მომსახურების ხელშეკრულება (23.09.2020)

წინამდებარე ხელშეკრულება წარმოადგენს შეთავაზებას მომხმარებლისათვის საიტით ან „ილევენის“ მობილური აპლიკაციით სარგებლობაზე ელექტრონული სკუტერების ქირავნობის მომსახურების ხელმისაწვდომობისათვის, რომელიც აღჭურვილია სავაჭრო ნიშნით „ილევენი“.

გთხოვთ ყურადღებით წაიკითხოთ ეს ხელშეკრულება ილევენის აპლიკაციით სარგებლობამდე!

გამოქვეყნების თარიღი:  23/09/2020

1. მხარეები

1.1. ილევენი – შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ილევენ “.

1.2. მომხმარებელი/ თქვენ – ქმედუნარიანი ფიზიკური პირი, რომელმაც მიაღწია 18 წლის ასაკს, შეთანხმებისა და კანონმდებლობის სხვა მოთხოვნების დაცვით, რომელმაც გაიარა რეგისტრაციისა და ავტორიზაციის პროცედურა და სათანადო წესით მიუერთდა შეთანხმებას.

2. ზოგადი დებულებები

2.1.ილევენი იწვევს მომხმარებელს, რომ გამოიყენონ ვებგვერდი eleven.city (საიტი) და მობილური აპლიკაცია “Eleven”, რათა ისარგებლონ სავაჭრო ნიშნით “ილევენ” (სკუტერებით) აღჭურვილი ელექტრო სკუტერებით, თანახმად წინამდებარე მომსახურების ხელშეკრულების პირობებისა. (შემდგომში – “შეთანხმება”). შეთანხმება ძალაში შედის იმ მომენტიდან, როდესაც მომხმარებელი გამოთქვამს თანხმობას მის პირობებზე შეთანხმების მე -4 პუნქტით გათვალისწინებული წესით.

2.2. Eleven მობილური აპლიკაცია (პროგრამა) არის პროგრამა, რომელიც მომხმარებლისათვის ხელმისაწვდომია AppStore (itunes.apple.com) ან / და Google Play (play.google.com) ინტერნეტით, რომელიც არის ელექტრონული მოწყობილობებისთვის (ტაბლეტი) შემუშავებული პროგრამა. მობილური ტელეფონი, სმარტფონი და სხვ.) იგი იყენებს Android და Apple iOS ოპერაციული სისტემებს, რომელთა საშუალებითაც პროგრამის რეგისტრირებულ და უფლებამოსილ მომხმარებლებს შეუძლიათ მოძებნონ (შეარჩიონ) არსებული სკუტერები, ქირაობა (დროებითი ფლობა და გამოყენება) სკუტერები, შეწყვიტონ ქირავნობა, გააუქმონ ქირავნობა და შეასრულონ სხვა პროგრამის ფუნქციონალური უზრუნველყოფით გათვალისწინებული ფუნქციები.

ილევენს უფლება აქვს შეცვალოს აპლიკაციის ფუნქციონირება ნებისმიერ დროს, მომხმარებლის ინფორმირების გარეშე.

3. გამოყენების ნებართვა, გამონაკლისი უფლებები

3.1. უფლება საიტის და/ან აპლიკაციის გამოყენებაზე მომხმარებელს ეძლება არაკომერციული მიზნით. საიტის ან აპლიკაციის სხვა მეტოდით ან სხვა მიზნებით გამოყენებისათვის მომხარებელმა უნდა გააფორმოს წერილობითი ხელშეკრულება ილევენთან ამგვარ სარგებლობაზე.

3.2. საიტის ან / და პროგრამის გამოყენებისას ხელმისაწვდომი ყველა ობიექტი, მათ შორის, ბრენდის სახელი, ლოგოები, სავაჭრო ნიშნები, პროდუქტებისა თუ მომსახურების სახელები, დიზაინის ელემენტები, ტექსტი, გრაფიკა, ილუსტრაციები და სხვა ობიექტები (შემდგომში – საიტის შინაარსის ელემენტები ან / და განაცხადი) ), აგრეთვე საიტზე განთავსებულ ან / და განაცხადში განთავსებული ნებისმიერი შინაარსის ექვემდებარება ილევენის ან / და შესაბამისი საავტორო უფლებების მფლობელებს.

3.3. საიტის ან / და განაცხადის შინაარსის ელემენტების გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ საიტის ან / და პროგრამის მიერ შემოთავაზებული ფუნქციონირების ფარგლებში. საიტის ან / და განაცხადის შინაარსის არცერთი ელემენტი, ასევე საიტზე განთავსებული ან / და განაცხადში განთავსებული ნებისმიერი შინაარსი არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვა გზით, ილევენის და / ან შესაბამისი საავტორო უფლებების მფლობელების წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე. საშუალებების გამოყენება, მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ  რეპროდუქცია, კოპირება, დამუშავება, განაწილება რაიმე საფუძველზე და ა.შ. გამონაკლისი არის შემთხვევები, რომლებიც პირდაპირ არის გათვალისწინებული წინამდებარე ხელშეკრულებაში.

3.4. მომხმარებლის მიერ საიტის ან / და განაცხადის შინაარსის ელემენტების გამოყენება, ისევე როგორც პირადი არაკომერციული გამოყენებისთვის ნებისმიერი შინაარსის გამოყენება, ნებადართულია იმ პირობით, რომ ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების  ყველა ნიშანი იქნება დაცული, მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ საავტორო უფლებების სავაჭრო ნიშნები, ხოლო საავტორო უფლებების მფლობელის სახელი დაცულია უცვლელიად, შესაბამისი ობიექტი უცვლელადაა შენარჩუნებული.

3.5. არც ამ შეთანხმებას და არც მომხმარებლის მიერ საიტის გამოყენებას ან / და განაცხადს არ გადასცემენ ან არ ანიჭებენ მომხმარებელს რაიმე სხვა უფლებები, გარდა ხელშეკრულებაში მითითებული შემთხვევებისა. ნებისმიერი უფლებები, მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ ექსკლუზიურად, საიტის შინაარსის ელემენტების ან / და პროგრამებისა და შინაარსის ელემენტების უფლებები, რომლებიც პირდაპირ არ არის მინიჭებული მომხმარებლის მიერ ხელშეკრულებით, ეკუთვნის ილევენს და მათი საავტორო უფლებების მფლობელებს. მომხმარებელს უფლება არა აქვს გამოიყენოს საიტი ან / და პროგრამა, მათი შინაარსის ელემენტები და შინაარსი სხვა გზით, ვიდრე ეს გათვალისწინებულია ხელშეკრულებით.

4. ხელშეკრულებაზე მიერთება, ხელშეკრულების ცვლილება

4.1. ხელშეკრულების პირობები წარმოადგენს შეთავაზებას  ხელშეკრულებაზე მიერთებაზე, რომლის თანახმად, ილევენი მომხმარებელს ანიჭებს საიტის ან / და პროგრამის გამოყენების უფლებას ხელშეკრულებაში მითითებული ფარგლებში. ხელშეკრულების პირობები მომხმარებელმა შეიძლება მიიღოს მხოლოდ ხელშეკრულებაზე სრულად დათანხმების შემთხვევაში.

4.2. ხელშეკრულებაზე მიერთებით მომხმარებელი ადასტურებს, რომ მან სრულად შეაფასა  ხელშეკრულების დადების შესაძლებლობა და აუცილებლობა  იგი სრულყოფილად გაეცნო მის პირობებს, ეთანხმება მათ და ეთანხმება უპირობო ვალდებულებას, დაიცვას ისინი.

4.3. მომხმარებლის ნებისმიერი ქმედება, რომელიც მიმართულია საიტისა და/ ან აპლიკაციის ფუნქციებით სარგებლობისაზე, ადასტურებს თანხმობას მომხმარებლის მიერ ხელშეკრულების პირობებზე.  მიღების მომენტიდან, ხელშეკრულება განიხილება გაფორმებულად, ხოლო მომხმარებელი იძენს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ უფლებებსა და მოვალეობებს.

4.4. თუ მომხმარებელი არ ეთანხმება შეთანხმებას ან ხელშეკრულების ცალკეულ პირობას (პირობებს), მომხმარებელს არა აქვს უფლება გამოიყენოს საიტი და გამოიყენოს პროგრამა.

4.5. საიტის გამოყენებით ან / და პროგრამის გამოყენებით, მომხმარებელი თანახმაა მიიღოს ილევენიდან ნებისმიერი შეტყობინებები, , ინფორმაცია და ფოსტა ნებისმიერი ფორმატით, მათ შორის სარეკლამო ხასიათის, იმ პირობით, რომ მათი შინაარსი შეესაბამება მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნებს. შეტყობინებები ან ინფორმაცია მომხმარებელს შეიძლება გადაეცეს რეგისტრაციის დროს მის მიერ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტის მისამართზე ან / და მობილური ტელეფონის ნომერზე (მათთან დაკავშირებულ ანგარიშებზე, მათ შორის Viber, Telegram, WhatsApp მესინჯერებში და ა.შ.).

4.6. ილევენს უფლება აქვს შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები ნებისმიერ დროს მომხმარებლისათვის შეტყობინების გარეშე. მომხმარებელი კისრულობს ვალდებულებას დამოუკიდებლად დააკვირდეს შეთანხმების პირობებში განხორციელებული ცვლილებებს.

4.7. ხელშეკრულების ცვლილებები (ახალი რედაქცია) ძალაში შედის მას შემდეგ, რაც ინტერნეტში განთავსდება წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ცვლილებებით (ახალი რედაქციით) სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. შეთანხმების მიმდინარე ვერსია ყოველთვის განთავსებულია საიტის გვერდზე eleven.city/ge/legal

4.8. მომხმარებელი კისრულობს რისკს, თუ არ გაეცნო ხელშეკრულების ცვლილებებს (ახალი რედაქცია). თუ მომხმარებელი არ ეთანხმება ხელშეკრულების ცვლილებებს (ახალი ვერსია), მომხმარებელი ვალდებულია შეწყვიტოს პროგრამის გამოყენება.ხელშეკრულების დამატების შეტანის შემდეგ აპლიკაციის გამოყენების გაგრძელება მიიჩნევა ცვლილებებზე თანხმობად.

5. მომხმარებლის რეგისტრაცია

5.1. პროგრამის სრულ ფუნქციონალზე წვდომის მიზნით, მომხმარებელმა უნდა დაარეგისტრიროს თავისი პირადი მომხმარებლის ანგარიში აპლიკაციაში (ანგარიში).

5.2. მომხმარებელი აცნობიერებს და ეთანხმება, რომ მომხმარებლის მიერ ანგარიშის საშუალებით განხორციელებული ყველა ქმედება, მათ შორის უნაღდო ანგარიშსწორებისთვის განხორციელებული ქმედებები, მის ანგარიშთან დაკავშირებულ საბანკო ბარათის გამოყენებით, განიხილება, როგორც მომხმარებლის მიერ განხორცეილებული.

5.3. ანგარიში შეიძლება დარეგისტრირდეს ქმედუნარიანობბის მქონე პირი, რომელმაც მიაღწია 18 წლის ასაკს. რეგისტრაციისას, აუცილებელია მობილური ნომრის მითითება და დადასტურება, რომ მომხმარებელმა მიაღწია 18 წელს.

5.4. Eleven- თან ცალკე წერილობითი ხელშეკრულების არარსებობის შემთხვევაში, მომხმარებელს შეუძლია ფლობდეს მხოლოდ ერთ ანგარიშს.

5.5. განაცხადში ანგარიშის რეგისტრაციის დასრულების მიზნით, მომხმარებელმა შემოწმების ველში უნდა ასახოს:

– თავისი სიმაღლის შესახებ ინფორმაცია;
– დასტური ხელშეკრულებაზე თანხმობის;
– კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე და მონაცემთა დამუშავებაზე თანხმობა;
– ქირავნობის ხელშეკრულების პირობებზე თანხმობა.

მომხმარებლის მიერ SMS შეტყობინებაში გაგზავნილი ავტორიზაციის კოდის ჩაწერით რეგისტრაციის დროს მის მიერ მითითებულ მობილური ტელეფონის ნომერზე, იგი ადასტურებს მის მობილური ტელეფონის ნომერს.

თუ მომხმარებელი უარს ამბობს მითითებული მონაცემების მიწოდებაზე ან / და არ ეთანხმება რომელიმე ჩამოთვლილ დოკუმენტს, მომხმარებელს უფლება არა აქვს გამოიყენოს პროგრამა.

5.6. ანგარიშის დარეგისტრირების შემდეგ 5 სამუშაო დღის განმავლობაში, ილევენი  ამოწმებს მომხმარებელს და მის მიერ მოწოდებულ მონაცემებს, აგრეთვე საჭიროების შემთხვევაში მოითხოვს დამატებით მონაცემებს. განსაზღვრულ ვადაში, Eleven იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას მომხმარებლის რეგისტრაციის შესახებ. რეგისტრაციაზე უარის თქმის შემთხვევაში ილევენი აცნობებს მომხმარებელს ნებისმიერი მოსახერხებელი გზით (SMS– ით, ელექტრონული ფოსტის მისამართით, Telegram– ის, Viber– ის, What’s App მესინჯერების გამოყენებით ან სხვა გზით). ილევენს უფლება აქვს უარი თქვას მომხმარებელის რეგისტრაციაზე ნებისმიერ ეტაპზე, ყოველგვარი მიზეზის გარეშე.

5.7. აპლიკაციაში მომხმარებლის ანგარიშზე შესვლა ხორციელდება რეგისტრაციის დროს მომხმარებლის მიერ მითითებული მობილური ტელეფონის ნომრით. მომხმარებელს შეუძლია შეცვალოს რეგისტრაციის დროს მითითებული მობილური ტელეფონის ნომერი პროგრამის საშუალებით ელექტრონული ფოსტით.

5.8. ილევენს უფლება აქვს შეცვალოს მომხმარებლის შესახებ საჭირო ინფორმაციის შემადგენლობა და შინაარსი. ამ შემთხვევაში, მომხმარებელი კისრულობს ვალდებულებას, დააზუსტოს ან მიაწოდოს დამატებითი ინფორმაცია ილევენს განსაზღვრულ ვადაში. თუ მომხმარებელი არ მიუთითებს მოთხოვნილ ინფორმაციას, ილევენს უფლება აქვს, საკუთარი შეხედულებისამებრ, ცალმხრივად და არამართლზომიერად უარი თქვას შეთანხმების შესრულებაზე, ან შეუზღუდავს მომხმარებლს წვდომას აპლიკაციაში ან გარკვეულ ფუნქციებს მომხმარებლის ანგარიშში, ან მთლიანად დაბლოკოს მომხმარებლის ანგარიში.

5.9. ინტერნეტით სარგებლობის უფლების მოპოვების, აპლიკაციის გამოყენებისთვის საჭირო აღჭურვილობის შეძენისა და შექმნის ყველა საკითხი მომხმარებლის მიერ დამოუკიდებლად წყდება და არ ექვემდებარება შეთანხმებას.

6. გადახდები

6.1. სკუტერით სარგებლობისთვის ქირავნობის საფასური იბეგრება შესაბამისი ქირავნობის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესით და პირობებით.

6.2. სკუტერების გამოყენებაზე წვდომის მოსაპოვებლად და უნაღდო ანგარიშსწორების შესასრულებლად, მომხმარებელმა უნდა დააკავშიროს საბანკო ბარათი მის ანგარიშთან. საიდანაც თანხები დებეტდება, როგორც გადახდა შესაბამისი ქირავნობის ხელშეკრულებით. მომხმარებელს შეუძლია დააკავშიროს ორი საბანკო ბარათი მის ანგარიშზე.

6.3. საბანკო ბარათის დაკავშირება მომხმარებლის ანგარიშთან ხორციელდება განაცხადის სპეციალურ გვერდზე საბანკო ბარათის მონაცემების ჩაწერით. თუ საბანკო ბარათის დეტალები სწორია, მართებულია და განაცხადის შიგნით ამ ბარათის გამოყენება ტექნიკურად შესაძლებელია, მითითებული საბანკო ბარათი იძენს მიმაგრებულის სტატუსს და მისი გამოყენება შესაძლებელია გადახდისთვის. დაკავშირებული ყველა ბარათი ნაჩვენებია განაცხადის ინტერფეისში.

6.4. საბანკო ბარათის დაკავშირებისას და დამატებით კავშირის ბარათის გამოყენებისას, მომხმარებელი ადასტურებს და იძლევა გარანტიას, რომ მან მიაწოდა ზუსტი და სრულყოფილი ინფორმაცია მის სახელზე გაცემული ბანკის ბარათის შესახებ; გადახდის სისტემების წესების დაცვა და გამცემ ბანკთან დაკავშირებული მოთხოვნების დაცვა, მათ შორის, უნაღდო ანგარიშსწორების განხორციელების წესთან დაკავშირებით.

6.5. თავის ანგარიშში მომხმარებელს შეიძლება ჰქონდეს ჯგუფური მოგზაურობის ფუნქცია, რაც შესაძლებელს გახდის ერთდროულად დაქირაოს და გადაიხადოს რამდენიმე სკუტერის საფასური.

6.6. ილევენს არ აქვს წვდომა მომხმარებლის მიერ მითითებული საბანკო ბარათის მონაცემებზე და არ არის პასუხისმგებელი გადახდის დროს გადაცემული მონაცემების უსაფრთხოებისა და კონფიდენციალურობისთვის. ყველა გადახდა ხდება ელექტრონული გადახდის ელექტრონული სისტემის საშუალებით (ბმული ვებგვერდზე www.bepaid.by). დასაშვებია შემდეგი საბანკო ბარათები: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro და სხვა საბანკო ბარათები, რომელიც დაიშვება ელექტრონული გადახდების სისტემის bePaid-ის მიერ.

BePaid გადახდის სისტემა აკმაყოფილებს მონაცემთა გადაცემის უსაფრთხოების ყველა მოთხოვნას (PCI DSS დონე 1). ყველა კონფიდენციალური მონაცემი ინახება დაშიფრული და მაქსიმალურად მდგრადია ჰაკერებისადმი.

6.7. ონლაინ გადახდების განხორციელების შესაძლებლობა მომხმარებელს უზრუნველყოფს დამოუკიდებლად, ბანკის მიერ გაცემული ბანკის მეშვეობით.

6.8. თუ მომხმარებლის ბარათს მხარს უჭერს 3-D უსაფრთხო ტექნოლოგიას, მომხმარებელი მიიღებს შეთავაზებას გაიაროს ბარათის მფლობელის შემოწმების სტანდარტული პროცედურა ბარათის გამცემი ბანკის გვერდზე, პირველი გადახდის შესრულების შემდეგ 3D უსაფრთხოების გავლა მიბმულ ბარათზე აღარ მოხდება.

6.9. საბანკო ბარათიდან თანხების არასწორად დავალიანების შემთხვევაში, ანაზღაურება ხდება იმ ბარათზე, რომელთანაც ადრე მოხდა გადახდა. დაბრუნების წესი, პირობები და პირობები მითითებულია ქირავნობისხ ხელშეკრულებაში.

6.10. ილევენს უფლება აქვს, თავისი შეხედულებისამებრ, ჩართოს სხვა საგადამხდელო სისტემები ან მომსახურების სხვა პროვაიდერები, გადასახადების დამუშავების მიზნით.

7. მომხმარებლის ანგარიში

7.1. მომხმარებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ანგარიშში მოცემული მონაცემების სისწორე, სისრულე და შესაბამისობა. თუ მონაცემები იცვლება, მომხმარებელი ვალდებულია აცნობოს ილევენს აპლიკაციაში თავისი ანგარიშის შეცვლის თაობაზე.

7.2. თუ მომხმარებელი ვერ შეძლებს უზრუნველყოს ანგარიშში არსებული მონაცემების სანდოობას, სიზუსტეს, სისრულესა და შესაბამისობას, მათ შორის, გადახდას გადახდის სწორი მეთოდი, მათ შორის შევსების შემთხვევაში, ილევენს უფლება აქვს, თავისი შეხედულებისამებრ, ცალმხრივად უარი თქვას შეთანხმების შესრულებაზე, შეზღუდოს მომხმარებლის წვდომა განაცხადზე (მისი გარკვეული ფუნქციები) მომხმარებლის ანგარიში ან მთლიანად დაბლოკოს მომხმარებლის ანგარიში.

7.3. ილევენი იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს, მოსთხოვოს მომხმარებელს დაადასტუროს მის მიერ მითითებული მონაცემები, მის ანგარიშში, მათ შორის, კავშირგაბმულობის ბარათის მონაცემებში, და ამასთან დაკავშირებით, მოითხოვოს დამხმარე დოკუმენტები (კერძოდ, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები). თუ დოკუმენტები არ არის წარდგენილი, ილევენს უფლება აქვს, საკუთარი შეხედულებისამებრ, ცალმხრივად უარი თქვას ხელშეკრულების შესრულებაზე, შეზღუდოს მომხმარებლის წვდომას აპლიკაციაზე (მისი გარკვეული ფუნქციები) მომხმარებლის ანგარიშზე, ან მთლიანად დაბლოკოს მომხმარებლის ანგარიში.

7.4. მომხმარებელი ადასტურებს, რომ პროგრამაში შესრულებული ნებისმიერი მოქმედება მომხმარებლის ანგარიშის გამოყენებით, მხარეთა მიერ განიხილება, როგორც მომხმარებლის ნება.

7.5. მომხმარებელი იღებს ყველა საჭირო ზომას, რათა დაიცვას თავისი ანგარიში განაცხადში. მომხმარებელი პასუხისმგებელია მის ანგარიშში განხორციელებული ყველა მოქმედებისთვის და არავითარ შემთხვევაში არ იღებს ვალდებულებას გაამჟღავნოს ინფორმაცია მისი ანგარიშის შესახებ, მათ შორისაა განაცხადის (მომხმარებლის სახელი და პაროლი) შესასვლელად საჭირო მონაცემების ჩათვლით. მომხმარებელს ასევე არა აქვს უფლება დაუშვას მესამე მხარის მიერ საკუთარი ანგარიშის გამოყენება.

7.6. მომხმარებელი ეკისრება სხვა პირების მიერ უნებართვო წვდომის რისკს მისი ანგარიშის გამოყენებით.

7.7. მომხმარებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს თერთმეტი წერილობით ან დაუკავშირდეს დამხმარე სამსახურს ანგარიშის უნებართვო გამოყენების ან უსაფრთხოების სხვა დარღვევების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მომხმარებლის სახელით შესრულებული ყველა ქმედება მისი ანგარიშის გამოყენებით განიხილება, როგორც მომხმარებლის მიერ შესრულებული ქმედებები.

8. კონფიდენციალურობა და მონაცემთა დამუშავება

8.1. პროგრამის გამოყენებისას პერსონალური ინფორმაციის შეგროვება და გამოყენება ხდება კონფიდენციალურობის პოლიტიკისა და მონაცემთა დამუშავების (პოლიტიკის) შესაბამისად.

8.2. შეთანხმების შეერთებით, მომხმარებელი ეთანხმება პოლიტიკას, მათ შორის თანხმობას განაცხადის გამოყენების შედეგად მიღებული მომხმარებლის შესახებ ყველა ინფორმაციის დამუშავებაზე, მომხმარებლის მომხმარებლის პირადი ინფორმაციის (მათ შორის პერსონალური მონაცემების ჩათვლით) შეგროვებასა და დამუშავებაზე, აგრეთვე მათ გადაცემაზე ილევენის აფელირებულ პირებთან.

8.3. ილევენს უფლება აქვს გამოიყენოს ასეთი ინფორმაცია პოლიტიკით გათვალისწინებული მიზნებისათვის.

8.4. ილევენმა ასევე შეიძლება გადასცეს მონაცემები მასთა არა ასოცირებულ პირს, პოლიტიკაში მითითებული წესით და პირობებით, ნებისმიერი მესამე პირის ჩათვლით, რათა უზრუნველყოს ილევენის ან სხვა პირების, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ, საჩივრის შემთხვევაში, დავა ან კონფლიქტი, რომელიც შეიძლება მოიცავდეს ავარიას მომხმარებლის ან / და სხვა პირების ჩათვლით და, თუ ასეთი ინფორმაცია ან მონაცემები აუცილებელია საჩივრის, დავის ან კონფლიქტის მოსაგვარებლად.

8.5. ეს თანხმობა ითვლება წერილობითი თანხმობით.

9. პასუხისმგებლობა

9.1. მომხმარებელი თანახმაა, რომ ის საიტს ან / და პროგრამას იყენებს მხოლოდ საკუთარი რისკის ქვეშ.

9.2. მომხმარებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების განმეორებით დარღვევის შემთხვევაში, აგრეთვე კანონის მოთხოვნების დაცვით, ან მესამე პირების უფლებების და კანონიერი ინტერესების გათვალისწინებით, ილევენსუფლება აქვს, თავისი შეხედულებისამებრ, ცალმხრივად  უარი თქვას შეთანხმების შესრულებაზე ან შეზღუდოს მომხმარებლის წვდომა განაცხადზე ან მისი გარკვეული ფუნქციების შესახებ მომხმარებლის ანგარიშში ან მთლიანად დაბლოკოს მომხმარებლის ანგარიში.

9.3. ილევენი არ იძლევა გარანტიას კონკრეტული მომხმარებლის მიერ საიტის ან / და განაცხადის შესაბამის ფუნქციებზე წვდომის უზრუნველყოფასა და მათი სრული გამოყენების შესაძლებლობის შესახებ.

9.4. ილევენი არ არის პასუხისმგებელი განაცხადის შეუფერხებელ ფუნქციონირებაზე, მისი თავსებადობაზე მომხმარებლის მოწყობილობებთან.

9.5. ილევენი არ არის პასუხისმგებელი მომხმარებლის მოწყობილობის სწორად ფუნქციონირებისთვის იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებლის მოწყობილობა ხელს არ უწყობს პროგრამის ჩვენებას და მუშაობას.

9.6. ილევენი არ არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის ქმედებებზე, მათ შორის საგადახდო სისტემების, სატელეკომუნიკაციო ოპერატორების მოქმედებებზე.

9.7. ილევენი არ არის პასუხისმგებელი საიტის მუშაობაში და / ან აპლიკაციის შეცდომაში, საკომუნიკაციო არხების შეფერხებაზე, მესამე მხარის მუშაობაში შეუსრულებლობის გამო მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობაზე ან არასრულად შესრულებაზე, აგრეთვე მესამე პირების არაკეთილსინდისიერ ქმედებებზე.

9.8. ილევენი არ არის პასუხისმგებელი საგადამხდელო სისტემების დროებითი უმოქმედობისთვის, რაც უზრუნველყოფს ილევენის კონტროლის მიღმა მიზეზებით გამოწვეული მომხმარებლის გადახდების მიღებას და გადაცემას, ასევე ფორსმაჟორული გარემოებების გათვალისწინებით.

9.9. ილევენი არ არის პასუხისმგებელი ვალდებულებების შეუსრულებლობაზე ან არასწორად შესრულებაზე, თუ ეს გამოწვეულია მომხმარებლის ქმედებების / უმოქმედობის გამო, მათ შორის, მომხმარებლის არასწორი ქმედებების / უმოქმედობის შედეგად.

10. დავების გადაწყვეტა

10.1. მხარეთა შორის ყველა დავა უნდა გადაწყდეს მოლაპარაკების გზით. საჩივრის განხილვისა და მაზე პასუხის გაცემის ვადაა 10 კალენდარული დღე.

10.2. თუ მხარეები შეთანხმებას ვერ მიაღწევენ მოლაპარაკების გზით, მაშინ დავა მხარეთა შორის უნდა განიხილოს სასამართლოს დამქირავებლის საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით.

11. დასკვნითი დებულებები

11.1. მხარეები ცნობენ აპლიკაციის მეშვეობით მიმართული ან განხორციელებული დოკუმენტების, შეტყობინებებისა და მოქმედებების იურიდიულ ძალას მომხმარებლის ტელეფონის ნომრის ან ელექტრონული ფოსტის მისამართების გამოყენებით.

11.2. ილევენს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს შეიტანოს ცვლილებები ან დამატებები ხელშეკრულებაში, მომხმარებლის წინასწარი ან შემდგომი შეტყობინების გარეშე. შეთანხმების ცვლილებები ძალაში შედის მეორე დღეს ხელშეკრულების ცვლილების ან ხელშეკრულების ახალი ვერსიის განთავსების შემდეგ ვებსაიტზე ან / და განაცხადში.

11.3. მომხმარებელი დამოუკიდებლად აკონტროლებს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანას და გაეცნო შეთანხმების მიმდინარე ვერსიას. მომხმარებლის მიერ საიტის ან პროგრამის გაგრძელება, ისევე როგორც სკუტერის ქირაობის სერვისის გამოყენება ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის ან / და დამატებების შეტანის შემდეგ, ნიშნავს მომხმარებლის მიღებას და თანხმობას ამგვარი ცვლილებებით ან / და დამატებებით.

რეკვიზიტები:

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ილევენ
საიდენტიფიკაციო ნომერი 193332624
იურიდიული მისამართი: ქ. მინსკი, კომუნისტური ქუჩა 26, ბ. 2.