მონაცემთა დამუშავებისა და კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

22.11.2021 წელი

1. რას არეგულირებს არსებული პოლიტიკა?

1.1. არსებული მონაცემთა დამუშავებისა და კონფიდენციალურობის პოლიტიკა (შემდეგში  — პოლიტიკა) ვრცელდება ყველა ტიპის ინფორმაციაზე, მათ შორის პერსონალურ მონაცემებზე მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად (შემდეგში — პერსონალური მონაცემები),  რომელსაც შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ილევენისა“ (შემდეგში — ილევენი),  და მის შვილებული კომპანიისგან, მიიღებენ ილევენის საკუთრებაში არსებული ნებისმიერი ვებ-გვერდის/მობილური აპლიკაციის გამოყენების პროცესში ილევენის სავაჭრო ნიშნით აღნიშნული ელექტრონული სკუტერებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობის მიზნით, (შემდეგში —  ილევენის სერვისი), ასევე ილევენის/ მასთან ასოცირებული პირების მიერ შესასრულებელი შეთანხმებისა და ხელშეკრულების შესრულების პროცესში.

1.2. პოლიტიკა განსაზღვრავს იმ პირთა პირადი ინფორმაციის შეგროვების, დამუშავებისა და დაცვის წესს, რომლებიც წარმოადგენენ მომხმარებლებს ილევენის მომსახურების ხელშეკრულების თანახმად, (მომსახურების ხელშეკრულება) და მოიჯარეები, რომლებიც ასეთად მიიჩნევიან საიჯარო ხელშეკრულების თანახმად (იჯარის ხელშეკრულება), რომლებიც ერთობლიობაში მოიხსენიებიან მოცემული პოლიტიკის ტექსტში, როგორც მომხმარებლები.

1.3. პოლიტიკასა და მომსახურების ხელშეკრულებას ან პოლიტიკასა და საიჯარო ხელშეკრულების პირობებს შორის წინააღმდეგობების არსებობის შემთხვევაში გამოიყენება პოლიტიკის პირობები.

1.4. ტერმინები და განმარტებები, რომლებიც პირდაპირ არ არის გათვალისწინებული ან / და შემოღებული პოლიტიკის მიერ, გამოყენებულია იმ მნიშვნელობით, რომელიც მითითებულია მომსახურების ხელშეკრულებაში ან / და საიჯარო ხელშეკრულებაში.

2. პოლიტიკაში გამოყენებული ძირითადი ტერმინები

2.1. პერსონალური ინფორმაციის ავტომატური დამუშავება — პერსონალური ინფორმაციის დამუშავება კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენებით.

2.2. პერსონალური ინფორმაციის დაბლოკვა არის პერსონალური ინფორმაციის დამუშავების დროებითი შეჩერება (პერსონალურ ინფორმაციაზე წვდომა) მისი წაშლის გარეშე (გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც დამუშავება აუცილებელია პერსონალური ინფორმაციის გასარკვევად).

2.3. ხელშეკრულებები პერსონალური ინფორმაციის სუბიექტთან — მომხმარებლის ხელშეკრულება და იჯარის ხელშეკრულება, რომელიც დადებულია პერსონალური მონაცემის სუბიექტთან, რათა მოხდეს Eleven სერვისის გამოყენება. მომხმარებლის ხელშეკრულება და გარკვეული სახელმწიფოს ტერიტორიაზე მოქმედი იჯარის ხელშეკრულება განთავსებულია Eleven ვებგვერდის შესაბამის გვერდზე www.eleven.city (შემდგომში ილევენის ვებგვერდი).

2.4. პერსონალური მონაცემების საინფორმაციო სისტემა – მონაცემთა ბაზებსა და საინფორმაციო ტექნოლოგიებსა და ტექნიკურ საშუალებებში არსებული პერსონალური ინფორმაციის ერთობლიობა, რომელიც უზრუნველყოფს მის დამუშავებას.

2.5. პერსონალური ინფორმაციის დეპერსონალიზაცია — ქმედებები, რის შედეგადაც შეუძლებელი ხდება პერსონალური მონაცემების კონკრეტული სუბიექტის მიერ პერსონალური ინფორმაციის ფლობის დადგენა დამატებითი ინფორმაციის გამოყენების გარეშე.

2.6. პერსონალური ინფორმაციის დამუშავება — ნებისმიერი ქმედება (ოპერაცია) ან მოქმედებების (ოპერაციების) ერთობლიობა, რომელიც შესრულებულია პერსონალური ინფორმაციის გამოყენებით ასეთი საშუალებების გამოყენებით ან მის გარეშე, მათ შორის შეგროვება, ჩაწერა, სისტემატიზაცია, დაგროვება, შენახვა, დაზუსტება (განახლება, შეცვლა), მოძიება. პერსონალური ინფორმაციის გამოყენება, გადაცემა (მათ შორის ტრანსსასაზღვრო გადაცემის ჩათვლით), გავრცელება, მიწოდება, დაბლოკვა, წაშლა, განადგურება.

2.7. პერსონალური ინფორმაციის ოპერატორი — სახელმწიფო (მუნიციპალური, ადგილობრივი) ორგანო, იურიდიული ან ფიზიკური პირი, მათ შორის ინდივიდუალური მეწარმე, დამოუკიდებლად ან სხვა პირებთან ერთად, რომლებიც ახორციელებენ პერსონალური ინფორმაციის ორგანიზებას და (ან) დამუშავებას, აგრეთვე პერსონალური ინფორმაციის დამუშავების მიზნების განსაზღვრას. დამუშავებას დაქვემდებარებული პერსონალური ინფორმაციის შემადგენლობა, პერსონალური ინფორმაციით შესრულებული მოქმედებები (ოპერაციები).

2.8. პერსონალური ინფორმაცია — ინფორმაცია, რომელიც ეხება პირდაპირ ან ირიბად იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირს (პერსონალური ინფორმაციის სუბიექტს), მათ შორის პერსონალურ მონაცემებს მოქმედი კანონმდებლობის მნიშვნელობით, რომელიც მოწოდებულია პერსონალური ინფორმაციის სუბიექტის მიერ საკუთარი ინიციატივით ნებაყოფლობით საფუძველზე ან ავტომატურად შეგროვებული. თერთმეტის მიერ ამ პოლიტიკით გათვალისწინებული წესით და პირობებით.

2.9. პერსონალური ინფორმაციის მიწოდება — ქმედებები, რომლებიც მიმართულია პერსონალური ინფორმაციის გამჟღავნებაზე (პერსონალური ინფორმაციის გაცნობა) გარკვეული პირისთვის და (ან) პირთა გარკვეული წრისთვის.

2.10. პერსონალური ინფორმაციის გავრცელება — ქმედებები, რომლებიც მიზნად ისახავს პერსონალური ინფორმაციის გამჟღავნებას პირთა განუსაზღვრელი წრისთვის. 

2.11. პერსონალური ინფორმაციის სუბიექტი — პირები, რომელთა სია დაფიქსირებულია ამ პოლიტიკის  3.1. პუნქტის 1-ლი  ქვეპუნქტში.

2.12. პერსონალური ინფორმაციის ტრანსსასაზღვრო გადაცემა — პერსონალური ინფორმაციის გადაცემა უცხო სახელმწიფოს ტერიტორიაზე (უცხო სახელმწიფო ორგანოს, უცხო ფიზიკური ან უცხოური იურიდიული პირისთვის).

2.13. პერსონალური ინფორმაციის განადგურება (წაშლა) — ქმედებები, რის შედეგადაც შეუძლებელი ხდება პერსონალური ინფორმაციის შინაარსის აღდგენა პერსონალური ინფორმაციის საინფორმაციო სისტემაში და (ან) რის შედეგადაც ნადგურდება პერსონალური ინფორმაციის მატერიალური მატარებლები.

2.14. ტერმინები და განმარტებები, გარდა ცალსახად გათვალისწინებული და/ან პოლიტიკით დანერგილი ტერმინებისა, გამოიყენება იმ მნიშვნელობით, რომლითაც ისინი მითითებულია მომხმარებლის ხელშეკრულებაში და/ან იჯარის ხელშეკრულებაში, რომელიც განთავსებულია თერთმეტის ვებსაიტზე www.eleven.city. (შემდგომში ილევენის  ვებგვერდი).

3. ვისი პერსონალური ინფორმაცია მუშავდება

3.1. ეს პოლიტიკა განსაზღვრავს შემდეგი პირების პერსონალური ინფორმაციის (შემდგომში პერსონალური ინფორმაციის სუბიექტები) დამუშავების პროცედურას:

— პირები, რომლებიც არიან მომხმარებლები თერთმეტი სერვისის მომხმარებლის შეთანხმების მნიშვნელობით, რომელიც განთავსებულია ვებსაიტზე Eleven (მომხმარებლის შეთანხმება);

— ფიზიკური პირები, რომლებიც არიან მოიჯარეები, რომლებიც არიან ასეთები ვებ-გვერდზე განთავსებული იჯარის ხელშეკრულების მნიშვნელობით (იჯარის ხელშეკრულება);

— ფიზიკური პირები — Eleven მობილური აპლიკაციის მომხმარებლები, რათა მიიღონ Eleven სასაქონლო ნიშნით მონიშნული ელექტრო სკუტერების გაქირავების სერვისზე წვდომა (შემდგომში — აპლიკაცია);

— ფიზიკური პირები — თერთმეტი საიტის ვიზიტორები.

სხვა პირების პერსონალური ინფორმაციის დამუშავების პროცედურა, თუ ეს გათვალისწინებულია შესაბამისი სახელმწიფოს მოქმედი კანონმდებლობით, განისაზღვრება აღნიშნული სახელმწიფოს იურისდიქციის ფარგლებში მოქმედი ცალკეული ადგილობრივი აქტით (პოლისი).

4. რა მიზნით მუშავდება პერსონალური ინფორმაცია?

4.1. თერთმეტი ამუშავებს მხოლოდ პერსონალური ინფორმაციის სუბიექტების პერსონალურ ინფორმაციას, რომელიც აუცილებელია ამ პოლიტიკაში მითითებული კონკრეტული, წინასწარ განსაზღვრული და ლეგიტიმური მიზნების მისაღწევად. დაუშვებელია პერსონალური მონაცემების დამუშავება, რომელიც შეუთავსებელია პერსონალური ინფორმაციის შეგროვების მიზნებთან.

4.2. პერსონალური ინფორმაცია არ ექვემდებარება გავრცელებას და გამოიყენება მხოლოდ პერსონალური ინფორმაციის სუბიექტთან ხელშეკრულებების გასაფორმებლად.

4.3. პერსონალური ინფორმაციის დამუშავების მიზნები:

4.3.1. ილევენის სამსახურის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;

4.3.2. აპლიკაციაში პირადი ინფორმაციის სუბიექტის ანგარიშის შექმნა, ასევე შექმნილ ანგარიშზე წვდომის უზრუნველყოფა;

4.3.3. მომსახურების გაწევა, გადახდა ან/და პერსონალური ინფორმაციის სუბიექტის მიმართ Eleven-ის სხვა სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულება, სხვა სამოქალაქო-სამართლებრივი ურთიერთობების განხორციელება;

4.3.4. პერსონალური ინფორმაციის სუბიექტებისთვის მომხმარებელთა მხარდაჭერის უზრუნველყოფა, მათ შორის  Eleven-ის  სერვისის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული შეტყობინებების, მოთხოვნებისა და ინფორმაციის გაგზავნით, მოთხოვნებისა და განაცხადების დამუშავებით, ონლაინ კონსულტაციებით;

4.3.5. Eleven-ის სამსახურის ანალიტიკა და გაუმჯობესება;

4.3.6. მიმდინარე აქციების, ფასდაკლებების, სარეკლამო კამპანიებისა და მარკეტინგული აქტივობების ჩატარება და ინფორმირება;

4.3.7. Eleven-ის კანონიერი ინტერესების უზრუნველყოფა და, მათ შორის, წინასწარი და სასამართლო სამუშაოებით, Eleven-ის ქონების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, დებიტორული დავალიანების ან ზიანის შეგროვება, პირის იდენტიფიცირება, რომელმაც ზიანი მიაყენა Eleven-ის ქონებას და (ან) ჩაიდინა კანონის დარღვევა;

4.3.8. Eleven-ის ფილიალებთან ურთიერთობის ორგანიზება;

4.3.9. კანონით მინიჭებული ფუნქციების, უფლებამოსილებებისა და მოვალეობების განხორციელება, მათ შორის, უფლებამოსილი ორგანოების მოთხოვნით კანონით დადგენილ შემთხვევებში და წესით ინფორმაციის მიწოდება;

4.3.10. სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება, დამუშავება და მიწოდება, დიდი მოცულობის სტრუქტურირებული და არასტრუქტურირებული მონაცემები (ე.წ. „დიდი მონაცემები“) და სხვა კვლევა და ინტერპრეტაცია ანონიმურ ინფორმაციას.

5. რომელ პერსონალურ მონაცემებს აგროვებს ილევენი თქვენ შესახებ?

5.1. ილევენი არ ამოწმებს მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ პერსონალურ ინფორმაციას, გარდა მომხმარებლის ხელშეკრულებით ან / და საიჯარო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, და არ შეუძლია განსაჯოს მისი საიმედოობა, ასევე იმის შესახებ, აქვს თუ არა მომხმარებელს პირადი ინფორმაციის მიწოდების უფლებამოსილება. მიუხედავად ამისა, ილევენი მიიჩნევს, რომ მომხმარებელი აწვდის სანდო და საკმარის პერსონალურ მონაცემებს და ასევე ახდენს დროულად განახლებას.

5.2. განაცხადში ან / და ვებგვერდზე დარეგისტრირებისას, განაცხადის ან / და ვებსაიტის გამოყენებით, ასევე «ილევენი» სასაქონლო ნიშნით (სკუტერებით) აღნიშული ელექტრო სკუტერების გამოყენებისას, ილევენმა შესაძლოა შეაგროვოს, დაამუშაოს და შეინახოს შემდეგი პირადი ინფორმაცია მომხმარებლის შესახებ, რომელიც მომხმარებლის მიერ პირადად არის მოწოდებული ან ილევენის მიერ ავტომატურად შეგროვებული:

5.2.1. მომხმარებლის მიერ მოწოდებული პირადი მონაცემები რეგისტრაციის დროს (ანგარიშის შექმნა), როგორიცაა გვარი და სახელი, მობილური ტელეფონის ნომერი, ელ.ფოსტის მისამართი, ასაკი;

5.2.2. მომხმარებლის საბანკო რეკვიზიტების შესახებ ინფორმაცია, მათ შორის, თუმცა  არ შემოიფარგლება თავად გადახის შესახებ მონაცემებით, რომელიც განხორციელთა მესამე პირთა გადახდის სისტემების გამოყენებით.

5.2.3. IP მისამართი,  ქუქი ფაილები და სხვა სამეთვალყურეო ტექნოლოგიები იმ საიტების, ელემენტებისა და ფუნქციების, რომელთაც სტუმრობს მომხმარებელი,  გამოყენებული შაბლონები, გარკვეულ ფუნქციებთან ურთიერთქმედება, და სხვა ინფორმაცია მომხარებლის აქტივობის შესახებ ილევენის მომსახურებით სარგებლობის დროს. ზემოთ აღნიშნული ინფორმაციის დაგროვების მიზნით ილევენმა შესაძლოა მომხმარებელს გაუგზავნოს ქუქი ფაილები მის ელექტრონულ მოწყობილობაზე.

5.2.4. ინფორმაცია ელექტრონული მოწყობილობის (პლანშეტი, მობილური ტელეფონი, სმარტფონი და სხვა) შესახებ, რომელსაც მომხმარებელი იყენებს ილევენის მომსახურების მისაღებად, მოწყობილობის მოდელის, ოპერაციული სისტემის და ვერსიის ჩათვლით, მოწყობილობის უნიკალური იდენტიფიკატორების და მობილური ქსელის შესახებ;

5.2.5. ინფორმაცია გეოლოკაციის შესახებ (ნავიგაციის მონაცემები), დროის ზონა; ილევენის მომსახურების გამოყენების ადგილი და დრო;

5.2.6. მომხმარებელსა და ილევენს შორის ინფორმაციის ტრაფიკის ფარგლებში გადაცემული ინფორმაცია ილევენის მომსახურეობის გამოყენებისას, აგრეთვე იჯარის ხელშეკრულების და / ან მომსახურების ხელშეკრულების გაფორმების და შესრულების პროცესში;

5.2.7. ილევენის მომსახურების გამოყენებასთან დაკავშირებით ჩაწერილი ფოტომასალებში ან ვიდეორგოლებში მომხმარებლის  სურათი.

5.3. Eleven არ ამუშავებს რასას, ეროვნებას, პოლიტიკურ შეხედულებებს, რელიგიურ ან ფილოსოფიურ შეხედულებებს, ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ინტიმურ ცხოვრებას, ასევე გენეტიკურ პირად მონაცემებს (პერსონალური მონაცემების სპეციალური კატეგორიის) პერსონალურ ინფორმაციას, გარდა მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

5.4. Eleven არ აქვს წვდომა პერსონალური ინფორმაციის სუბიექტის მიერ მითითებულ საბანკო ბარათის მონაცემებზე და არ არის პასუხისმგებელი გადაცემული მონაცემების უსაფრთხოებაზე და კონფიდენციალურობაზე გადახდისას. ყველა გადახდა ხდება ავტორიზებული გადახდის მიმღების ოპერატორების, ელექტრონული ფულის ოპერატორების ან ანგარიშსწორებების, საინფორმაციო ტექნოლოგიების ურთიერთქმედების სხვა მონაწილეების მონაწილეობით და რეგულირდება საერთაშორისო გადახდის სისტემების, ბანკების (მათ შორის, საბანკო ბარათის გამცემი ბანკის) და სხვა წესებით.

6. თანხმობა პერსონალური ინფორმაციის დამუშავებაზე

6.1. პერსონალური ინფორმაციის სუბიექტი თანხმდება, რომ ელექტრონული ფორმით მოწოდებული თანხმობა, მათ შორის პერსონალური ინფორმაციის დამუშავება, სარეკლამო და საინფორმაციო შეტყობინებების მიღება, არის თანხმობა, რომელიც სრულად აკმაყოფილებს პერსონალური მონაცემების შესახებ მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნებს, მათ შორის მოქმედი ფორმის მიმართ, მათ შორის მიღების თანხმობა (მაგალითად, წერილობითი თანხმობა და ა.შ.) და იძლევა დადასტურების საშუალებას რომ Eleven-მა მიიღო იგი.

6.2. პერსონალური ინფორმაციის სუბიექტი უზრუნველყოფს Eleven-ს სრულ და უპირობო თანხმობას, განახორციელოს ნებისმიერი მოქმედება ან მოქმედებების ნაკრები პერსონალურ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, მათ შორის მისი შეგროვება, სისტემატიზაცია, შენახვა, მოდიფიკაცია, გამოყენება, მოპოვება, დეპერსონალიზაცია, დაბლოკვა, უზრუნველყოფა, წაშლა, გადაცემა, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა სამართლებრივი ქმედება, რომელიც განხორციელდა პერსონალურ ინფორმაციასთან ერთად.

6.3. პერსონალური ინფორმაციის ტრანსსასაზღვრო გადაცემა ხორციელდება მხოლოდ პერსონალური ინფორმაციის სუბიექტთან დადებული ხელშეკრულებების შესასრულებლად და მხოლოდ ამ პოლიტიკაში მითითებული მიზნებისათვის. ზოგიერთ ქვეყანაში პერსონალური ინფორმაციის დაცვის დონე შეიძლება არ ემთხვეოდეს პერსონალური ინფორმაციის სუბიექტის იურისდიქციაში დადგენილ დონეს. პერსონალური ინფორმაციის სუბიექტი ადასტურებს, რომ მან იცის რისკები, რომლებიც წარმოიქმნება შესაბამის უცხო ქვეყანაში მათი პერსონალური ინფორმაციის დაცვის ადეკვატური დონის არარსებობის გამო.
პერსონალური ინფორმაციის სუბიექტი იძლევა სრულ და უპირობო თანხმობას პერსონალური ინფორმაციის ტრანსსასაზღვრო გადაცემაზე.

6.4. პერსონალური ინფორმაციის სუბიექტი გამოხატავს თავის თანხმობას სარეკლამო ან სხვა კომერციული მიზნებისათვის მისი გამოსახულების გამოყენებაზე ფოტოებსა თუ ვიდეოებში, რომლებიც დამოუკიდებლად და საკუთარი ინიციატივით არის ჩაწერილი Eleven-ის ქირავნობის სერვისის გამოყენებასთან დაკავშირებით და გამოქვეყნებულია ვებგვერდებზე, სოციალურ ქსელებში. ქსელები და (ან) სხვა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში.

6.5. პერსონალური ინფორმაციის სუბიექტი თანახმაა მიიღოს სარეკლამო და საინფორმაციო შეტყობინებები Eleven-ისგან. ასეთი თანხმობის მიწოდებით, პერსონალური ინფორმაციის სუბიექტი საშუალებას აძლევს Eleven-ს დაუკავშირდეს მას პირდაპირი კონტაქტების დამყარებით (რეკლამა და ინფორმაციის გაგზავნა ფასდაკლებების, აქციების, ახალი შეთავაზებების შესახებ და ა.შ.) კომუნიკაციის სხვადასხვა საშუალებების გამოყენებით, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება: დაგზავნის სიით, ელექტრონული ფოსტა, ტელეფონი, ინტერნეტი და ა.შ. ასეთი გზავნილების სიხშირე განისაზღვრება Eleven-ის მიერ მისი შეხედულებისამებრ ცალმხრივად. სერვისის შეტყობინებები, რომლებიც აცნობებენ პერსონალური ინფორმაციის სუბიექტს ბალანსის, მოგზაურობის ისტორიის და ა.შ. არის მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის და არ წარმოადგენს სარეკლამო წერილებს.

6.6. პერსონალური ინფორმაციის სუბიექტი თანახმაა, რომ თუ ეს აუცილებელია ამ პოლიტიკაში მითითებული მიზნების მისაღწევად, მათ შორის პერსონალური ინფორმაციის სუბიექტთან ხელშეკრულებების გაფორმებისთვის, პერსონალური ინფორმაცია შეიძლება გადაეცეს მესამე პირებს, რომლებსაც Eleven-ს შეუძლია დაავალოს დამუშავება. პერსონალური ინფორმაციის სუბიექტის პერსონალური ინფორმაცია ასეთ პირებთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე, ამ პოლიტიკისა და მოქმედი კანონის მოთხოვნების შესაბამისად მესამე მხარის მიერ პერსონალური ინფორმაციის კონფიდენციალურობისა და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად მისი დამუშავებისას.

7. როგორ ამუშავებს Eleven პერსონალურ ინფორმაციას

7.1. პერსონალური ინფორმაციის შეგროვება ხორციელდება მაშინ, როდესაც პერსონალური ინფორმაციის სუბიექტი დარეგისტრირდება (შექმნის ანგარიშს) აპლიკაციაში ან/და ვებსაიტზე, პერსონალური ინფორმაციის სუბიექტი შემდგომში უზრუნველყოფს ან ცვლის პერსონალურ ინფორმაციას, ასევე აპლიკაციის გამოყენების პროცესში. , ვებსაიტი, მხარდაჭერის სერვისი და/ან Eleven სერვისის გამოყენება.

7.2. Eleven იღებს აუცილებელ საკანონმდებლო, ორგანიზაციულ და ტექნიკურ ზომებს პერსონალური ინფორმაციის არაავტორიზებული ან შემთხვევითი წვდომისგან, განადგურების, მოდიფიკაციის, დაბლოკვის, გავრცელებისა და სხვა არაავტორიზებული ქმედებებისგან დასაცავად, მათ შორის პერსონალურ ინფორმაციასთან მუშაობისთვის აუცილებელი პირობების შესაქმნელად; განსაზღვრავს საფრთხეებს პერსონალური ინფორმაციის უსაფრთხოებისთვის მისი დამუშავებისას; ორგანიზებას უწევს მუშაობას და ინფორმაციის დაცვის სისტემის შექმნას საინფორმაციო სისტემებში, რომლებშიც მუშავდება პერსონალური ინფორმაცია; ორგანიზებას უწევს პერსონალური ინფორმაციის შემცველი დოკუმენტებისა და საინფორმაციო სისტემების აღრიცხვას; ინახავს პერსონალურ ინფორმაციას იმ პირობებში, რომელიც უზრუნველყოფს მის უსაფრთხოებას და გამორიცხავს მასზე არაავტორიზებული წვდომას. ეს დამცავი ღონისძიებები განხორციელდა თანამედროვე ტექნოლოგიების, მათი განხორციელების ღირებულების, პერსონალური ინფორმაციის დამუშავებასთან დაკავშირებული რისკების გათვალისწინებით.

7.3. უმეტეს შემთხვევაში, პერსონალური ინფორმაცია მუშავდება ავტომატურად, მასზე წვდომის გარეშე, თერთმეტი თანამშრომლიდან რომელიმეს მიერ. თუ ასეთი წვდომა საჭიროა, ის შეიძლება მიენიჭოს მხოლოდ იმ თერთმეტ თანამშრომელს, რომელთა სამუშაო პასუხისმგებლობა მოიცავს პერსონალური ინფორმაციის დამუშავებას. პერსონალური ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დასაცავად და შესანარჩუნებლად, თანამშრომლები, რომლებსაც აქვთ წვდომა პერსონალურ ინფორმაციაზე, გადიან ტრენინგებს და უნდა დაემორჩილონ შიდა პოლიტიკას და პროცედურებს პერსონალური ინფორმაციის დამუშავებასთან დაკავშირებით. მათ ასევე უნდა დაიცვან უსაფრთხოების ყველა ტექნიკური და ორგანიზაციული ზომა პერსონალური ინფორმაციის დასაცავად.

7.4. პერსონალური ინფორმაციის სუბიექტი ამით აძლევს სრულ და უპირობო თანხმობას Eleven-ს, განსაზღვროს პერსონალური ინფორმაციის დაცვის საკმარისი დონე, ასევე მისი შენახვის მეთოდები და ადგილი (ტერიტორია). ამავდროულად, პერსონალური ინფორმაციის სუბიექტს ესმის და ეთანხმება, რომ ინტერნეტი ვერ უზრუნველყოფს პერსონალური ინფორმაციის აბსოლუტურ დაცვას მასში არსებული საფრთხეებისგან. პერსონალური ინფორმაციის სუბიექტი აღიარებს, რომ პერსონალური ინფორმაცია მას მიეწოდება საკუთარი რისკით და პასუხისმგებლობით, და პერსონალურ ინფორმაციასთან დაკავშირებით მესამე მხარის ნებისმიერი უკანონო ქმედების შემთხვევაში, პერსონალური ინფორმაციის სუბიექტი თანახმაა, რომ პრეტენზიები უნდა იყოს პირდაპირ ასეთ პირებზე.

7.5. Eleven არ არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის ქმედებებზე, რომლებმაც მიიღეს წვდომა პერსონალურ ინფორმაციაზე ინტერნეტის, აპლიკაციის და (ან) საიტის უკანონო გამოყენების შედეგად, ასევე მესამე მხარის მიერ პერსონალური ინფორმაციის გამოყენების შედეგებზე. , წვდომა რომელზედაც ასეთმა პირებმა მიიღეს არა თერთმეტისგან.

8. სად მუშავდება და ინახება პერსონალური მონაცემები?

8.1. პერსონალური ინფორმაცია შეინახება რუსეთის ფედერაციაში ან / და სხვა იურისდიქციებში, სადაც ფუნქციონირებს ილევენის მომსახურება. რუსი მომხმარებლებისთვის: ილევენი ანხორციელებს ჩაწერას, სისტემატიზაციას, დაგროვებას, შენახვაა, დაზუსტებას (განახლებები, ცვლილებები), რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეების პირადი მონაცემების რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე არსებულ მონაცემთა ბაზების გამოყენებით. მომხმარებლებისთვის ყაზახეთის რესპუბლიკაში: ილევენი ინახავს ყაზახეთის რესპუბლიკის მოქალაქეების პირად მონაცემებს ყაზახეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე.

8.2. ილევენის მომსახურებით სარგებლობის გასააქტიურებლად, პირად ინფორმაციას აგროვებს და იყენებენ ილევენი ან მასთან აფელირებული კომპანია, რომელიც ილევენის მომსაურებით უზრუნველყოგს მათ შესაბამის იურისდიქციებში.

8.3. თუ მომხმარებელი იმყოფება იმ ტერიტორიაში, სადაც მომხმარებლის თანხმობაა საჭირო პირადი ინფორმაციის (ინდივიდუალური ინფორმაციის) სხვა იურისდიქციისთვის გადაცემისთვის, შემდგომში ილევენის მომსახურეობი გამოყენებით, მომხმარებელი ილევენს აძლევს თავის აშკარა და ცალსახა თანხმობას ასეთი გადაცემის ან შენახვისთვის, ან / და ინფორმაციის დამუშავების სხვა საკითხებში. იურისდიქციები, მათ შორის რუსეთი.

8.4. ილევენი ინახავს პერსონალურ მონაცემებს იმ ვადით, რამდენიც აუცილებელია მისი მიზნის მისაღწევად, რომლისთვისაც მოხდა მისი მოპოვება, ან შესაბამისი იურისდიქციის სამართლებრივი მოთხოვნების შესასრულებლად.

9. მომხმარებლის უფლებები

9.1. თუ ეს მოქმედი კანონით არის გათვალისწინებული, მომხმარებელს უფლება აქვს ილევენის მიერ დამუშავებულ პირად ინფორმაციაზე წვდომაზე პოლიტიკის თანახმად.

9.2. თუ მომხმარებლის მოსაზრებით ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელსაც ინახავს ილევენი მომხმარებლის შესახებ — არასწორია ან არასრულია, მომხმარებელს შეუძლია  შევიდეს მის ანგარიშზე და შეცვალოს და/ან წაშალოს პერსონალური მონაცემები დამოუკიდებლად ან წერილობითი თხოვნით მიმართოს ილევენს.

9.3. თუ ეს გათვალისწინებულია მოქმედი კანონმდებლობით, მომხმარებელს უფლება აქვს:

9.3.1. მოითხოვოს მომხმარებლის პირადი ინფორმაციის ან მისი ნაწილის ამოღება;

9.3.2. გააუქმოს რეგისტრაციისას გაცემული თანხმობა მისი პერსონალური ინფორმაციის დამუშავებაზე. ამავდროულად, მომხმარებელი ესმის და ეთანხმება, რომ პირადი ინფორმაციის დამუშავებაზე თანხმობის გაუქმება ავტომატურად ნიშნავს ილევენთან სახელშეკრულებო ურთიერთობის შეწყვეტას — მომხმარებლის ანგარიში დაიბლოკება და დაბლოკვა ნიშნავს ილევენის მომსახურებით სარგებლობის შეუძლებლობას, ასევე პერსონალური ინფორმაციის დამუშავებაზე ხელახლა თანხმობის საჭიროებას. იმ შემთხვევაში, თუ ყოფილი მომხმარებელი ილევენის მომსახურების გამოყენებას ისურვებს;

9.3.3. გააუქმოს  თანხმობა ილევენიდან სარეკლამო კომუნიკაციის მიღებაზე;

9.3.4. მოითხოვოს შეზღუდვები პერსონალური ინფორმაციის დამუშავება ან / და დამუშავების შეწყვეტის შესახებ, აგრეთვე დამუშავებული პესრონიკული ინფორმაციის განადგურება;

9.3.5. უარი თქვას პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე თუ ეს გათვალისწინებულია  მოქმედი კანონით.

9.3.6. გაასაჩივროს ილევენის ქმედებები (უმოქმედობა) და გადაწყვეტილებები, რომლებიც არღვევს მის უფლებებს პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას;

9.3.7. მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებები.

9.4. ილევენი დააკმაყოფილებს ასეთ მოთხოვნებს მოქმედი კანონის შესაბამისად.

9.5. მოქმედი კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, მომხმარებელს შეიძლება ჰქონდეს სხვა უფლებები, რომლებიც არ არის მითითებული ზემოთ.

9.6. მომხმარებელს უფლება აქვს განახორციელოს ზემოაღნიშნული უფლებები თავისი ანგარიშის მეშვეობით, ხოლო ინტერფეისის განსაკუთრებული ფუნქციის არარსებობის შემთხვევაში, შესაბამისი წერილობითი განცხადების გაგზავნით ილევენის მისამართზე შესაბამის იურისდიქციაში, ან ელექტრონული ფოსტით.

10. დასკვნითი დებულებები

10.1. პირობებზე დათანხმებით, მომხმარებელი იღებს პოლიტიკის ყველა პირობას. მომხმარებლის მიერ პოლიტიკის პირობების მიუღებლობის შემთხვევაში, აპლიკაციის ან საიტის გამოყენება დაუყოვნებლივ უნდა შეწყდეს.

10.2. ილევენს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს შეიტანოს ცვლილებები ან დამატებები პოლისში, მომხმარებლის წინასწარი ან შემდგომი შეტყობინების გარეშე. პოლიტიკის ცვლილებები ძალაში შედის 10 დღის განმავლობაში, ცვლილებების შეტანა ან პოლიტიკის ახალი ვერსიის განთავსებიდან საიტზე ან / და განაცხადში.

10.3. მომხმარებელი დამოუკიდებლად აკონტროლებს პოლიტიკის ცვლილებებს და გაეცნობა პოლიტიკის მიმდინარე ვერსიას. მომხმარებლის მიერ  საიტით ან აპლიკაციით სარგებლობის გაგრძელება, ასევე ილევენის მომსახურებით სარგებლობა ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანის შემდეგ გულისხმობს მათ მიღებასა და თანხმობას მომხმარებლის მხრიდან.