ქირავნობისხელშეკრულება

რედაქცია:  01.01.2022

ხელმისაწვდომამდედაელექტრონულისკუტერითსარგებლობისდაწყებამდე

გამქირავებელი – შეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოება „ ილვენჯი“, საიდენტიფიკაციონომერი 405386452, იურიდიულიმისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, საბურთალოსრაიონი, პეტრიწის ქ. 5ა-40.

დამქირავებელი / თქვენ – ისეთი ქმედუნარიანი ფიზიკურიპირი, რომელმაცმიაღწია 18 წლისასაკს, აგრეთვე, ვინცაკმაყოფილებსამშეთანხმებისდაამჟამინდელიკანონმდებლობისსხვამოთხოვნებს, გაიარარეგისტრაციისადაავტორიზაციისპროცედურადასათანადოდშეუერთდაამხელშეკრულებას.

1. ტერმინებიდაგანმარტებები

1.1. აპლიკაცია — მობილურიაპლიკაცია «Eleven», რომელიცაპლიკაციისდარეგისტრირებულდაავტორიზებულმომხმარებლებს (დამქირავებელს)საშუალებასგამოიყენონ ,,ELEVEN” სერვისის ფუნქციები,მათშორისხელმისაწვდომისკუტერებისძებნა (შერჩევა), სკუტერებისდაქირავება (დროებითიფლობადაგამოყენება), ქირავნობისშეწყვეტა, ქირავნობისგაუქმებადააპლიკაციისგათვალისწინებულისხვაფუნქციების გამოყენება. აპლიკაციაშემუშავებულიამობილურიმოწყობილობებისთვის (ტაბლეტი, მობილურიტელეფონი, სმარტფონიდასხვა), რომლებსაცაქვთ Android და (ან) Apple iOS ოპერაციულისისტემების მხარდაჭერადახელმისაწვდომიამომხმარებლისთვის AppStore-ის (iTunes.apple.com) და/ან Google Play-ის (თამაში) მეშვეობით. . google.com) ინტერნეტში.

1.2. სკუტერი არის ელექტრო სკუტერი, რომელიც აღინიშნება Eleven სავაჭრო ნიშნით და აღჭურვილია პროგრამული უზრუნველყოფითა და აპარატურით, რომელიც უზრუნველყოფს GPS თვალთვალის სისტემის მუშაობას, სკუტერის დისტანციურად განბლოკვას და ასევე ,,ELEVEN” სერვისის მუშაობისთვის საჭირო სხვა ფუნქციების შესრულებას.

1.3. სერვისი ,,ELEVEN” არის სკუტერების დაქირავების სერვისი, ორგანიზებული პროგრამული უზრუნველყოფისა და ტექნიკის კომპლექსის საშუალებით, რომელიც მოიცავს უამრავ ურთიერთდაკავშირებულ ობიექტს, მათ შორის აპლიკაციასა და სკუტერებს.

1.4. შეზღუდული სიჩქარის ზონა — დანართში მითითებული ტერიტორია, რომლის ფარგლებშიც, პროგრამული უზრუნველყოფისა და ტექნიკის გამოყენებით, სკუტერის მაქსიმალური სიჩქარე ფუნქციურად შემოიფარგლება დანართში მითითებული მნიშვნელობით. მითითებულ არეალში შესვლისთანავე სკუტერი ავტომატურად შეცვლის სიჩქარის რეჟიმს უფრო ნელაზე (რაც შეესაბამება სიჩქარის შეზღუდვას).

1.5. მოგზაურობის ზონა — დანართში, რუკაზე ყვითლად მითითებული ტერიტორია, რომლის ფარგლებშიც დამქირავებელი უფლებამოსილია ისარგებლოს სკუტერით. სკუტერის გამოყენება სამოგზაურო ზონის გარეთ არ არის ნებადართული და წარმოადგენს ამ შეთანხმების პირობების დარღვევას.

1.6.SDA — საქართველოს საგზაო მოძრაობის წესები და მოძრაობის წესრიგის მარეგულირებელი სხვა ნორმატიული სამართლებრივი აქტები. SDA-ს მითითება ნიშნავს მითითებას მოქმედ შესაბამის მარეგულირებელ სამართლებრივ აქტზე (მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტის მიმდინარე ვერსია ან იმ შემთხვევაში, თუ მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტის სხვა რედაქცია ექვემდებარება გამოყენებას, — აქტის შესაბამისი მოქმედი გამოცემის ბმული).

1.7.გამოწერა-  არის გამქირავებლის ვალდებულება, უზრუნველყოს მომხმარებლის (დამქირავებელს)წვდომა განსაზღვრულ ვადაში სკუტერების გაქირავების სპეციალურ პირობებზეგარკვეული საფასურით, რომლებიც მითითებულია გამოწერის აღწერაში, რომელიც ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე www.eleven.city და/ან განაცხადი და ექვემდებარება ამ შეთანხმების დებულებებს.

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1. მხარეები დებენ წინამდებარე ხელშეკრულებას, რომლის თანახმად გამქირავებელი გადასცემს დროებით მფლობელობაში და სარგებლობაში დამქირავებელს ელექტრონულ სკუტერს, რომელიც აღნიშნულია სავაჭრო ნიშანი „ELEVEN“ (სკუტერი) და დამქირავებელი ვალდებულია ისარგებლოს სკუტერით ამ ხელშეკრულების პირობათა თანახმად, ასვე დროულად და სრულად გადაიხადოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გადასახადი.

2.2. ხელშეკრულება არ არის იჯარის ხელშეკრულება. ხელშეკრულება არ არის მოწვევა ოფერტზე. გამქირავებელი თავისუფალია დადოს ხელშეკრულება.

2.3. თუ დამქირავებელი სხვას გადასცემს სკუტერს სარგებლობაში, ხელშეკრულების თანახმად პასუხისმგებელ პირად რჩება დამქირავებელი.

2.4 სკუტერის დაქირავებას ახორციელებს დამქირავებელი თვითმომსახურების ფორმით.

2.5. ამ შეთანხმების ფარგლებში, დამქირავებელს უფლება აქვს სკუტერის განმეორებით დაქირავებაზე.

3. ხელშეკრულების დადების პროცედურა

3.1. ხელშეკრულება წარმოადგენს შეთანხმებას მიერთებაზე, იმდენად რამდენადაც მისი პირობები განსაზღვრულია გამქირავებლის მიერ და მიღებულია დამქირავებლის მიერ მთლიან ხელშეკრულებაზე მიერთების გზით.

3.2. დამქირავებელი ხელშეკრულებაზე მიერთებით ადასტურებს, რომ  მან სრულად და არა ორაზროვნად შეაფასა ხელშეკრულების დადების შესაძლებლობა და აუცილებლობა, სრულად ეცნობა მის პირობებს, ეთანხმება მას და კისრულობს მისი პირობების უპირობო შესრულების ვალდებულებას.

3.3. დამქირავებლის მიერ ხელშეკრულებისათვის მიერთება გამოიხატება კონკრეტული მოქმედებების განხორციელებაში, რომლებიც დაადასტურებს მის თანხმობას ხელშეკრულების დადებაზე, კერძოდ:

-განაცხადშიველების შევსება მისი რეგისტრაციისთვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდებით აპლიკაციის ფუნქციონალურობის მიხედვით, მათ შორის, მობილური მოწყობილობის ნომრის შეყვანით და დამადასტურებელი კოდის, რომელიც გაგზავნილია დამქირავებლის (ავტორიზებული პირის) მიერ მითითებულ  მობილური მოწყობილობისნომერზე.

-დამქირავებლის მიერ ხელშეკრულების სრულად გაცნობა, რაც დადასტურებულია რეგისტრაციისას განაცხადში  სპეციალურ ველში მონიშვნის დატანით;

-აპლიკაციაშიდარეგისტრირებისასსპეციალურველშიმონიშვნა ადასტურებს, რომ მოქმედიკანონმდებლობისშესაბამისადდამქირავებელიქმედუნარიანია.

ნებისმიერიქმედებადამქირავებლისაპლიკაციით  დასკუტერითსარგებლობისას, მათშორისსაბანკობარათისგამოყენებაქირავნობისსაფასურისგადასახდელათხელშეკრულებისთანახმად,  სკუტერისგანსაბლოკადგანხორციელებულიმოქმედებები – წარმოადგენსდამქირავებლის მოქმედებებს, რომელიცმიმართულიახელშეკრულებისპირობებისშესრულებაზე.

3.4. დამქირავებელი ადასტურებს რომ

— მიაწოდაგამქირავებელს (მისმიერუფლებამოსილპირს) ხელშეკრულებაშიგაწევრიანებისასსანდომონაცემები;

-დამქირავებელიასრულებსყველამოთხოვნას, რომელიცმასხელშეკრულებითაკისრებს.

გამქირავებელიკისრულობსრისკებს, რომლებიცდაკავშირებულიაყალბიმონაცემებისმიწოდებასთან. მონაცემებისშეცვლისშემთხვევაში, დამქირავებელივალდებულიააცნობოსგამქირავებელსმისშესახებ, შეცვალოსგანაცხადშიარსებულიმონაცემები.

3.5. ხელშეკრულების დადებისთანავე,დამქირავებელიაძლევსგამქირავებელსთანხმობას, ილევენისსამსახურისმიერკონფიდენციალურობისპოლიტიკასადამონაცემებისდამუშავებისპირობებისთანახმადმონაცემებისდამუშავებაზე.

3.6. ხელშეკრულებაშიშესვლისთანავედამქირავებელიეთანხმებაგამქირავებელს, რომაღრიცხოსმისისაუბრებიგამქირავებლისდამხმარესამსახურთანდამესამემხარესმიაწოდოსასეთიჩანაწერი.

4. სკუტერითსარგებლობისდაწყება/დასრულება

4.1. დამქირავებელიიაზრებსდაეთანხმება, რომსკუტერისდაქირავება Eleven სერვისისფარგლებშიშესაძლებელიამხოლოდმობილურმოწყობილობაზედაინსტალირებულიაპლიკაციისმეშვეობითგარკვეულიფუნქციებისსავალდებულოგამოყენებით — ინტერნეტზეწვდომა, ადგილმდებარეობის (შემგომში- ჯეოლოკაცია) შესახებინფორმაციისგადაცემა, ჩამონტაჟებული კამერისგამოყენებადასხვააპლიკაციაშიჩართულიფუნქციები.

4.2 სკუტერის იდენტიფიკაცია ხორციელდება სკუტერის საჭეზე მითითებული ინდივიდუალური ნომრით (შემდგომში QR კოდი), რომელიც აგრეთვე გამოყენებულია აპლიკაციისა და ,,ELEVEN” -ის სერვისის ტექნოლოგიურ პლატფორმაში.

4.3 დამქირავებელიუფლებამოსილიააპლიკაციისშესაბამისიფუნქციისგამოყენებითარაუმეტეს 15 წუთისადაჯავშნოსსკუტერი.  ჯავშნისმოქმედებისპერიოდშიმხოლოდდამქირავებელიაუფლებამოსილიგანბლოკოსსკუტერიაპლიკაციისგამოყენებისგზით. თუ ჯავშანი არ გაუქმდა და სკუტერი არ გაქირავა ჯავშნის პერიოდის დასრულებამდე, ჯავშანი უქმდება.

4.4 სკუტერის დაქირავება (ქირავნობის დაწყება)  და სკუტერის დაბრუნება (ქირავნობის დასრულება) ხორციელდება დამქირავებლის მიერ აპლიკაციის მეშვეობით.

4.5. ქირისდაწყება. აპლიკაციაშისკუტერისგანბლოკვასკუტერზე QRკოდისსკანირებითარისქმედება, რომელიცადასტურებს, რომდამქირავებელმამიიღოსკუტერიქირით (სკუტერისგაქირავებისპერიოდისდასაწყისი).

4.6 სკუტერისდაბლოკვახორციელდებააპლიკაციისგამოყენებით „მგზავრობისდასრულება“-ზემითითებითდასკუტერისფოტოსურათისგაგზავნით, რომელიცადასტურებსდამქირავებლისმიერსკუტერისდაბრუნებას და რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს ხელშეკრულების 4.7 და 4  პუნქტით დადგენილ დავალდებულო მოთხოვნებს:

4.7. სკუტერისდაბლოკვისთვის (ქირავნობის დასრულებისთვის), დამქირავებელიასევევალდებულია განახორციელოსფოტოფიქსაციასკუტერისმდგომარეობისგრაფაში.დამქირავებლისმიერმიმაგრებულიფოტომასალაუნდააკმაყოფილებდესშემდეგსავალდებულოკრიტერიუმებს: ფოტოსურათზუნდა ჩანდესსკუტერი მთლიანად; ფოკუსებიაშკარადფოკუსირებულია (არარისბუნდოვანი), ხოლოფოტოგრაფიულიკუთხეიძლევა საშუალებას შეამოწმოთიმადგილისწესებისდაცვა, სადაცმთავრდებასკუტერისდაქირავება.

4.8 სკუტერის ქირავნობის ვადა გამოითვლება სკუტერის განბლოკვის მომენტიდან სკუტერის დაბლოკვამდე და აისახება განაცხადში სკუტერის დაბლოკვის შემდეგ.

ქირავნობის ვადის ასახვა დანართში არ წარმოადგენს დამქირავებლის მიერ ხელშეკრულებით დადგენილი ქირავნობის შეწყვეტის სავალდებულო მოთხოვნების (პირობების) დადასტურებას. ქირავნობის შეწყვეტასთან დაკავშირებული ხელშეკრულების პირობების დარღვევა შეიძლება მოიძიოს გამქირავებელმა სკუტერის დაბლოკვის შემდეგაც.

აპლიკაციაში «ბოლო გასეირნებაზე» დაჭერით სკუტერი დაბლოკავს (დაქირავების პერიოდის დაასრულებს) მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სკუტერი მდებარეობს პარკირების ზონაში, რომელიც მითითებულია პროგრამაში. როდესაც სკუტერი არის პარკინგის ზონის გარეთ, ღილაკზე «დასრულება გასეირნება» არ დასრულდება ქირავნობა  და ქირავნობა გაგრძელდება მის დასრულებამდე მითითებული თანმიმდევრობით.

4.9. სკუტერის დაქირავება შეიძლება გამქირავებლის მიერ ავტომატურად შეწყდეს, თუ სკუტერი მუშაობს პარკინგის ზონაში 30 წუთზე მეტი ხნის განმავლობაში მოძრაობის გარეშე.

4.10. სკუტერის მფლობელობაში ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესით, მათ შორის სკუტერის უსაფრთხოების და კონტროლის სისტემის გამორთვით, სკუტერის დაზიანება, რომელიც ხელს უშლის კონტროლის სისტემის მუშაობას, სკუტერის გადაადგილება პროგრამის განბლოკვის გარეშე, სხვა პირის მონაცემების გამოყენება ან სკუტერის სხვა უკანონო გამოყენება, ეს არის უკანონო ქმედება და ექვემდებარება კვალიფიკაციას კანონის შესაბამისად.

5. სკუტერითსარგებლობისწესები/უსაფრთხოება

5.1 სკუტერისგამოყენებისპირობებიდაუსაფრთხოების წესებითავისუფლადშეგიძლიათიხილოთინტერნეტშივებგვერდზე www.eleven.city დააპლიკაციაში.სკუტერისგამოყენებისდაწყებამდე, დაქმირავებელსშეუძლიადაუკავშირდესგამქირავებელსსკუტერისგამოყენებისსაკითხისგასარკვევად.

5.2. დამქირავებელისრულადაგებსპასუხსსკუტერისუსაფრთხოფუნქციონირებაზე,ასევე ადასტურებს,რომიგიიცნობსგამოყენებისწესებსადაSDA-სწესებს, დამოუკიდებლადგანსაზღვრავსმისიფიზიკურიშესაძლებლობებისდაუნარ-ჩვევებისსკუტერისმუშაობისას, ასევეაფასებსამინდსდასკუტერისსხვასაოპერაციოპირობებს. სატრანსპორტოსაფრთხისშემთხვევაში, რომლისაღმოჩენაცგამქირავებელსშეუძლია, მანუნდამიიღოსყველაშესაძლოზომასიჩქარისშესანელებლად, სანამსკუტერიარგაჩერდება.

5.3დამქირავებელი ვალდებულია გამოიყენოს სკუტერი სრული მოძრაობის წესების მოთხოვნების შესაბამისად. იგი დამოუკიდებლად არის პასუხისმგებელისაგზაო მოძრაობის წესების დარღვევასა და ასეთ დარღვევებთან დაკავშირებით წარმოქმნილ შედეგებზე.

5.4 დამქირავებელმა უნდა მართოს სკუტერი სიჩქარით, რომელიც არ აღემატება დადგენილ ზღვარს, მოძრაობის ინტენსივობის, სკუტერის მახასიათებლებისა და მდგომარეობის, გზისა და მეტეოროლოგიური პირობების, განსაკუთრებით ხილვადობის მიმართულებით. საგზაო მოძრაობის საშიშროების შემთხვევაში, რომელიც დამქირავებელს შეუძლია დაადგინოს, მან უნდა მიიღოს ზომები, რათა შეამციროს სიჩქარე სკუტერის გაჩერებამდე.

5.5სკუტერისგამოყენებისასუპირატესობაენიჭებაფეხითმოსიარულეებს,
რომლებიცმოგზაურობენსკუტერისგამოყენებისგარეშე.
მომხმარებელმასკუტერზეუნდაიმოძრაოსისე, რომმისიქმედებებიპროგნოზირებადიიყოსსხვასაგზაომომხმარებლებისთვის, მათშორისფეხითმოსიარულეთათვის.
თუსკუტერზემოძრაობასაფრთხესუქმნისანხელსუშლისქვეითთა​​მოძრაობას,
მოიჯარემუნდაშეამციროსსიჩქარეუსაფრთხოსიჩქარითანჩამოხვიდესსკუტერიდანმანამ,
სანამსიტუაციაარდაუშვებსსკუტერსუსაფრთხოდფეხითმოსიარულეთათვის. საცალფეხოგადასასვლელზეგზისგადაკვეთისას, მოიჯარევალდებულიაჩამოხვიდესსკუტერიდანდაგადაკვეთოსგზა,
მისგვერდითმიაწოდოსსკუტერი.

5.6. დამქირავებელიიღებსვალდებულებასგამოიყენოსსკუტერიდანიშნულებისამებრ. დამქირავებელიიღებსვალდებულებასგამოიყენოსსკუტერისიფრთხილითდა უზრუნველყოსმისიუსაფრთხოებაგაქირავებისდროსდამიიღოსყველაშესაძლოზომასკუტერისდაზიანებისთავიდანასაცილებლად. სკუტერისგამოყენებისშეწყვეტისთანავე, მასდაუბრუნებსგამქირავებელსშესაბამისტექნიკურმდგომარეობაში, ხელშეკრულებითგათვალისწინებულიპროცედურისშესაბამისად.
დამქირავებელიასევეკისრულობსვალდებულებასარდააყენოს, დაამონტაჟოს სკუტერზეაღჭურვილობა, ნებისმიერი მოწყობილობები, არგანახორციელოსრემონტიანმისცესზემოთხსნებულისგანხორციელებისუფლებამესამეპირებს, არგამოიყენოსტექნოლოგიებიდაარგანახორციელოსრაიმექმედებები, რამაცშეიძლებაზიანიმიაყენოსგამქირავებელისინტერესებსანსაკუთრებას.

5.7 სკუტერის გამოყენებამდე დამქირავებელი იღებს ვალდებულებას შეამოწმოს სკუტერის უსაფრთხოება, მათ შორის საბურავის წნევის ვიზუალური შემოწმება, მუხრუჭებისა და შუქების მუშაობა, ჩარჩოს მთლიანობა, საჭეების დასაკეცი მექანიზმის უკუცემა დასაკეცი მექანიზმის არარსებობა, საჭის თაროს სადესანტო ჩასმა, ბატარეის დამუხტვა ან დაზიანების სხვა ნიშნები.

თუ სკუტერს რაიმე დაზიანება მიგიღიათ, შეატყობინეთ გამქირავებლის დახმარების სამსახურს. თუ დამქირავებელი ვერ ასრულებს ამ ვალდებულებას სკუტერის გამოყენების დაწყებამდე, მოიჯარეს არ აქვს უფლება მიუთითოს იმ ფაქტზე, რომ ასეთი ხარვეზები გაჩნდა სკუტერის გამოყენების დაწყებამდე.

5.8. აკრძალულია  დაზიანებული სკუტერის გამოყენება, რაც ხელს უშლის სკუტერის მუშაობას და იდენტიფიცირებადია, როგორც სკუტერის გამოყენებამდე, ასევე მისი მუშაობის დროს.

მისი გამოყენების დროს სკუტერის დაზიანების შემთხვევაში, რომელიც გამორიცხავს შემდგომი გადაადგილების შესაძლებლობას ან ემუქრება უფრო სერიოზულ ზიანს, დამქირავებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს სკუტერის გამოყენება.

თუ მოსარგებლზე იყენებს დაზიანებულ სკუტერს, გამქირავებელი არ აგებს პასუხს ასეთი სკუტერის გამოყენებიდან გამომდინარე შედეგებზე.

დამქირავებელი ასევე იღებს ვალდებულებას დაუყოვნებლივ (პირველი შესაძლებლობის შემთხვევაში) აცნობოს დამხმარე სამსახურს მესამე მხარის მიერ სკუტერის უკანონო ჩამორთმევის ან (ან) სკუტერის დაქირავების დროს მიყენებული დაზიანების შესახებ.

5.9სკუტერის გამოყენებისას მკაცრად გირჩევთ გამოიყენოთ დამცავი მოწყობილობა (უსაფრთხოების ჩაფხუტი და ა.შ.).

5.10. აკრძალული:

5.11. სკუტერზე დაყენებული მობილური მოწყობილობის დამჭერის გამოყენებისას, მოიჯარე უნდა დარწმუნდეს, რომ მობილური მოწყობილობა თავისუფლად ეტევა მასში და უსაფრთხოდ არის დამაგრებული მასში. არ არის რეკომენდებული დამჭერის გამოყენება, თუ მობილურ მოწყობილობას აქვს დიდი დიაგონალი, რადგან შეიძლება დაზიანდეს.

5.12. მოიჯარე იღებს ვალდებულებას დროულად, დამოუკიდებლად და საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს, რომ გამოყენებული მობილური მოწყობილობის პირად ანგარიშს ჰქონდეს საკმარისი სახსრები მობილური ინტერნეტით სარგებლობისთვის, შემომავალი და გამავალი ზარების განსახორციელებლად, უზრუნველყოს მოწყობილობის ბატარეის დატენვა მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. ასევე აპლიკაციის მუშაობისთვის საჭირო მოწყობილობის ფუნქციების გამოყენება.

5.13 იმის გათვალისწინებით, რომ ელექტროენერგია გამოიყენება სკუტერის წამოსაწყებად, მოიჯარე თანახმაა შემდეგ პირობებზე:

— მოიჯარე ვალდებულია შეამოწმოს კვების ელემენტის დატენვის დონე სკუტერის გამოყენებამდე;

— აკუმულატორის დატენვის დონე მუდმივად შემცირდება სკუტერის გამოყენებისას (როგორც დროში, ასევე მანძილზე) და დატენვის დონის შემცირებისთანავე შეიძლება შემცირდეს სკუტერის სიჩქარე და სხვა ოპერაციული შესაძლებლობები;

— აკუმულატორის დატენვის დონე ნაჩვენებია აპლკაციაში და არანაირი გარანტია არ არსებობს გამქირავებლის მიერ;

— სკუტერის გამოყენებისას ბატარეის ენერგიის დაკარგვის სიჩქარე ვერავითარ შემთხვევაში ვერ იქნება გარანტირებული გამქირავებლის მიერ და დამოკიდებულია სკუტერის, გზის ან ამინდის პირობებსა და სხვა ფაქტორებზე.

-გამქირავებელი არ იძლევა გარანტიას სკუტერის მანძილზე და / ან გამოყენების დროზე, დარჩენილი ბატარეის დონის მიხედვით. სკუტერი შეიძლება განიმუხტოს და შეწყვიტოს მუშაობა ქირავნობის განმავლობაში ნებისმიერ დროს, მათ შორის, სანამ დამქირავებელი მიაღწევს დანიშნულების ადგილს. თუ ქირავნობის დროს სკუტერის აკუმულატორის დატენვის დონე არასაკმარისია, დამქირავებელი ვალდებულია დაასრულოს ქირავნობის ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

5.14გამქირავებლის სკუტერების რაოდენობა შეზღუდულია და ამიტომ გამქირავებელი არ იძლევა სკუტერების ხელმისაწვდომობის გარანტიას ნებისმიერ ადგილას და / ან კონკრეტულ დროს.

5.15. როდესაც სკუტერი სიჩქარის შეზღუდვის ზონაშია, გამქირავებელს უფლება აქვს, პროგრამული და აპარატურის გამოყენებით, შეამციროს სკუტერის დასაშვები სიჩქარე დადგენილ ზღვრამდე.

5.16. თუ მოსარგებზლე იყენებს სკუტერს განაცხადში მითითებულ ტერიტორიაზე, სადაც მოგზაურობა აკრძალულია (მოგზაურობის აკრძალვის ზონა), გამქირავებელს უფლება აქვს, საკუთარი შეხედულებისამებრ, დაბლოკოს სკუტერის მოძრაობა პროგრამული უზრუნველყოფისა და ტექნიკის გამოყენებით (გამორთეთ სკუტერი ძრავა) სანამ დამქირავებელი არ დატოვებს მითითებულ ტერიტორიას, ან მოგზაურობას შეწყვეტს ცალმხრივად. როდესაც სკუტერი მითითებულ ტერიტორიაზეა, ქირავნობის დასრულება დაუშვებელია.

5.17. თუ სკუტერი ამოღებულია სამგზავრო ზონის საზღვრებიდან 1 კილომეტრზე მეტი ხნით ან სხვა შემთხვევებში, რომლებიც აღძრავს გამქირავებლის ეჭვებს დამქირავებლის არასათანადო მოპყრობასთან დაკავშირებით (სკუტერის ქურდობა, თაღლითური მოქმედებები და ა.შ.), გამქირავებელს უფლება აქვს დაბლოკოს სკუტერის გადაადგილება პროგრამული და აპარატურის გამოყენებით, აგრეთვე განახორცეილოს მოქმედებები კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა მეთოდების გამოყენებითთავისი უფლებებისა და საკუთრების დასაცავად.

6. გადახდისპროცედურა

6.1 სკუტერისსარგებლობისთვისდამქირავებელიუხდისქირავნობისსაფასურსგამქირავებელს.

6.2. თუმომხმარებელსარშეუძენიაარცერთი,,ELEVEN”-ისგამოწერა (შემდგომშიმოხსენიებული, როგორცგამოწერა), გადასახდელიქირისოდენობაგანისაზღვრებაქირისორინაწილისშეჯამებით:

6.2.1 ქირავნობისფიქსირებულინაწილი, სკუტერის განბლოკვის დროს, საიჯაროვადისმიუხედავად;

6.2.2 ქირავნობისცვალებადინაწილი, რომლისსაბოლოოოდენობაგანისაზღვრებაქირისპერიოდისმიხედვით, ქირავნობის 1 წუთით (სკუტერისგამოყენება), ანაპლიკაციის «პაუზაზეგადასვლა» გამოყენების 1 წუთისმიხედვით. სკუტერისქირავნობისვადა, ქირავნობისცვალებადინაწილისოდენობისდასადგენადდაგანაცხადის «პაუზაგასეირნების» ფუნქციისგამოყენებისასგამოითვლებასაათებში, წუთებშიდაწამებში.

იჯარისფიქსირებულიდაცვლადინაწილებისგანაკვეთიგანისაზღვრებადანართში. ქირაშიშედისდღგ.

6.3. თუმოიჯარემშეიძინა,,ELEVEN”-ისერთ-ერთი გამოწერა, გადასახდელიქირისოდენობადაპროცედურაგანისაზღვრებაგამოწერისპირობებით, რომლებიცმითითებულიამისაღწერილობაშივებგვერდზე www.eleven.city (ვებგვერდი) და/ანგანაცხადში, ხელშეკრულების მე-7 პუნქტისდებულებებისგათვალისწინებით.

გამოწერისაღწერაშეიძლებაითვალისწინებდესხელშეკრულების 6.2.1 და 6.2 ქვეპუნქტითგათვალისწინებულიქირისფიქსირებულინაწილისგამოწერისმოქმედებისპერიოდისსრულგაუქმებას. ასეთშემთხვევაში,ქირისმხოლოდცვლადინაწილიდაირიცხებადაგადაიხდებაშესაბამისიხელმოწერისვადისგანმავლობაში; ქირისფიქსირებულინაწილიარშედისგადასახდელიქირისოდენობაში, არექვემდებარებადარიცხვასდაგადახდას. თუხელმოწერისაღწერაარითვალისწინებსქირისფიქსირებულინაწილისსრულგაუქმებას, ისშედისქირაშიდაგადასახდელში.

გამოწერისგააქტიურებამასევეშეიძლებაგამოიწვიოსხელშეკრულებისსხვაპირობებისცვლილებაასეთიხელმოწერისმოქმედებისპერიოდისგანმავლობაშიგამოწერისაღწერილობისშესაბამისად. ასეთპირობებსშეიძლებამოიცავდეს ხელშეკრულების 8.3 ქვეპუნქტითგათვალისწინებულთანხისსაბანკობარათზედაბლოკვისგაუქმებისპირობას.

7. ,,ELEVEN“-ის გამოწერა

7.1. დამქირავებელს უფლება აქვს შეიძინოს გამოწერა აპლიკაციაში ნებისმიერ დროს ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში. ხელმოწერის ხელმისაწვდომი ვარიანტები მითითებულია საიტზე და/ან აპლიკაციაში.

7.2. გამოწერა იწყებს ფუნქციონირებას (გააქტიურებულია) იმ მომენტში, როდესაც ხელმოწერის სრული ღირებულება ჩამოიჭრება დამქირავებლის საბანკო ბარათიდან.

7.3. გამოწერის მოქმედების ვადა გამოითვლება თვეებში, კვირებში, დღეებში. გამოწერის მოქმედების ვადა იწყება მისი გააქტიურების მომენტიდან.

სააბონენტო ვადა, რომელიც გამოითვლება თვეებში, იწურება გააქტიურების დღიდან 30 დღის განმავლობაში (გააქტიურების დღის ჩათვლით).

გამოწერის ვადა, რომელიც გამოითვლება კვირებში, იწურება გააქტიურების დღიდან 7 დღის განმავლობაში (გააქტიურების დღის ჩათვლით).

7.3. შესაძლებელია მხოლოდ ერთი გამოწერის გააქტიურება ერთდროულად. დამქირავებელს შეუძლია სხვა ხელმოწერის შეძენა (გააქტიურება) მხოლოდ მიმდინარე გამოწერის გაუქმების შემდეგ.

7.5. სააბონენტო პერიოდის ბოლოს შესაბამისი გამოწერა ისევ გააქტიურდება იმავე პერიოდის განმავლობაში ავტომატურად (გამოწერის განახლება), გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მოიჯარემ გააუქმა გამოწერის განახლება განაცხადში. ხელმოწერის განახლება ხდება ავტომატურად შეუზღუდავი რაოდენობით შესაბამისი გამოწერის მოქმედების ვადის დასრულების შემდეგ.

სააბონენტო პირობები მისი მოქმედების ყოველი ახალი პერიოდისთვის განისაზღვრება შესაბამისი ხელმოწერის აღწერილობაში მოცემული პირობებით მისი გააქტიურების (გადახდის) დღეს. მომხმარებელი ვალდებულია დამოუკიდებლად აკონტროლოს აპლიკაციაში გამოწერის პირობების ცვლილებები და თუ იგი არ ეთანხმება ასეთ პირობებში ცვლილებას, გააუქმოს გამოწერა.

7.6. თუ საბანკო ბარათზე არსებული თანხები არასაკმარისია გამოწერის ღირებულების გადასახდელად, გამოწერის გააქტიურება ან/და  განახლება არ განხორციელდება. გამოწერის განახლება ავტომატურად მოხდება მას შემდეგ, რაც დამქირავებელი დაფარავს გამოწერის ღირებულებას.

7.7. დამქირავებელს უფლება აქვს ცალმხრივად გააუქმოს გამოწერა ნებისმიერ დროს გამოწერის მოქმედების პერიოდის განმავლობაში. ამ შემთხვევაში გააქტიურებული (გადახდილი) გამოწერა მოქმედებს მოქმედების ვადის გასვლამდე.

7.8. დამქირავებელს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს გამოწერა მისი მოქმედების ვადის გასვლამდე და (ან) უარი თქვას მის განახლებაზე სხვა ვადით შემდეგ შემთხვევებში:

7.8.1. ქირაში დავალიანების არსებობისას;

7.8.2. თუ გამოწერის მოქმედების მიმდინარე პერიოდში მომხმარებელმა დაარღვია ხელშეკრულება.

7.9. გამქირავებელს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს ცალმხრივად შეცვალოს შესაბამისი გამოწერის პირობები საიტზე და (ან) განაცხადში შესაბამისი გამოწერის აღწერაში ახალი პირობების გამოქვეყნებით. ახალი სააბონენტო პირობები ვრცელდება გამოწერის ღირებულებაზე (მათ შორის განახლებისას) იმ დღეს, როდესაც ასეთი პირობები გამოქვეყნდება გამქირავებლის მიერ საიტზე და/ან განაცხადში გამოწერის აღწერაში. დამქირავებელი ვალდებულია დამოუკიდებლად აკონტროლოს გამოწერის პირობების ცვლილებები საიტზე ან/და აპლიკაციაში.

7.10. გამქირავებელი  არ აგებს პასუხს იმ შემთხვევებზე, როდესაც ტექნიკური მიზეზების გამო არ მოხდა გადახდა მომხმარებლის საბანკო ბარათიდან და არ გააქტიურდა გამოწერა (მათ შორის, განახლების პროცესში).

8. გადახდის პროცედურა

8.1. ქირის მომსახურეობის თანხა შეიძლება ჩამოიწეროს გამქირავებლის შეხედულებისამებრ ან ერთი ტრანზაქციის მეშვეობით ქირის სრული ღირებულებით, ან რამდენიმე ტრანზაქციის მეშვეობით.
ქირის მომსახურეობის თანხა შეიძლება ჩამოიწეროს გამქირავებლის შეხედულებისამებრ ქირის დროს ან ქირის დასრულების შემდეგ, მიუხედავად იმისა, თუ რა დროა გასული ქირის დასრულებიდან.
დამქირავებელი ადასტურებს, რომ თანახმაა ქირის გადასახდელების, ჯარიმებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სხვა გადასახდელების პირდაპირ დებეტირებაზე.

8.2. საბანკო ბარათით ქირის გადასახდელად დამქირავებელმა უნდა დააკავშიროს იგი თავის ანგარიშთან აპლიკაციაში საბანკო ბარათის დეტალების შეყვანით აპლიკაციის სპეციალურ გვერდზე.

დასაშვებია შემდეგი საბანკო ბარათების გამოყენება: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro და შესაბამისი პროვაიდერების მიერ გადახდისთვის მიღებული სხვა საბანკო ბარათები.

8.3. საბანკო ბარათის მონაცემების სიზუსტისა და მართებულობის დასადასტურებლად დაკავშირებისას ბარათზე დადებითი ნაშთის შემოწმება ხდება თანხის 7 (შვიდი) ლარის ფარგლებში დაბლოკვით. ტრანზაქციის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში 24 საათის განმავლობაში მითითებული თანხა განბლოკილია.

დაბლოკვის წარუმატებელი მცდელობა ნიშნავს, რომ შეუძლებელია ამ საბანკო ბარათის დამატება ან/და ამ ბარათით გადახდის ფუნქცია მიუწვდომელია.

თუ საბანკო ბარათის მონაცემები სწორია, მოქმედებს და ამ ბარათის გამოყენება ტექნიკურად შესაძლებელია Eleven სერვისის ფარგლებში, მითითებული საბანკო ბარათი იძენს Linked-ის სტატუსს და შეიძლება გამოყენებულ იქნას ქირის გადასახდელად.

8.4. დასაშვებია ერთზე მეტი საბანკო ბარათის მიბმა. ერთზე მეტი საბანკო ბარათის დაკავშირებისას, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გადახდები ჯერ დებეტირდება საბანკო ბარათიდან, რომელიც მონიშნულია, როგორც ძირითადი.

დამქირავებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში, მათ შორის ქირის გადახდის ვალდებულების დაგვიანების შემთხვევაში, გამქირავბელმა (უფლებამოსილმა პირმა) შეიძლება თანხების დებეტირება მოახდინოს დამქირავებლის ნებისმიერი საბანკო ბარათიდან, რომელიც მითითებულია მასში. ანგარიში აპლიკაციაში, ნებისმიერ დროს, როცა ისინი ხელმისაწვდომია.

8.5. დამქირავებელი იღებს ვალდებულებას უზრუნველყოს საკმარისი თანხები საბანკო ბარათზე სკუტერის დაქირავებამდე გადახდის დებეტამდე.

ქირის გადახდის უზრუნველსაყოფად გამქირავებელს უფლება აქვს სკუტერის ყოველი განბლოკვის დროს დაბლოკოს სახსრები 15 (თხუთმეტ) ლარამდე ოდენობით  დაკავშირებულ ბარათზე. თუ სკუტერის გაქირავების პროცესში გადასახდელი ქირის ოდენობამ გადააჭარბა დაბლოკილ თანხებს, გამქირავებელს უფლება აქვს დაბლოკოს თანხები მითითებული ოდენობით ყოველ ჯერზე მითითებული თანხის გადაჭარბებისას ქირავნობის ვადის დასრულებამდე.

თუ დაბლოკილი თანხების ოდენობა აღემატება ქირავნობის თანხის ოდენობას, ზედმეტ თანხასთან მიმართებაში დაბლოკვა იხსნება და ჭარბი თანხის ოდენობით თანხა რჩება დამქირავებლის ბარათზე.

8.6. დამქირავებელს უფლება აქვს გადაიხადოს ქირა განაცხადში მის ანგარიშზე „საფულის“ ფუნქციის გამოყენებით (შემდგომში „საფულე“).

აპლიკაციაში ჯგუფური მგზავრობის ფუნქციის გამოსაყენებლად, ქირავნობის საფასურის გადახდა ხდება მხოლოდ საფულის გამოყენებით.

8.7. მოიჯარეს უფლება აქვს განაცხადში გამოიყენოს საფულის ავტომატური შევსების ფუნქცია მოიჯარის მიერ განსაზღვრული თანხით. ამ ფუნქციის გამოყენებისას, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გადახდა ავტომატურად მოხდება საფულის ნულოვანი ბალანსით.

Wallet-ის დადებითი ნაშთი გამოიყენება მეიჯარისთვის გადასახდელი ქირის, აგრეთვე ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად სხვა გადასახდელების გადასახდელად.

8.8. Wallet-ის დადებითი ბალანსის არასაკმარისი (დასრულების) შემთხვევაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გადახდები განხორციელდება დაკავშირებული ბარათიდან თანხების დებეტით.

საფულის დადებითი ბალანსის არასაკმარისი (დასრულების) შემთხვევაში ჯგუფური მოგზაურობის გადასახდელად, გამქირავებელს უფლება აქვს იძულებით შეწყვიტოს ყველა სკუტერის გაქირავება ჯგუფური მოგზაურობის ფარგლებში.

8.9. დამქირავებელი იღებს ვალდებულებას დამოუკიდებლად აკონტროლოს ქირის გადახდა. დამქირავებელს გადაუხდელი ქირის შესახებ ინფორმირებისთვის, გამქირავებელს უფლება აქვს გაუგზავნოს შეტყობინება გადახდის აუცილებლობის შესახებ.

8.10. დამქირავებელი იღებს ვალდებულებას დამოუკიდებლად უზრუნველყოს საბანკო ბარათის გამცემი ბანკის მეშვეობით SMS ინფორმირების სერვისის დაკავშირება საბანკო ბარათიდან დებეტების შესახებ და დამოუკიდებლად აკონტროლოს ეს დებეტები, ასევე შეინახოს გადახდის მონაცემები. გამქირავებელს (მის მიერ უფლებამოსილ პირს) უფლება აქვს აცნობოს დამქირავებელს სახსრების დებეტიზაციის ფაქტი.

8.11. სახსრების ნაკლებობის ან ამ ხელშეკრულებით დადგენილი ოდენობით მათი ჩამოწერის შეუძლებლობის შემთხვევაში, გამქირავებელის წინაშე დავალიანების შემთხვევაში, გამქირავებელს (უფლებამოსილ პირს) უფლება აქვს იძულებით შეწყვიტოს ქირავნობა. სკუტერს და შეაჩეროს დამქირავებლის წვდომა Eleven სერვისზე ვალის სრულ გადახდამდე/დაფარვამდე.

8.12. დამქირავებელს ეკრძალება საბანკო ბარათის დაკავშირება ქირის გადახდის ანგარიშთან, თუ ამ ბარათზე არის დავალიანება Eleven სერვისის სხვა ანგარიშზე. დამქირავებელი დამოუკიდებლად უზრუნველყოფს მითითებული პირობის დაცვას და მისი დარღვევის შემთხვევაში ეკისრება ხელშეკრულებითა და კანონმდებლობით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას.

8.13. გამქირავეველს არ აქვს წვდომა დაქირავებულის მიერ მითითებულ გადახდის მონაცემებზე, მათ შორის საბანკო ბარათის მონაცემებზე და არ არის პასუხისმგებელი გადახდის დროს გადაცემული მონაცემების უსაფრთხოებაზე და კონფიდენციალურობაზე.

8.14. ყველა გადახდა ხდება ავტორიზებული გადახდის მიმღების ოპერატორების ან ელექტრონული ფულის ოპერატორების, ან ანგარიშსწორებების, საინფორმაციო ტექნოლოგიების ურთიერთქმედების სხვა მონაწილეების მონაწილეობით და რეგულირდება საერთაშორისო გადახდის სისტემების, ბანკების (მათ შორის, საბანკო ბარათის გამცემი ბანკის) და წესებით. დასახლებების სხვა მონაწილეები.

8.15. დამქირავებლის საბანკო ბარათიდან თანხების არასწორად ჩარიცხვის შემთხვევაში მას უფლება აქვს მიმართოს გამქირავებლს არასწორი ჩარიცხვის დამადასტურებელი საბუთებით.
თანხის დაბრუნება ხდება ქირაობიდანდამქირავებლის მიერ წერილობითი განცხადების, რომელსაც უნდა ერთვოდეს არასწორი დებეტის დამადასტურებელი საბუთებით და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი, წარდგენიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც წესებით უფრო გრძელი ვადა არ არის დადგენილი. შესაბამისი გადახდის სისტემების, ბანკების (მათ შორის, შესაბამისი ბარათის გამცემი ბანკის ჩათვლით) და ანგარიშსწორების სხვა მონაწილეებს. ნაღდი ფულის დაბრუნება დაუშვებელია.

8.16. შეცდომით დაბეტირებული თანხები, სანამ ისინი არ დაუბრუნდება დამქირავებელს, ისევე როგორც დამქირავებლის მიერ გადარიცხული თანხები «საფულის» ფუნქციის გამოყენებისას, არ არის აღიარებული კომერციულ სესხად, ასეთი სახსრების გამოყენების პროცენტი არ ირიცხება.

8.17. მხარეები შეთანხმდნენ პირველადი სააღრიცხვო დოკუმენტების გაცემის შესაძლებლობაზე მხოლოდ თითოეული მხარის მიერ.

8.18. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ დამქირავებელს არ შეუძლია წაშალოს საბანკო ბარათი განაცხადში, სანამ გამქირავებლის წინაშე დავალიანება სრულად არ დაფარდება. გამქირავებელს უფლება აქვს, Eleven სერვისის პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით, შეზღუდოს დამქირავებლის შესაძლებლობა განაცხადში ბარათის ამოღება.

9. ბონუსები და აქციები

9.1. გამქირავებელი იტოვებს უფლებას უზრუნველყოს ფასდაკლებებით დამქირავებლები,  აგრეთვე განახორციელოს ღონისძიებები (აქციები), რომლებიც გამოიხატება ELEVEN-ის  სერვისით სარგებლობისათვის გათვალისწინებული პირობებისაგან განსხვავებული პირობების შეთავაზებაში, მათ შორის ფასდაკლებით, რომელიც დამქირავებლის ადგილობრივი აქტით დამტკიცებულია შესაბამისი ღონისძიებების პერიოდში.

9.2. სხვაობა დამქირავებლის მიერ სკუტერის სარგებლობისთვის გადასახდელი თანხის ოდენობასა და გათვალისწინებული ფასდაკლების ოდენობას შორის, ისევე როგორც თავად ფასდაკლების თანხას შორის, არ გადაიხდება ნაღდი ფულით და არ ანაზღაურდება სხვა ექვივალენტში.

9.3. ხელშეკრულების დასრულებისთანავე, ფასდაკლებით ან ELEVEN-ის მომსახურებით სარგებლობის სხვა პირობებით, რომლებიც განსხვავდება შეთანხმებისაგან, გათვალისწინებულია განხორციელებული ღონისძიებების (აქციები) ნაწილით, არ დაბრუნდება, არ გადაიხდება მათი ფულადი ეკვივალენტი.

10პასუხისმგებლობა

10.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არასათანადოდ შესრულებისთვის, მხარეები პასუხისმგებელნი იქნებიან კანონმდებლობისა და შეთანხმების შესაბამისად. იმ შემთხვევაში, თუ დამქირავებელი გადასცემს სკუტერს გამოსაყებლად სხვა პირს (პირებს, გამქირავებელის წინაშე პასუხისმგებლობა დაეკისრება დამქირავებელს ხელშეკრულების შესაბამისად.

10.2  დამქირავებელი იყენებს სკუტერს საკუთარი რისკის ქვეშ, შესაბამისად, გამქირავებელი არ არის პასუხისმგებელი დამქირავებლის წინაშე რაიმე შემთხვევისათვის, რომელიც ზიანს აყენებს დამქირავებელს ან მის ქონებას, რაც დაკავშირებულია სკუტერის არაკომპეტენტურ ექსპლუატაციასთან, დამქირავებლის მიერ  ამინდის არასათანადო შეფასებით და სხვა სკუტერის საექსპლუატაციო პირობების, სამოძრაო მარშუტის არასათანდო შერჩევისთვის,  განათების, გზისა და გზის საფარის არასათანდო არასათანადო შერჩევისთვის,   დამქირავებლის მიერ სკუტერის ტექნიკური მდგომარეობის არასათანადო შემოწმება მოძრაობის დაწყებამდე, დამქირავებლის მიერ საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევა და დამქირავებლის სხვა ქმედებები, რამაც მას უარყოფითი შედეგები გამოიწვია სკუტერის ქირაობის განმავლობაში. სკუტერის ქირაობისას, დამქირავებელი ასევე პასუხისმგებელია მესამე მხარისათვის მათ მიერ მიყენებულ ზიანზე.

10.3 დამქირავებელი ან ნებისმიერი სხვა პირი, ვისაც სკუტერი გადასცა დამქირავებელმა, არის სრულად დამოუკიდებელიად პასუხიმგებელი სკუტერის გამოყენების დროს განხორციელებული ქმედებებისთვის, მათ შორის საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის, სკუტერზე გადაადგილებასთან დაკავშირებული სხვა სამართლებრივ მოთხოვნების, მესამე პირისათვის ან ქონებისათვის ზიანის შემთხვევაში.

თუ დამქირავებელი ან ნებისმიერი სხვა პირი, ვისაც სკუტერი გადასცა დამქირავებელმა, სკუტერის გამოყენების დროს, ზიანს მიაყენებს მესამე მხარის სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას ან ქონებას, სხვა საგზაო მომხმარებლების ჩათვლით, დამქირავებელი ვალდებულია აუნაზღაუროს მისი მოქმედებით გამოწვეული ზიანი, როგორც მესამე პირების, ისე გამქირავებლს.

10.4 დამქირავებელი იხდის ჯარიმას 25 (ოცდახუთი) ლარის ოდენობით, განსაზღვრული მოქმედებების შეუსრულების ან ხელშეკრულების რომელიმე განსაზღვრული პირობის დარღვევისათვის (თუ შესაბამისი დარღვევით ზიანი არ მიადგა გამქირავებელს):

 10.4.1 სკუტერის დატოვება სამგზავრო ზონის გარეთ (შეთანხმების პუნქტი 5.16, პუნქტი 5);

10.4.2. მოგზაურობის დასრულება (სკუტერის დატოვება) პარკინგის ზონის გარეთ  (შეთანხმების პუნქტი 4.7, პუნქტი 4);

10.4.3. დადგენილი სიჩქარის შეზღუდვა;

10.4.4. საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევა სკუტერის გამოყენებისას.

 10.5. დამქირავებელი იხდის ჯარიმას 45 (ორმოცდახუთი) ლარის ოდენობით განსაზღვრული მოქმედებების შეუსრულებისას ან ხელშეკრულების რომელიმე მითითებული პირობის დარღვევისათვის (თუ შესაბამისი დარღვევის ჩადენით ზიანს არ მიადგა გამქირავებლის ქონებას):

10.5.1. სკუტერის მართვა და (ან) გადაცემა არაკომპეტენტური პირისათვის სამართავად;

10.5.2. სკუტერის მართვა ან სხვაგვარად სკუტერის გადაადგილება სამოგზაურო ზონის გარეთ და სკუტერის სამგზავრო ზონაში არ დაბრუნება  30 წუთზე მეტი ხნის განმავლობაში;

10.5.3. ქირავნობის შეწყვეტის ნებისმიერი პირობების დარღვევა (სკუტერის დაბლოკვა), ქვეპუნქტში მითითებული. ხელშეკრულების 4.6., 4.7 გვ. 4;

10.5.4. დამქირავებლის მიერ ხელლშეკრულების 5.5., 5.8., 5.10. 5  პუნქტებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევა.

10.6 7 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით ქირავნობის გადასახადის გადახდის პირობების დარღვევისათვის, დამქირავებელი გადაუხდის გამქირავებელს ჯარიმას 65 (სამოცდახუთი) ლარის ოდენობით ან დავალიანების ოდენობით, თუ იგი აღემატება 65-ს ( სამოცდახუთი) ლარი, თითოეული დარღვევის ყოველი შემთხვევისთვის  დამოუკიდებლად.

10.7 დამქირავებლის მიერ ამ ხელშეკრულების რომელიმე პირობის დარღვევის შემთხვევაში, თუ ამგვარი დარღვევა ზიანს აყენებს სკუტერს მისი დაკარგვის გარეშე (ე.ი. სკუტერის აღდგენის შესაძლებლობითა და ეკონომიკური მიზანშეწონილობით), მაგალითად, მაგრამ არა მხოლოდ, ზიანი მიადგა სკუტერზე დამონტაჟებულ აღჭურვილობას, სტიკერებს, ფერწერას, სკუტერის მნიშვნელოვან დაბინძურებას, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ჯარიმის გარდა, ხელშეკრულების შესაბამისი დებულების დარღვევისთვის, დამქირავებელი  დამატებით გადაიხდის ჯარიმას 470 ოდენობით. (ოთხას სამოცდაათი) ლარი.

10.8 დამქირავებლის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების რომელიმე პირობის დარღვევის შემთხვევაში, თუ ასეთმა დარღვევამ გამოიწვია სკუტერის დაკარგვა (მათ შორის სკუტერის ფაქტობრივი დაკარგვა ქურდობის, ჩაძირვის და ა.შ. გზით, აგრეთვე იმგვარი ზიანის მიყენება რომლის შემდეგაც მისი მისი აღდგენა შეუძლებელია და (ან) ეკონომიკურად მიზანშეუწონელია)  ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ჯარიმის გარდა, ხელშეკრულების შესაბამისი დებულების დარღვევისთვის, დამქირავებელი დამატებით გადაიხდის ჯარიმას 3 820 (სამი ათას რვაას ოცი) ლარის ოდენობით.

10.9. გადასახდელი ჯარიმის ოდენობა გამქირავებლის მიერ დებეტდება დამქირავებლის ბარათიდან წინასწარი ავტორიზაციის ჯარიმების გადახდა და (ან) ჯარიმა არ ათავისუფლებს მოიჯარეს ანაზღაურებისაგან გამქირავებლის ქონებისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისგან.

10.10 ხელშეკრულების პირობების და (ან) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის ჯარიმებთან ერთად, გამქირავებელს ასევე აქვს უფლება შეზღუდოს დამქირავებელს წვდომა ,,ELEVEN”-ის სერვისზე, განაცხადში მისი ანგარიშის დაბლოკვით, რაც არ იძლევა სკუტერის გამოყენების დაქირავების შესაძლებლობას.

10.11 თუ გამქირავებლი, ამ ხელშეკრულების პირობების და (ან) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევასთან დაკავშირებით, გაიღებს ხარჯებს და (ან) განიცდის ზარალს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის ჯარიმის გადახდასთან დაკავშირებით, დამქირავებელი აუნაზღაურებს გამქირავებელს  შესაბამის ხარჯებსა  და (ან) განცდილი ზარალს, სრული მოცულობით.

11. დავების გადაწყვეტა

11.1რეთა შორის ყველა დავა უნდა გადაწყდეს მოლაპარაკების გზითა და საჩივრის პროცედურის საფუძლეზე, რომლის განხილვისა და მაზე პასუხის გაცემის ვადაა 10 კალენდარული დღე.

10.2. დამქირავებლის მხრიდან ყველა პრეტენზია იგზავნება წერილობითი ფორმით, რომელსაც მითითებული აქვს გამქირავებლის საფოსტო მისამართი, ისე, რომ დაადასტუროს ის ფაქტი, რომ გამქირავებელმა მიიღო შესაბამისი დოკუმენტი და საშუალებას მისცემს გამქირავებელს მოახდინოს გამგზავნის იდენტიფიცირება.

10.3. თუ მხარეები შეთანხმებას ვერ მიაღწევენ მოლაპარაკების ან/და საჩივრის წარდგენის გზით, მაშინ დავა მხარეთა შორის უნდა განიხილოს სასამართლომ გამქირავებლის ადგილსამყოფელის მიხედვით.

12. ხელშეკრულების მოქმედება

12.1ხელშეკრულება ძალაში შედის დადებისთანავე.

12.2 მხარეები თანხმდებიან, რომ გამქირავებელს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს შეიტანოს ხელშეკრულების პირობებეში ცვლილებები.  ცვლილებები ხელშეკრულების პირობებში ძალაში შედის ცვლილების ან ხელშეკრულების განახლებული ვერსისს გამქირავებლის მიერ საიტზე (eleven.city) ან აპლიკაციაში გამოქვეყნებიდან მომდევნო დღიდან.

12.3 დამქირავებელმა თავად უნდა ადევნოს თვალი საიტზე ან აპლიკაციაში ხელშეკრულების პირობების ცვლილებას.

12.4  ამგვარი გამოქვეყნების შემდეგ დამქირავებლის მიერ ELEVEN-ის სკუტერის ქირაობის სერვისის გამოყენება წარმოადგენს თანხმობას ცვლილებებზე ხელშეკრულებაში.

12.5 თუ დამქირავებელი არ ეთანხმება ცვლილებებს, მას უფლება აქვს ცალმხრივად უარი თქვას ხელშეკრულების შესრულებაზე და შეწყვიტოს ELEVEN-ის სკუტერის ქირაობით სარგებლობა. ამ შემთხვევაში, ხელშეკრულება განიხილება შეწყვეტილად მას შემდეგ, რაც დამქირავებელი შეტყობინებას მიიღებს. თუ დამქირავებელი, ხელშეკრულების შესრულებაზე ცალმხრივი უარის თქმის შესახებ შეტყობინების გაგზავნის შემდეგ, განაგრძობს ELEVEN-ის სერვისის გამოყენებას, ხელშეკრულება არ წყდება და აგრძელებს მოქმედებას.

12.6თითოეულ მხარეს აქვს უფლება ცალმხრივად დატოვონ ხელშეკრულება, ამის შესახებ მეორე მხარისათვის შეტყობინების შემდეგ. ხელშეკრულების შეწყვეტა არ წყვეტს მხარეთა ვალდებულებებს, რომლებიც წარმოიშვა ხელშეკრულების შეწყვეტამდე. ხელშეკრულების შეწყვეტა დამქირავებლის მხრიდან ცალმხრივად უარის თქმის შემთხვევაში, ხორციელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გამქირავებლის წინაშე არ არის დავალიანება.

13. დასკვნითი დებულებები

13.1 ხელშეკრულების გაფორმებასთან დაკავშირებით, მხარეები აღიარებენ შეტყობინებებისა და მოქმედებების იურიდიულ ძალას, რომელიც მიმართულია ან შესრულებულია აპლიკაციის საიტის მეშვეობით, დამქირავებლის  ტელეფონის ნომრის ან ელექტრონული ფოსტის მისამართების გამოყენებით.

13.2. გამქირავებელი აცნობებს თავის რეკვიზიტები ცვლილების თაობაზე აპლიკაციის ან საიტის საშუალებით. დამქირავებელი თავის მონაცემებში ცვლილებების შემთხვევაში აპლიკაციის ანგარიშში შეიტანს შესაბამის ცვლილებებს.

13.3. დამქირავებელი იღებს ყველა საჭირო მოქმედებას განაცხადში თავისი ანგარიშის დასაცავად, განაცხადის შესასვლელად საჭირო მონაცემების ჩათვლით. დამქირავებელს ეკისრება პასუხისმგებლობა სხვა პირთა აპლიკაციაზე უნებართვო წვდომის შემთხვევაში დამქირავებლის ანგარიშის გამოყენებით. დამქირავებელი ადასტურებს. რომ აპლიკაციაში ნებისმიერი ქმედება, რომელიც ხორციელდება დამქირავებლის ანგარიშით, გამოხატავს დამქირავებლის ნებას.

13.4. მომხმარებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ შეატყობინოს ELEVEN-ს  (გამქირავებელს) წერილობით ან მხარდაჭერის სამსახურისათვის მიმართვით, იმ მობილური ტელეფონის ნომრით სარგებლობის შეწყვეტის თაობაზე, რომელიც მითითებულია აპლიკაციაზე რეგისტრაციისას.  წინააღმდეგ შემთხვევაში, მომხმარებელს დაეკისრება პასუხსიმგებლობა  გარეშე პირების მიერ აპლიკაციაში, მის ანგარიშზე არსებულ ინფორმაციაზე არასანქიცირებულ წვდომაზე, ისევე როგორც, ნებისმიერ ქმედებებზე, რომლებიც განხორციელდება მომხმარებლის ანგარიშზე,  რაც შეფასებულ იქნება მხარეების მიერ, როგორც დამქირავებლის ნების გამოხატვა.

13.5. დამქირავებელი ეთანხმება, რომ მონაცემები რომელიც გადაცემულია ELEVEN-ის ტექნოლოგიური პლატფორმის გამოყენების გზით, წარმოადგენს დამქირავებლის მიერ ქირავნობის ვადისა და მის მიერ პირობების შესრულების შესაბამისობის მტკიცებულებას.

14. გამქირავებლის რეკვიზიტები

შპს ,,ილევენ ჯი“
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 405386452,
იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, საბურთალოს რაიონი, პეტრიწის ქ. 5ა-40