაურებისგან.

8.10 ხელშეკრულების პირობების და (ან) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის ჯარიმებთან ერთად, გამქირავებელს ასევე აქვს უფლება შეზღუდოს დამქირავებელს წვდომა ,,ELEVEN”-ის სერვისზე, განაცხადში მისი ანგარიშის დაბლოკვით, რაც არ იძლევა სკუტერის გამოყენების დაქირავების შესაძლებლობას. 

8.11 თუ გამქირავებლი, ამ ხელშეკრულების პირობების და (ან) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევასთან დაკავშირებით, გაიღებს ხარჯებს და (ან) განიცდის ზარალს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის ჯარიმის გადახდასთან დაკავშირებით, დამქირავებელი აუნაზღაურებს გამქირავებელს  შესაბამის ხარჯებსა  და (ან) განცდილი ზარალს, სრული მოცულობით.

9. დავებისგადაწყვეტა

9.1. მხარეთა შორის ყველა დავა უნდა გადაწყდეს მოლაპარაკების გზითა და საჩივრის პროცედურის საფუძლეზე, რომლის განხილვისა და მაზე პასუხის გაცემის ვადაა 10 კალენდარული დღე.

9.2. დამქირავებლის მხრიდან ყველა პრეტენზია იგზავნება წერილობითი ფორმით, რომელსაც მითითებული აქვს გამქირავებლის საფოსტო მისამართი, ისე, რომ დაადასტუროს ის ფაქტი, რომ გამქირავებელმა მიიღო შესაბამისი დოკუმენტი და საშუალებას მისცემს გამქირავებელს მოახდინოს გამგზავნის იდენტიფიცირება.

9.3. თუ მხარეები შეთანხმებას ვერ მიაღწევენ მოლაპარაკების ან/და საჩივრის წარდგენის გზით, მაშინ დავა მხარეთა შორის უნდა განიხილოს სასამართლომ გამქირავებლის ადგილსამყოფელის მიხედვით.

10. ხელშეკრულებისმოქმედება

10.1ხელშეკრულება ძალაში შედის დადებისთანავე.

10.2 მხარეები თანხმდებიან, რომ გამქირავებელს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს შეიტანოს ხელშეკრულების პირობებეში ცვლილებები.  ცვლილებები ხელშეკრულების პირობებში ძალაში შედის ცვლილების ან ხელშეკრულების განახლებული ვერსისს გამქირავებლის მიერ საიტზე (eleven.city) ან აპლიკაციაში გამოქვეყნებიდან მომდევნო დღიდან.

10.3 დამქირავებელმა თავად უნდა ადევნოს თვალი საიტზე ან აპლიკაციაში ხელშეკრულების პირობების ცვლილებას.

10.4  ამგვარი გამოქვეყნების შემდეგ დამქირავებლის მიერ ELEVEN-ის სკუტერის ქირაობის სერვისის გამოყენება წარმოადგენს თანხმობას ცვლილებებზე ხელშეკრულებაში.

10.5 თუ დამქირავებელი არ ეთანხმება ცვლილებებს, მას უფლება აქვს ცალმხრივად უარი თქვას ხელშეკრულების შესრულებაზე და შეწყვიტოს ELEVEN-ის სკუტერის ქირაობით სარგებლობა. ამ შემთხვევაში, ხელშეკრულება განიხილება შეწყვეტილად მას შემდეგ, რაც დამქირავებელი შეტყობინებას მიიღებს. თუ დამქირავებელი, ხელშეკრულების შესრულებაზე ცალმხრივი უარის თქმის შესახებ შეტყობინების გაგზავნის შემდეგ, განაგრძობს ELEVEN-ის სერვისის გამოყენებას, ხელშეკრულება არ წყდება და აგრძელებს მოქმედებას.

10. 6 თითოეულ მხარეს აქვს უფლება ცალმხრივად დატოვონ ხელშეკრულება, ამის შესახებ მეორე მხარისათვის შეტყობინების შემდეგ. ხელშეკრულების შეწყვეტა არ წყვეტს მხარეთა ვალდებულებებს, რომლებიც წარმოიშვა ხელშეკრულების შეწყვეტამდე. ხელშეკრულების შეწყვეტა დამქირავებლის მხრიდან ცალმხრივად უარის თქმის შემთხვევაში, ხორციელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გამქირავებლის წინაშე არ არის დავალიანება.

11. დასკვნითიდებულებები

11.1 ხელშეკრულების გაფორმებასთან დაკავშირებით, მხარეები აღიარებენ შეტყობინებებისა და მოქმედებების იურიდიულ ძალას, რომელიც მიმართულია ან შესრულებულია აპლიკაციის საიტის მეშვეობით, დამქირავებლის  ტელეფონის ნომრის ან ელექტრონული ფოსტის მისამართების გამოყენებით.

11.2. გამქირავებელი აცნობებს თავის რეკვიზიტები ცვლილების თაობაზე აპლიკაციის ან საიტის საშუალებით. დამქირავებელი თავის მონაცემებში ცვლილებების შემთხვევაში აპლიკაციის ანგარიშში შეიტანს შესაბამის ცვლილებებს.

11.3. დამქირავებელი იღებს ყველა საჭირო მოქმედებას განაცხადში თავისი ანგარიშის დასაცავად, განაცხადის შესასვლელად საჭირო მონაცემების ჩათვლით. დამქირავებელს ეკისრება პასუხისმგებლობა სხვა პირთა აპლიკაციაზე უნებართვო წვდომის შემთხვევაში დამქირავებლის ანგარიშის გამოყენებით. დამქირავებელი ადასტურებს. რომ აპლიკაციაში ნებისმიერი ქმედება, რომელიც ხორციელდება დამქირავებლის ანგარიშით, გამოხატავს დამქირავებლის ნებას.

11.4. მომხმარებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ შეატყობინოს ELEVEN-ს  (გამქირავებელს) წერილობით ან მხარდაჭერის სამსახურისათვის მიმართვით, იმ მობილური ტელეფონის ნომრით სარგებლობის შეწყვეტის თაობაზე, რომელიც მითითებულია აპლიკაციაზე რეგისტრაციისას.  წინააღმდეგ შემთხვევაში, მომხმარებელს დაეკისრება პასუხსიმგებლობა  გარეშე პირების მიერ აპლიკაციაში, მის ანგარიშზე არსებულ ინფორმაციაზე არასანქიცირებულ წვდომაზე, ისევე როგორც, ნებისმიერ ქმედებებზე, რომლებიც განხორციელდება მომხმარებლის ანგარიშზე,  რაც შეფასებულ იქნება მხარეების მიერ, როგორც დამქირავებლის ნების გამოხატვა.

11.5. დამქირავებელი ეთანხმება, რომ მონაცემები რომელიც გადაცემულია ELEVEN-ის ტექნოლოგიური პლატფორმის გამოყენების გზით, წარმოადგენს დამქირავებლის მიერ ქირავნობის ვადისა და მის მიერ პირობების შესრულების შესაბამისობის მტკიცებულებას.

 12. გამქირავებლისრეკვიზიტები

შპს ,,ილევენ ჯი“
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 405386452,
იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, საბურთალოს რაიონი, პეტრიწის ქ. 5ა-40