მომსახურების ხელშეკრულება

წინამდებარე ხელშეკრულება წარმოადგენს შეთავაზებას მომხმარებლისათვის საიტით ან „ილევენის“ მობილური აპლიკაციით სარგებლობაზე ელექტრონული სკუტერების ქირავნობის მომსახურების ხელმისაწვდომობისათვის, რომელიც აღჭურვილია სავაჭრო ნიშნით „ილევენი“.

გთხოვთ ყურადღებით წაიკითხოთ ეს ხელშეკრულება ილევენის აპლიკაციით სარგებლობამდე!

1. მხარეები

1.1. ილევენი — შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ილევენ “.

1.2. მომხმარებელი/ თქვენ — ქმედუნარიანი ფიზიკური პირი, რომელმაც მიაღწია 18 წლის ასაკს, შეთანხმებისა და კანონმდებლობის სხვა მოთხოვნების დაცვით, რომელმაც გაიარა რეგისტრაციისა და ავტორიზაციის პროცედურა და სათანადო წესით მიუერთდა შეთანხმებას.

2. ზოგადი დებულებები

2.1.ილევენი იწვევს მომხმარებელს, რომ გამოიყენონ ვებგვერდი eleven.city (საიტი) და მობილური აპლიკაცია «Eleven», რათა ისარგებლონ სავაჭრო ნიშნით «ილევენ» (სკუტერებით) აღჭურვილი ელექტრო სკუტერებით, თანახმად წინამდებარე მომსახურების ხელშეკრულების პირობებისა. (შემდგომში — «შეთანხმება»). შეთანხმება ძალაში შედის იმ მომენტიდან, როდესაც მომხმარებელი გამოთქვამს თანხმობას მის პირობებზე შეთანხმების მე -4 პუნქტით გათვალისწინებული წესით.

2.2. Eleven მობილური აპლიკაცია (პროგრამა) არის პროგრამა, რომელიც მომხმარებლისათვის ხელმისაწვდომია AppStore (itunes.apple.com) ან / და Google Play (play.google.com) ინტერნეტით, რომელიც არის ელექტრონული მოწყობილობებისთვის (ტაბლეტი) შემუშავებული პროგრამა. მობილური ტელეფონი, სმარტფონი და სხვ.) იგი იყენებს Android და Apple iOS ოპერაციული სისტემებს, რომელთა საშუალებითაც პროგრამის რეგისტრირებულ და უფლებამოსილ მომხმარებლებს შეუძლიათ მოძებნონ (შეარჩიონ) არსებული სკუტერები, ქირაობა (დროებითი ფლობა და გამოყენება) სკუტერები, შეწყვიტონ ქირავნობა, გააუქმონ ქირავნობა და შეასრულონ სხვა პროგრამის ფუნქციონალური უზრუნველყოფით გათვალისწინებული ფუნქციები.

ილევენს უფლება აქვს შეცვალოს აპლიკაციის ფუნქციონირება ნებისმიერ დროს, მომხმარებლის ინფორმირების გარეშე.

3. გამოყენების ნებართვა, გამონაკლისი უფლებები

3.1. უფლება საიტის და/ან აპლიკაციის გამოყენებაზე მომხმარებელს ეძლება არაკომერციული მიზნით. საიტის ან აპლიკაციის სხვა მეტოდით ან სხვა მიზნებით გამოყენებისათვის მომხარებელმა უნდა გააფორმოს წერილობითი ხელშეკრულება ილევენთან ამგვარ სარგებლობაზე.

3.2. საიტის ან / და პროგრამის გამოყენებისას ხელმისაწვდომი ყველა ობიექტი, მათ შორის, ბრენდის სახელი, ლოგოები, სავაჭრო ნიშნები, პროდუქტებისა თუ მომსახურების სახელები, დიზაინის ელემენტები, ტექსტი, გრაფიკა, ილუსტრაციები და სხვა ობიექტები (შემდგომში — საიტის შინაარსის ელემენტები ან / და განაცხადი) ), აგრეთვე საიტზე განთავსებულ ან / და განაცხადში განთავსებული ნებისმიერი შინაარსის ექვემდებარება ილევენის ან / და შესაბამისი საავტორო უფლებების მფლობელებს.

3.3. საიტის ან / და განაცხადის შინაარსის ელემენტების გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ საიტის ან / და პროგრამის მიერ შემოთავაზებული ფუნქციონირების ფარგლებში. საიტის ან / და განაცხადის შინაარსის არცერთი ელემენტი, ასევე საიტზე განთავსებული ან / და განაცხადში განთავსებული ნებისმიერი შინაარსი არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვა გზით, ილევენის და / ან შესაბამისი საავტორო უფლებების მფლობელების წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე. საშუალებების გამოყენება, მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ  რეპროდუქცია, კოპირება, დამუშავება, განაწილება რაიმე საფუძველზე და ა.შ. გამონაკლისი არის შემთხვევები, რომლებიც პირდაპირ არის გათვალისწინებული წინამდებარე ხელშეკრულებაში.

3.4. მომხმარებლის მიერ საიტის ან / და განაცხადის შინაარსის ელემენტების გამოყენება, ისევე როგორც პირადი არაკომერციული გამოყენებისთვის ნებისმიერი შინაარსის გამოყენება, ნებადართულია იმ პირობით, რომ ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების  ყველა ნიშანი იქნება დაცული, მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ საავტორო უფლებების სავაჭრო ნიშნები, ხოლო საავტორო უფლებების მფლობელის სახელი დაცულია უცვლელიად, შესაბამისი ობიექტი უცვლელადაა შენარჩუნებული.

3.5. არც ამ შეთანხმებას და არც მომხმარებლის მიერ საიტის გამოყენებას ან / და განაცხადს არ გადასცემენ ან არ ანიჭებენ მომხმარებელს რაიმე სხვა უფლებები, გარდა ხელშეკრულებაში მითითებული შემთხვევებისა. ნებისმიერი უფლებები, მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ ექსკლუზიურად, საიტის შინაარსის ელემენტების ან / და პროგრამებისა და შინაარსის ელემენტების უფლებები, რომლებიც პირდაპირ არ არის მინიჭებული მომხმარებლის მიერ ხელშეკრულებით, ეკუთვნის ილევენს და მათი საავტორო უფლებების მფლობელებს. მომხმარებელს უფლება არა აქვს გამოიყენოს საიტი ან / და პროგრამა, მათი შინაარსის ელემენტები და შინაარსი სხვა გზით, ვიდრე ეს გათვალისწინებულია ხელშეკრულებით.

3.6. Eleven-ს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს შეცვალოს აპლიკაციის ფუნქციონირება მომხმარებლისთვის შეტყობინების გარეშე.

4. ხელშეკრულებაზე მიერთება, ხელშეკრულების ცვლილება

4.1. ხელშეკრულების პირობები წარმოადგენს შეთავაზებას  ხელშეკრულებაზე მიერთებაზე, რომლის თანახმად, ილევენი მომხმარებელს ანიჭებს საიტის ან / და პროგრამის გამოყენების უფლებას ხელშეკრულებაში მითითებული ფარგლებში. ხელშეკრულების პირობები მომხმარებელმა შეიძლება მიიღოს მხოლოდ ხელშეკრულებაზე სრულად დათანხმების შემთხვევაში.

4.2. ხელშეკრულებაზე მიერთებით მომხმარებელი ადასტურებს, რომ მან სრულად შეაფასა  ხელშეკრულების დადების შესაძლებლობა და აუცილებლობა  იგი სრულყოფილად გაეცნო მის პირობებს, ეთანხმება მათ და ეთანხმება უპირობო ვალდებულებას, დაიცვას ისინი.

4.3. მომხმარებლის ნებისმიერი ქმედება, რომელიც მიმართულია საიტისა და/ ან აპლიკაციის ფუნქციებით სარგებლობისაზე, ადასტურებს თანხმობას მომხმარებლის მიერ ხელშეკრულების პირობებზე.  მიღების მომენტიდან, ხელშეკრულება განიხილება გაფორმებულად, ხოლო მომხმარებელი იძენს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ უფლებებსა და მოვალეობებს.

4.4. თუ მომხმარებელი არ ეთანხმება შეთანხმებას ან ხელშეკრულების ცალკეულ პირობას (პირობებს), მომხმარებელს არა აქვს უფლება გამოიყენოს საიტი და გამოიყენოს პროგრამა.

4.5. საიტის გამოყენებით ან / და პროგრამის გამოყენებით, მომხმარებელი თანახმაა მიიღოს ილევენიდან ნებისმიერი შეტყობინებები,  ინფორმაცია და ფოსტა ნებისმიერი ფორმატით, მათ შორის სარეკლამო ხასიათის, იმ პირობით, რომ მათი შინაარსი შეესაბამება მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნებს. შეტყობინებები ან ინფორმაცია მომხმარებელს შეიძლება გადაეცეს რეგისტრაციის დროს მის მიერ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტის მისამართზე ან / და მობილური ტელეფონის ნომერზე (მათთან დაკავშირებულ ანგარიშებზე, მათ შორის Viber, Telegram, WhatsApp მესინჯერებში და ა.შ.).

4.6. ილევენს უფლება აქვს შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები ნებისმიერ დროს მომხმარებლისათვის შეტყობინების გარეშე. მომხმარებელი კისრულობს ვალდებულებას დამოუკიდებლად დააკვირდეს შეთანხმების პირობებში განხორციელებული ცვლილებებს.

4.7. ხელშეკრულების ცვლილებები (ახალი რედაქცია) ძალაში შედის მას შემდეგ, რაც ინტერნეტში განთავსდება წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ცვლილებებით (ახალი რედაქციით) სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. შეთანხმების მიმდინარე ვერსია ყოველთვის განთავსებულია საიტის გვერდზე eleven.city/ge/legal

4.8. მომხმარებელი კისრულობს რისკს, თუ არ გაეცნო ხელშეკრულების ცვლილებებს (ახალი რედაქცია). თუ მომხმარებელი არ ეთანხმება ხელშეკრულების ცვლილებებს (ახალი ვერსია), მომხმარებელი ვალდებულია შეწყვიტოს პროგრამის გამოყენება.ხელშეკრულების დამატების შეტანის შემდეგ აპლიკაციის გამოყენების გაგრძელება მიიჩნევა ცვლილებებზე თანხმობად.

5. მომხმარებლის რეგისტრაცია

5.1. პროგრამის სრულ ფუნქციონალზე წვდომის მიზნით, მომხმარებელმა უნდა დაარეგისტრიროს თავისი პირადი მომხმარებლის ანგარიში აპლიკაციაში (ანგარიში).

5.2. მომხმარებელი აცნობიერებს და ეთანხმება, რომ მომხმარებლის მიერ ანგარიშის საშუალებით განხორციელებული ყველა ქმედება, მათ შორის უნაღდო ანგარიშსწორებისთვის განხორციელებული ქმედებები, მის ანგარიშთან დაკავშირებულ საბანკო ბარათის გამოყენებით, განიხილება,როგორც მომხმარებლის მიერ განხორციე ლებული.

5.3. ანგარიში შეიძლება დარეგისტრირდეს ქმედუნარიანობბის მქონე პირი, რომელმაც მიაღწია 18 წლის ასაკს. რეგისტრაციისას, აუცილებელია მობილური ნომრის მითითება და დადასტურება, რომ მომხმარებელმა მიაღწია 18 წელს.

5.4. Eleven- თან ცალკე წერილობითი ხელშეკრულების არ არსებობის შემთხვევაში, მომხმარებელს შეუძლია ფლობდეს მხოლოდ ერთ ანგარიშს.

5.5. განაცხადში ანგარიშის რეგისტრაციის დასრულების მიზნით, მომხმარებელმა შემოწმების ველში უნდა:

– დაადასტუროს, რომ არის 18 წლის;
– ასახოს დასტური ხელშეკრულებაზე თანხმობის;
– კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე და მონაცემთა დამუშავებაზე თანხმობა;
– ქირავნობის ხელშეკრულების პირობებზე თანხმობა.

მომხმარებლის მიერ SMS შეტყობინებაში გაგზავნილი ავტორიზაციის კოდის ჩაწერით რეგისტრაციის დროს მის მიერ მითითებულ მობილური ტელეფონის ნომერზე, იგი ადასტურებს მის მობილური ტელეფონის ნომერს.

თუ მომხმარებელი უარს ამბობს მითითებული მონაცემების მიწოდებაზე ან / და არ ეთანხმება რომელიმე ჩამოთვლილ დოკუმენტს, მომხმარებელს უფლება არა აქვს გამოიყენოს პროგრამა.

5.6. ანგარიშის დარეგისტრირების შემდეგ 5 სამუშაო დღის განმავლობაში, ილევენი  ამოწმებს მომხმარებელს და მის მიერ მოწოდებულ მონაცემებს, აგრეთვე საჭიროების შემთხვევაში მოითხოვს დამატებით მონაცემებს. განსაზღვრულ ვადაში, Eleven იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას მომხმარებლის რეგისტრაციის შესახებ. რეგისტრაციაზე უარის თქმის შემთხვევაში ილევენი აცნობებს მომხმარებელს ნებისმიერი მოსახერხებელი გზით (SMS– ით, ელექტრონული ფოსტის მისამართით, Telegram– ის, Viber– ის, What’s App მესინჯერების გამოყენებით ან სხვა გზით). ილევენს უფლება აქვს უარი თქვას მომხმარებელის რეგისტრაციაზე ნებისმიერ ეტაპზე, ყოველგვარი მიზეზის გარეშე.

5.7. აპლიკაციაში მომხმარებლის ანგარიშზე შესვლა ხორციელდება რეგისტრაციის დროს მომხმარებლის მიერ მითითებული მობილური ტელეფონის ნომრით. მომხმარებელს შეუძლია შეცვალოს რეგისტრაციის დროს მითითებული მობილური ტელეფონის ნომერი პროგრამის საშუალებით ელექტრონული ფოსტით.

5.8. ილევენს უფლება აქვს შეცვალოს მომხმარებლის შესახებ საჭირო ინფორმაციის შემადგენლობა და შინაარსი. ამ შემთხვევაში, მომხმარებელი კისრულობს ვალდებულებას, დააზუსტოს ან მიაწოდოს დამატებითი ინფორმაცია ილევენს განსაზღვრულ ვადაში. თუ მომხმარებელი არ მიუთითებს მოთხოვნილ ინფორმაციას, ილევენს უფლება აქვს, საკუთარი შეხედულებისამებრ, ცალმხრივად და არამართლზომიერად უარი თქვას შეთანხმების შესრულებაზე, ან შეუზღუდავს მომხმარებლს წვდომას აპლიკაციაში ან გარკვეულ ფუნქციებს მომხმარებლის ანგარიშში, ან მთლიანად დაბლოკოს მომხმარებლის ანგარიში.

5.9. ინტერნეტით სარგებლობის უფლების მოპოვების, აპლიკაციის გამოყენებისთვის საჭირო აღჭურვილობის შეძენისა და შექმნის ყველა საკითხი მომხმარებლის მიერ დამოუკიდებლად წყდება და არ ექვემდებარება შეთანხმებას.

6. გადახდები

6.1. სკუტერის სარგებლობის ქირა ირიცხება შესაბამის ქვეყანაში მოქმედი (დადებული, გამოყენებული) საიჯარო ხელშეკრულებით (შემდგომში შესაბამისი საიჯარო ხელშეკრულებით) გათვალისწინებული წესით და პირობებით (იჯარის ოდენობის ჩათვლით).

 6.2. სკუტერების გამოყენებაზე წვდომისა და უნაღდო ანგარიშსწორების მისაღებად მომხმარებელმა უნდა დააკავშიროს საბანკო ბარათი თავის ანგარიშთან, საიდანაც თანხები ჩამოიჭრება გადახდის სახით შესაბამისი ქირავნობის ხელშეკრულებით.

 6.3. საბანკო ბარათის დაკავშირებისას და მიბმული ბარათის შემდგომ გამოყენებისას მომხმარებელი ადასტურებს და გარანტიას იძლევა, რომ აწვდის ზუსტ და სრულ ინფორმაციას მის სახელზე გაცემული მოქმედი საბანკო ბარათის შესახებ; საგადახდო სისტემების წესებთან და დაკავშირებული ბარათის გამცემი ემიტენტი ბანკის მოთხოვნებთან შესაბამისობა, მათ შორის უნაღდო ანგარიშსწორების განხორციელების პროცედურასთან დაკავშირებით.

6.4. საბანკო ბარათის მომხმარებლის ანგარიშთან დაკავშირება ხორციელდება აპლიკაციის სპეციალურ გვერდზე საბანკო ბარათის დეტალების შეყვანით. ნებადართულია შემდეგი საბანკო ბარათების დაკავშირება და გამოყენება: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro და შესაბამისი პროვაიდერების მიერ გადახდისთვის მიღებული სხვა საბანკო ბარათები. Eleven-ს აქვს უფლება, თავისი შეხედულებისამებრ, ჩართოს სხვა გადახდის სისტემები ან მომსახურების სხვა პროვაიდერები გადახდების დასამუშავებლად.

6.5. ინტერნეტ გადახდების განხორციელების შესაძლებლობას მომხმარებელი დამოუკიდებლად იძლევა საბანკო ბარათის გამცემი ბანკის მეშვეობით.

6.6. საბანკო ბარათის მონაცემების სიზუსტისა და მართებულობის დასადასტურებლად დაკავშირებისას მოწმდება ბარათზე დადებითი ნაშთი შესაბამისი საიჯარო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხის დაბლოკვით. ტრანზაქციის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში 24 საათის განმავლობაში მითითებული თანხა განბლოკილია. დაბლოკვის წარუმატებელი მცდელობა ნიშნავს, რომ შეუძლებელია ამ საბანკო ბარათის დამატება ან/და ამ ბარათით გადახდის ფუნქცია მიუწვდომელია.

6.7. თუ მომხმარებლის ბარათი მხარს უჭერს 3-D Secure ტექნოლოგიას, მომხმარებელს მოეთხოვება გაიაროს ბარათის მფლობელის დადასტურების სტანდარტული პროცედურა ბარათის გამცემი ბანკის გვერდზე. პირველი გადახდის შემდეგ, დაკავშირებულ ბარათზე 3D Secure შემოწმება არ განხორციელდება.

6.8. თუ საბანკო ბარათის მონაცემები სწორია, მოქმედებს და ამ ბარათის გამოყენება ტექნიკურად შესაძლებელია Eleven სერვისის ფარგლებში, მითითებული საბანკო ბარათი იძენს Linked-ის სტატუსს და შეიძლება გამოყენებულ იქნას ქირის გადასახდელად.

6.9. მომხმარებელს ნებადართულია ერთზე მეტი საბანკო ბარათის მიბმა თავის ანგარიშთან. ერთზე მეტი საბანკო ბარათის დაკავშირებისას, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გადახდები ჯერ დებეტირდება საბანკო ბარათიდან, რომელიც მონიშნულია, როგორც ძირითადი.

6.10. ყველა დაკავშირებული საბანკო ბარათი ნაჩვენებია აპლიკაციის ინტერფეისში.

6.11. თავის ანგარიშში მომხმარებელს შეიძლება ჰქონდეს წვდომა ჯგუფური მოგზაურობის ფუნქციაზე, რომელიც იძლევა ერთდროულად რამდენიმე სკუტერის დაქირავებისა და გადახდის შესაძლებლობას.

6.12. მომხმარებელს უფლება აქვს გადაიხადოს ქირა აპლიკაციაში მის ანგარიშზე „საფულის“ ფუნქციის გამოყენებით (შემდგომში „საფულე“). აპლიკაციაში ჯგუფური მგზავრობის ფუნქციის გამოსაყენებლად, ქირავნობის საფასურის გადახდა ხდება მხოლოდ საფულის გამოყენებით.

6.13. Wallet-ის დადებითი ბალანსის არასაკმარისი (დასრულების) შემთხვევაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გადახდები განხორციელდება მიბმული ბარათიდან თანხების დებეტით.

6.14. მოიჯარეს უფლება აქვს განაცხადში გამოიყენოს საფულის ავტომატური შევსების ფუნქცია მოიჯარის მიერ განსაზღვრული თანხით. ამ ფუნქციის გამოყენებისას, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გადახდა ავტომატურად მოხდება საფულის ნულოვანი ბალანსით.

6.15. ყველა გადახდა ხდება ავტორიზებული გადახდის მიმღების ოპერატორების ან ელექტრონული ფულის ოპერატორების, ან ანგარიშსწორებების, საინფორმაციო ტექნოლოგიების ურთიერთქმედების სხვა მონაწილეების მონაწილეობით და რეგულირდება საერთაშორისო გადახდის სისტემების, ბანკების (მათ შორის, საბანკო ბარათის გამცემი ბანკის) და წესებით. დასახლებების სხვა მონაწილეები.

6.16. Eleven-ს არ აქვს წვდომა მომხმარებლის მიერ მითითებულ გადახდის მონაცემებზე, მათ შორის საბანკო ბარათის მონაცემებზე და არ არის პასუხისმგებელი გადახდის დროს გადაცემული მონაცემების უსაფრთხოებაზე და კონფიდენციალურობაზე.

7. მომხმარებლის ანგარიში

7.1. მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას უზრუნველყოს ანგარიშში არსებული მონაცემების სიზუსტე, სისრულე და შესაბამისობა. მონაცემების ცვლილების შემთხვევაში, მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას, აცნობოს Eleven-ს ამის შესახებ, აპლიკაციაში მისი ანგარიშის მონაცემების შეცვლით.

7.2. თუ მომხმარებელი ვერ უზრუნველყოფს ანგარიშში არსებული მონაცემების სანდოობას, სიზუსტეს, სისრულესა და შესაბამისობას, ისევე როგორც გადახდის მოქმედი მეთოდის ხელმისაწვდომობას, Eleven-ს უფლება აქვს, თავისი შეხედულებისამებრ, ცალმხრივად უარი თქვას ხელშეკრულების შესრულებაზე. , შეზღუდეთ მომხმარებლის წვდომა აპლიკაციაზე (მისი გარკვეული ფუნქციები) მომხმარებლის ანგარიშის ჩანაწერებში ან მთლიანად დაბლოკეთ მომხმარებლის ანგარიში.

7.3. მომხმარებელი ადასტურებს, რომ ნებისმიერი ქმედება, რომელიც განხორციელდა აპლიკაციაში მომხმარებლის ანგარიშის გამოყენებით, მხარეები განიხილება როგორც მომხმარებლის ნება.

7.4. მომხმარებელი იღებს ყველა საჭირო მოქმედებას აპლიკაციაში თავისი ანგარიშის დასაცავად. მომხმარებელი პასუხისმგებელია ყველა ქმედებაზე, რომელიც ხდება მის ანგარიშზე და იღებს ვალდებულებას არ გაამჟღავნოს ინფორმაცია მისი ანგარიშის შესახებ, მათ შორის აპლიკაციაში წვდომისათვის საჭირო მონაცემების (მომხმარებლის სახელი და პაროლი). მომხმარებელს ასევე არ აქვს უფლება დაუშვას მესამე პირებს გამოიყენონ მისი ანგარიში.

7.5. მომხმარებელი ეკისრება რისკს სხვა პირების მიერ აპლიკაციის ფუნქციონირებაზე მისი ანგარიშის გამოყენებით არაავტორიზებული წვდომის.

7.6. მომხმარებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს Eleven-ს წერილობით ან დაუკავშირდეს მხარდაჭერის სამსახურს ანგარიშის ნებისმიერი არაავტორიზებული გამოყენების ან უსაფრთხოების სხვა დარღვევის შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მომხმარებლის ანგარიშის გამოყენებით შესრულებული ყველა მოქმედება ჩაითვლება უშუალოდ მომხმარებლის მიერ შესრულებულ ქმედებად.

7.7. მომხმარებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს Eleven-ს წერილობით ან მხარდაჭერის სამსახურთან დაკავშირებით მის მიერ მითითებული მობილური ტელეფონის ნომრით სარგებლობის შეწყვეტის შესახებ აპლიკაციაში ანგარიშის რეგისტრაციისას. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მომხმარებელი ეკისრება სხვა პირების მიერ აპლიკაციის ფუნქციონირებაზე მისი ანგარიშის არაავტორიზებული წვდომის რისკს და მომხმარებლის ანგარიშის გამოყენებით შესრულებული ყველა მოქმედება ჩაითვლება უშუალოდ მომხმარებლის მიერ შესრულებულ ქმედებად.

8. კონფიდენციალურობა და მონაცემთა დამუშავება

8.1. პროგრამის გამოყენებისას პერსონალური ინფორმაციის შეგროვება და გამოყენება ხდება კონფიდენციალურობის პოლიტიკისა და მონაცემთა დამუშავების (პოლიტიკის) შესაბამისად, რომელიც განთავსებულია ვებგვერდის შესაბამის გვერდზე www.eleven.city.

8.2. პოლიტიკა არის ფუნდამენტური ადგილობრივი აქტი, რომელიც განსაზღვრავს პოლიტიკას დამუშავებასთან დაკავშირებით (მათ შორის შეგროვება, სისტემატიზაცია, შენახვა, მოდიფიკაცია, გამოყენება, დეპერსონალიზაცია, დაბლოკვა, გავრცელება, მიწოდება, წაშლა) და პერსონალური ინფორმაციის უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, მიზნებს, პერსონალურ შემადგენლობას. ინფორმაცია, ასევე პროცედურები, რომლებიც მიზნად ისახავს ამ სფეროში მოქმედი კანონმდებლობის დარღვევის გამოვლენას და თავიდან აცილებას. ამ ხელშეკრულებაში შეერთებით მომხმარებელი ასევე ეთანხმება პოლიტიკას.

8.3. ილევენს უფლება აქვს გამოიყენოს ასეთი ინფორმაცია მხოლოდ პოლიტიკით გათვალისწინებული მიზნებისათვის.

8.4. ილევენმა ასევე შეიძლება გადასცეს მონაცემები მასთან არა ასოცირებულ პირს, პოლიტიკაში მითითებული წესით და პირობებით.

8.5. ეს თანხმობა ითვლება წერილობითი თანხმობით.

9. პასუხისმგებლობა

9.1. მომხმარებელი თანახმაა, რომ ის საიტს ან / და პროგრამას იყენებს მხოლოდ საკუთარი რისკის ქვეშ.

9.2. მომხმარებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების განმეორებით დარღვევის შემთხვევაში, აგრეთვე კანონის მოთხოვნების დაცვით, ან მესამე პირების უფლებების და კანონიერი ინტერესების გათვალისწინებით, ილევენს უფლება აქვს, თავისი შეხედულებისამებრ, ცალმხრივად  უარი თქვას შეთანხმების შესრულებაზე ან შეზღუდოს მომხმარებლის წვდომა განაცხადზე ან მისი გარკვეული ფუნქციების შესახებ მომხმარებლის ანგარიშში ან მთლიანად დაბლოკოს მომხმარებლის ანგარიში.

9.3. ილევენი არ იძლევა გარანტიას კონკრეტული მომხმარებლის მიერ საიტის ან / და განაცხადის შესაბამის ფუნქციებზე წვდომის უზრუნველყოფასა და მათი სრული გამოყენების შესაძლებლობის შესახებ.

9.4. ილევენი არ არის პასუხისმგებელი განაცხადის შეუფერხებელ ფუნქციონირებაზე, მისთავსებადობაზე მომხმარებლის მოწყობილობებთან.

9.5. ილევენი არ არის პასუხისმგებელი მომხმარებლის მოწყობილობის სწორად ფუნქციონირებისთვის იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებლის მოწყობილობა ხელს არ უწყობს პროგრამის ჩვენებას და მუშაობას.

9.6. Eleven არ არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის ქმედებებზე, მათ შორის ტელეკომის ოპერატორების, გადახდის სისტემების, ბანკების (მათ შორის შესაბამისი ბარათის გამცემი ბანკის), ანგარიშსწორების სხვა მონაწილეების ქმედებებზე.

9.7. ილევენი არ არის პასუხისმგებელი საიტის მუშაობაში და / ან აპლიკაციის შეცდომაში, საკომუნიკაციო არხების შეფერხებაზე, მესამე მხარის მუშაობაში შეუსრულებლობის გამო მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობაზე ან არასრულად შესრულებაზე, აგრეთვე მესამე პირების არაკეთილსინდისიერ ქმედებებზე.

9.8.  Eleven არ არის პასუხისმგებელი გადახდის სისტემებისა და სხვა მონაწილეების დროებით უმოქმედობაზე ანგარიშსწორებებში, რომლებიც უზრუნველყოფენ მომხმარებლის გადახდების მიღებას და გადაცემას, რაც გამოწვეულია Eleven-ის კონტროლის მიღმა მიზეზებით, ასევე ფორსმაჟორული გარემოებებით.

9.9. ილევენი არ არის პასუხისმგებელი ვალდებულებების შეუსრულებლობაზე ან არასწორად შესრულებაზე, თუ ეს გამოწვეულია მომხმარებლის ქმედებების / უმოქმედობის გამო, მათ შორის, მომხმარებლის არასწორი ქმედებების / უმოქმედობის შედეგად.

10. დავების გადაწყვეტა

10.1. მხარეთა შორის ყველა დავა უნდა გადაწყდეს მოლაპარაკების გზით. საჩივრის განხილვისა და მაზე პასუხის გაცემის ვადაა 10 კალენდარული დღე.

10.2. თუ მხარეები შეთანხმებას ვერ მიაღწევენ მოლაპარაკების გზით, მაშინ დავა მხარეთა შორის უნდა განიხილოს სასამართლომ ELEVEN-ის ადგილმდებარეობის მიხედვით.

11. დასკვნითი დებულებები

11.1. მხარეები ცნობენ აპლიკაციის მეშვეობით მიმართული ან განხორციელებული დოკუმენტების, შეტყობინებებისა და მოქმედებების იურიდიულ ძალას მომხმარებლის ტელეფონის ნომრის ან ელექტრონული ფოსტის მისამართების გამოყენებით.

11.2. ილევენს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს შეიტანოს ცვლილებები ან დამატებები ხელშეკრულებაში, მომხმარებლის წინასწარი ან შემდგომი შეტყობინების გარეშე. შეთანხმების ცვლილებები ძალაში შედის მეორე დღეს ხელშეკრულების ცვლილების ან ხელშეკრულების ახალი ვერსიის განთავსების შემდეგ ვებსაიტზე ან/ და განაცხადში.

11.3. მომხმარებელი დამოუკიდებლად აკონტროლებს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანას და გაცნობას შეთანხმების მიმდინარე ვერსიის. მომხმარებლის მიერ საიტის ან პროგრამის გამოყენების გაგრძელება, ისევე როგორც სკუტერის ქირაობის სერვისის გამოყენება ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის ან / და დამატებების შეტანის შემდეგ, ნიშნავს მომხმარებლის მიღებას და თანხმობას ამგვარი ცვლილებებით ან / და დამატებებით.

რეკვიზიტები:

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ილევენ
საიდენტიფიკაციო ნომერი 193332624
იურიდიული მისამართი: ქ. მინსკი, კომუნისტური ქუჩა 26, ბ. 2.

წინა გამოცემა: https://eleven.city/ge/legal/terms-of-use-23092020/